Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 02.06.2011 nr 19
Akt viitab
 
Tvk m 22.06.2006 nr 45
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lootsi tn 13 // Sadama tn 25 // Uus-Sadama tn 19 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 21.11.2012 korraldus number 1589
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 21. november 2012 nr 1589-k

 

 

Lootsi tn 13 // Sadama tn 25 // Uus-Sadama tn 19 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja  4 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ja tulenevalt aktsiaseltsi TALLINNA SADAM 18. septembri 2012 taotlusest nr 9-8/5444/4122 ning katastriüksuse aadressi vastavusse viimise vajadusest hoonete aadressidega

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Kesklinnas alljärgnevalt:

Senine aadress - Lootsi tn 13 // Sadama tn 25 // Uus-Sadama tn 19

Katastritunnus - 78401:114:1910  

Uus aadress - Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19

2. Kinnistu omanikul tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu unikaalaadressi vajavatel hoonetel 18. jaanuariks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks aktsiaseltsile TALLINNA SADAM, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Aktsiaseltsile Eesti Post.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär