Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 15.11.2012 otsus number 160
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. november 2012 nr 160

 

 

 

 

Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse§ 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala juhtotstarve korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaažikooperatiivid jm. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeringulahendusega on kavandatud kinnistul paiknevad amortiseerunud hooned lammutada ja kinnistu hoonestada piirkonda sobivate elamutega, millega suureneb elukeskkonna kvaliteet;

- planeeringulahendusega kavandatud Vana-Kalamaja tänava äärne elamu järgib naaberkinnistul Vana-Kalamaja tn 46 asuva hoone ehitusjoont ning arvestab hoone sokli-, katuse räästa- ja harjajoone kõrgustega;

- planeeringus kavandatud hooned on planeeritud, arvestades krundil paiknenud ajalooliste hoonete asukohtadega;

- planeeringus kavandatud hoonete mahud arvestavad piirkonnale iseloomulikku hoonestusstruktuuri;

- parkimise lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneering, osaühingu R-KONSULT töö nr 12/2009, millega määratakse Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuvale Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 5 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega korterelamu või äripindadega korterelamu ning kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 2 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine ja haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 6. septembril 2012 sõlmitud lepingule nr 3-7/155.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2012
otsuse nr 160
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneering, osaühingu R-KONSULT töö nr 12/2009, millega määratakse Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuvale Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 5 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega korterelamu või äripindadega korterelamu ning kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 2 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Põhja-Tallinnas, Vana-Kalamaja ja Suur- Patarei tänava nurgal. Planeeritaval kinnistul asuvad amortiseerunud 2-korruseline elamu ja 1-korruselise abihoone (kuur-pesuköök) varemed.

Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on elamumaa ja kinnistusraamatu andmeil on omanik JB Private Invest OÜ. Lisaks jääb planeeringualale osa Suur-Patarei ja osa Vana-Kalamaja tänava maa-alast.

Planeeritav ala asub kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arheoloogiamälestiseks (mälestise registri nr 2628) tunnistatud 13.-16. sajandi asulakohas ning asub Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis.

Planeeritaval kinnistul kasvab kaks III, kuus IV ja kolm V väärtusklassi hinnatud puud ning üks põõsaste grupp.

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvööndiks on Kalamaja miljööväärtuslik puitasum, mis on Tallinna vanim eeslinn. Planeeringuala lähiümbruses paiknevad valdavalt 20. sajandi algul ehitatud 2- ja 3-korruselised puitelamud, kuid on ka kivihooneid ning hilisemal ajal ehitatud ja Kalamaja miljööst erinevaid uuemaid hooneid. Vahetult planeeritava nurgakrundi kõrval Vana-Kalamaja tänava ääres asub 20. sajandi algul ehitatud 2-korruseline paekivist elamu ning Suur-Patarei tänava ääres 1960. aastatel ehitatud 4-5-korruselised elamud.

Planeeringuala läheduses asub Lasteaed Kelluke ja Kalamaja Lasteaed ning lähipiirkonnas asub Kalamaja Põhikool. Lähimad ühistranspordi peatused on Soo tänava ääres. Planeeringualast läänes asub rekreatsiooniala Kalamaja kalmistupark.

Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad järgmised detailplaneeringud:

Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 otsusega nr 92 kehtestatud “Vana-Kalamaja tn 44 ning Väike-Patarei tn 12 ja 14 kruntide detailplaneering“, millega nähakse ette planeeringualal asuva Väike-Patarei tn 14 kinnistu sotsiaalmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, hoonestamata Väike-Patarei tn 14 kinnistule ning elamumaa sihtotstarbega Vana-Kalamaja tn 44 ja Väike-Patarei tn 12 kinnistule ehitusõiguse määramine kolme, maapinnast kuni 12 meetri kõrguse, kuni 3-korruselise (sh katusekorrus), maa-aluse korrusega, kokku kuni 15 korteriga elamu ehitamiseks;

Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2007 korraldusega nr 1444-k kehtestatud “Vana-Kalamaja tn 39/ Küti tn 1 kinnistu detailplaneering“, millega nähakse ette Vana-Kalamaja tn 39 // Küti tn 1 kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast elamumaaks ning krundi hoonestamine kahe korterelamuga, lisaks määratakse planeeritaval alal oleva krundi ehitusõigus;

Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2007 korraldusega nr 2312-k kehtestatud “Suur-Patarei tn 23a kinnistu detailplaneering“, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,1 ha suurusel maa-alal Suur-Patarei tn 23a asuva 100% elamumaa sihtotstarbega kinnistul lagunenud hoone ümberehitamine ning ehitusõiguse andmine uue, 2 täiskorrusega, sokli- ja katusekorrusega, 8 korteriga elamu rajamiseks;

Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 korraldusega nr 1279-k vastuvõetud “Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering“, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 14,7 ha suurusele planeeritavale maa-alale linnakeskuse laiendamine, et taastada ajaloolised sidemed linna ja mere vahel ning avada juurdepääs mereäärsele alale; kvaliteetse linnakeskkonna kavandamine, lähtudes eelkõige uue linnaruumi arhitektuursest kvaliteedist ja olemasolevatest säilitatavatest väärtustest; kalaturu rajamine; Kalamaja möödasõidutee koridori määramine koos haljaskoridori säilitamisega.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringus“ on planeeritava ala juhtotstarve korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaažikooperatiivid jm.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas “Tallinna üldplaneeringuga“.

Planeeringuala jääb looduskaitseseadusest tulenevasse Läänemere ranna 200-meetrisesse piiranguvööndisse.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringulahendusega on kavandatud kinnistul paiknevad amortiseerunud hooned lammutada ja kinnistu hoonestada piirkonda sobivate elamutega, millega paraneb elukeskkonna kvaliteet.

Kinnistule on kavandatud kuni 5 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega, kuni 9 korteriga korterelamu või äripindadega korterelamu ning kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), soklikorruse ja maa-aluse korrusega, kuni 8-korteriga korterelamu ehitamine.

Planeeringulahendusega on kavandatud positsioon 1 krunt 5-10% ärimaa ja 90-95% elamumaa või 100% elamumaa sihtotstarbega. Planeeritava kinnistu piire ei muudeta. Planeeritava krundi täpne sihtotstarve määratakse ehitusprojekti koostamise käigus vastavalt kinnistu omaniku soovile. Kuna vastavalt kehtivale Tallinna üldplaneeringule võib planeeringualale kavandada lisaks korterelamutele ka elurajooni teenindavaid asutusi ja kaubandusettevõtteid, on krundile lubatud kavandada kas 100% elamumaa või 5-10% ärimaa ja 90-95% elamumaa maakasutussihtotstarve. Detailplaneeringu lahendus sihtotstarbe osas on koostatud kahes variandis, kuna antud asukohta sobivad nii elamu kui ka äriruumidega elamu. Kahevariandiline detailplaneeringu lahendus on praeguseid turusituatsiooni kiireid muutusi arvestades paindlikum ja otstarbekam.

Planeeringulahendusega kavandatud Vana-Kalamaja tänava äärne elamu järgib naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 asuva hoone ehitusjoont ning arvestab hoone sokli-, katuse räästa- ja harjajoone kõrgustega. Uus hoone on kavandatud kokku ehitada naaberkinnistu olemasoleva elamuga kinnistute ühisel piiril. Suur-Patarei tänava äärde planeeritav elamu arvestab Suur-Patarei tänava 4-5-korruseliste hoonete ehitusjoone ja kõrgustega ning on planeeritud tänavaäärsele krundipiirile. Kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt 2-5-korruselised elamud, siis planeeritavad 3-korruseline (sh katusekorrus), soklikorruse ja maa-aluse korrusega ning 5-korruseline (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega elamu sobivad olemasolevasse miljöösse ja linnaruumi. Hooned on planeeritud, arvestades krundil paiknenud ajalooliste hoonete asukohtadega. Kavandatavate hoonete mahud arvestavad piirkonnale iseloomulikku hoonestusstruktuuri ning lähiümbruse kvartalitele iseloomulikke hoonete mahu-, stiili- ja asukohanõudeid. Välisviimistluses on ette nähtud kasutada tellist, puitu, krohvi, paekivi, betooni, katusekatteks plekki või rullkatet. Tänavaäärne piire on hõre puitlippaed kõrgusega kuni 2 meetrit ja moodustab naaberkruntide piirdeaedade ja hoonetega katkematu joone. Naaberkruntide vahelised piirded on samuti puidust, kohati on piirdeks ka olemasolevad tulemüürid.

Kinnistule on planeeritud laste mänguväljak.

Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud likvideerida üks III ja viis IV väärtusklassi hinnatud puud, kuna need jäävad hoonestusalale, selle lähedale või planeeritavate juurdepääsuteede alla. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 152 haljastuse ühikut. Lisaks on kavandatud likvideerida neli V väärtusklassi hinnatud puud ning üks viljapuu, mida ei pea arvestama asendusistutuse arvutamisel. Asemele istutatavate haljastuse ühikute arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa välja andmist. Planeeritavast krundist on 50% kavandatud haljastada.

Planeeringualale tagatakse juurdepääs Suur-Patarei tänavalt.

Tallinna parkimise korralduse arengukava punkti 4.1.10 kohaselt ei rakendata parkimisnormatiivi ehitise rekonstrueerimisel olemasolevas mahus või olemasoleva ehitise väikesemahulisel laiendamisel, mille käigus ei muudeta oluliselt ehitise arhitektuurset lahendust, kui planeeritav ala asub riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis, loodusobjekti kaitsevööndis või miljööväärtuslikul hoonestusalal. Planeeringuala asub riikliku kaitse alla võetud maa-alal, samuti riikliku kaitse alla võetud Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis. Arengukava punkti 4.2.8 kohaselt tuleb vahevööndisse ja äärelinna alale elamute parkimiskohtade kavandamisel tagada vähemalt üks parkimiskoht korteri kohta. Planeeringualale on kavandatud kokku kuni 17 korterit ning 19 parkimiskohta. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“. Planeeringulahendusega on hoonetele kavandatud ühine maa-alune parkimiskorrus.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele.

Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus radooniohtlikkuse hinnangu kohaselt kuulub Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu normaalse radoonisisaldusega pinnaste kategooriasse. Selleks, et radooniohtu vältida, on hoone projekteerimiseks määratud nõue lähtuda Eesti standardist EVS 840:2009 “Radooniohutu hoone projekteerimine“. Radoonitaseme alandamise meetmed on detailplaneeringus esitatud.

5. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 2. juulist kuni 16. juulini 2012. Sellekohane teade ilmus 20. juunil 2012 ajalehes Postimees. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Pärast avaliku väljapaneku lõppemist 15. augustil 2012 esitas oma ettepanekud ja vastuväited naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 omanik L. Pakosta.

Esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet 17. septembril 2012 kirjaga nr 3-2/265.

Vana-Kalamaja tn 46 kinnistu omanik L. Pakosta märkis, et esitas juba detailplaneeringu algjärgus, seejärel detailplaneeringu koostamise algstaadiumis toimunud eskiislahenduse avalikul arutelul 20. oktoobril 2011 omapoolsed kirjalikud ettepanekud ja vastuväited, kuid neile ei ole vastatud. Vana-Kalamaja tn 46 omanik lisas, et Põhja-Tallinna linnaosa arhitekt-maakorraldaja poolt saadetud 20. oktoobri 2011 protokoll lubas eeldada, et tehtud ettepanekud on aktsepteeritavad ning nendele leitakse lahendus detailplaneeringu koostamise käigus. Vaatamata sellele, et seadus nõuab detailplaneeringu menetluse käigus tehtud ettepanekutele vastamist ja koostöö tegemist, leidis vastuväite esitaja, et vastavat koostööd planeeringu koostamise käigus naaberkinnistu omanikuga toimunud ei ole. Vana-Kalamaja tn 46 kinnistu omanik leidis, et eeltoodust tulenevalt tuleb korraldada uus avalik väljapanek ning avalik arutelu.

Vana-Kalamaja tn 46 kinnistu omanik märkis, et avalikustamisel olnud detailplaneering sisaldas eksitavaid valeandmeid, mille tõttu on planeeringu kohta esitatud info olulisel määral moonutatud. Vana-Kalamaja tn 46 tänavaäärne ja kinnistu piiril asuv hoone on tegelikkuses esitatud mõõtmetest oluliselt väiksem ja teistsuguse kujuga. Räästajooned ei ühti. Hoonel on naaberkinnistu piiri vahetus läheduses tulepüsivuskaitseta ajaloolised aknad ning seetõttu ei ilmne, mil määral on täidetud Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määruse nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ § 19 lg 1 ja 2 nõuded.

Vastuväite esitaja väitis, et kahte omavahel külgnevat hoonet on otstarbekas vaadelda kvaliteetse linnaruumi huvides koos, mistõttu tuleks planeeringualale liita sellega külgnev naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46.

Vastuväite esitaja märkis, et praegu puudub linna ühene seisukoht selles osas, kas kõnealust kvartalit tuleks säilitada miljööväärtusliku piirkonnana või mitte. Kui tegu on miljööalaga, siis sellisel juhul on kogu hoonestus sobimatu. Põhimõtteliselt on kaks võimalust: kvartal tunnistatakse miljööväärtuslikuks ja planeeringut muudetakse või arvatakse kvartal maa-alana perspektiivsest miljööalast välja.

Vastuväite esitaja tegi ettepaneku vähendada Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 hoonete maa-alust osa, kuna praegune planeeringulahendus võib seada ohtu Vana-Kalamaja tn 46 hoone säilimise. Samuti tehti ettepanek vähendada parkimiskohtade arvu ning leiti, et maa-alune parkla ei ole Kalamaja piirkonnale omane.

Tehti ettepanek teha põhjalikud ja igakülgsed sõltumatud uuringud keskkonnamõjude hindamiseks ning viidati, et planeeritava kinnistu ja selle naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 ühisel piiril on esinenud väiksemad üleujutusi.

Vastuväitja leidis, et planeeringualal tekib kitsaste sõidu- ja kõnniteede tõttu liiklusohtlikke olukordi ning lume ladustamiseks ei ole piisavalt ruumi. Paluti analüüsida planeeringulahendust liiklusohutuse seisukohast.

Haljastuse osas tehti ettepanek kasutada kõrghaljastust planeeringuala krundi hoovi keskosas, mitte Suur-Patarei tn 27 ja Suur-Patarei tn 25 kinnistu piiril, kus kõrghaljastus varjaks merevaate selle taha jäävatest korteritest.

Vastuväitja palus lisada detailplaneeringusse insolatsiooni arvutused ja illustratsioonid, kuna Vana-Kalamaja tn 46 hoonete aknad kavandatakse kinnistu piiril olevatesse välisseintesse.

Vastuväitja väitis, et detailplaneeringu üks eesmärke on kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine ning arvas, et detailplaneeringuga oleks mõistlik anda võimalus Vana-Kalamaja tn 46 kinnistu piiril asuvatele hoonetele akende ehitamiseks Vana-Kalamaja tn 48 kinnistu poole.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et planeerimisseaduse § 1 lg 2 sätestab, et seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks. Planeerimisseaduse § 3 lg 1 kohaselt on planeeringute koostamine avalik ning § 4 lg 2 p 1 kohaselt tagab kohalik omavalitsus avalike huvide ja väärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamise.

Planeerimisseaduse § 16 lg 4 p 2 kohaselt kaasab kohalik omavalitsus puudutatud isiku detailplaneeringu koostamisse ja teatab sellest talle esimesel võimalusel. Kahtlemata kuulub huvitatud ja puudutatud isikute hulka detailplaneeringu planeeringuala naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 kinnistu omanik.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 1. oktoobril 2011 ja ajalehes Pealinn 10. oktoobril 2011. Eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 3. oktoobril 2011, ajalehes Pealinn 10. oktoobril 2011 ja ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid 7. oktoobril 2011. Naaberkinnistute omanikke, sh Vana-Kalamaja tn 46 kinnistu omanikku, teavitati detailplaneeringu algatamisest ning eskiislahenduse tutvustamise arutelu toimumise ajast ja kohast 6. oktoobri 2011 kirjaga nr 3-2/265. Eskiisi avaliku arutelu protokolli kohaselt osales vastuväite esitaja Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse arutelul.

Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus 20. juunil 2012 ajalehes Postimees. Samuti teavitati kõiki puudutatud isikuid, sh Vana-Kalamaja tn 46 kinnistu omanikku, tähitud kirjaga Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust ning arutelu protokollile lisatud registreerimislehe kohaselt käis vastuväite esitaja nimetatud planeeringulahendusega tutvumas. Eeltoodust tulenevalt ei saa väita, et Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringu koostamise käigus ei ole tehtud vastuväite esitajaga koostööd.

Detailplaneeringu menetluse käigus on vastuväite esitajal olnud korduvalt võimalus tutvuda detailplaneeringu lahendusega nii eskiisi avalikul arutelul, detailplaneeringu koostamise ajal, detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel ning esitada omapoolsed arvamused, seisukohad, ettepanekud ja vastuväited detailplaneeringu ja selle lahenduse kohta. Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu järgselt on detailplaneeringut korrigeeritud, arvestades vastuväite esitaja põhjendatud huvidega. Kuna Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringu menetlemisel on arvestatud planeerimisseadusest tulenevate nõuetega, siis ei ole põhjendatud uue avaliku väljapaneku korraldamine.

Planeerimisseaduse § 20 lg 1 kohaselt on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Planeerimisseaduse § 21 lg 1 kohaselt, kui avaliku väljapaneku käigus on detailplaneeringu kohta laekunud kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, peab kohalik omavalitsus korraldama detailplaneeringu avaliku arutelu kuue nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Kuna vastuväite esitaja on esitanud oma vastuväited ja ettepanekud peale detailplaneeringu avaliku väljapaneku lõppemist, ei ole põhjendatud detailplaneeringu avaliku arutelu korraldamine.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et detailplaneeringu alusena on kasutatud 1. augustil 2011 koostatud geodeetilist alusplaani, mille õigsuse eest vastutab Aktsiaselts ELISOR. Planeeringuala naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 jääb väljapoole planeeringuala. Detailplaneeringus kajastatud naaberkinnistu hoonestus on informatiivse ja illustratiivse tähendusega. Detailplaneeringus on planeeringuala naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 hoonestus piisavalt kajastatud. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“.

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määruse nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ § 19 lg 1 kohaselt tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju ning lg 2 kohaselt lõikes 1 nimetatu täitmiseks peab hoonetevaheline kuja takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 meetri, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Vana-Kalamaja tn 46 kinnistul asub olemasoleva hoone tulemüür naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistuga ühisel krundipiiril. Detailplaneeringu lahendusega nurgakrundile kavandatud Vana-Kalamaja tänava äärne elamu järgib naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 asuva hoone ehitusjoont ning arvestab hoone sokli-, katuse räästa- ja harjajoone kõrgustega, uus hoone on kavandatud ehitada kokku olemasoleva elamuga kinnistute ühisel piiril ning eraldatud sellest tulemüüriga. Detailplaneeringuga kavandatud uus hoonestus on planeeritud Vana-Kalamaja tn 46 kinnistu tänavaäärse hoone akendega välisseintest kaugemale kui 8 meetrit. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja päästekeskus). 

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et detailplaneering on algatatud üksnes Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu osas Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 korraldusega nr 1488-k ning vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2012 korraldusega nr 791-k. Planeerimisseaduse § 10 lg 1 kohaselt võib iga isik teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku. Vastuväite esitaja ei ole teinud ettepanekut Vana-Kalamaja tn 46 kinnistule detailplaneeringu koostamise algatamiseks.

Detailplaneeringuga määratakse Põhja-Tallinnas Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 5 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega korterelamu või äripindadega korterelamu ning kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 2 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu lahendusega nurgakrundile kavandatud Vana-Kalamaja tänava äärne elamu järgib naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 asuva hoone ehitusjoont ning arvestab hoone sokli-, katuse räästa- ja harjajoone kõrgustega. Uus hoone on kavandatud ehitada kokku olemasoleva elamuga kinnistute ühisel piiril ning eraldatud sellest tulemüüriga. Suur-Patarei tänava äärde planeeritav uus kuni 5 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega elamu lähtub Suur-Patarei tänava 4-5-korruseliste hoonete ehitusjoontest, mahtudest ja kõrgustest ning sobitub Suur-Patarei tänavafrondis üldise hoonestusrütmiga. Hoonele on planeeritud tänava ääres tagasiastega katusekorrus ning hoone 4-korruselise maapealse osa parapeti/räästa kõrgus arvestab Vana-Kalamaja tn äärde planeeritava kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 2 maa-aluse korrusega hoone kõrgusega (kuni 12 meetrit maapinnast). Ühtlasi on planeeringulahenduses uute hoonete kavandamisel arvestatud krundil praegu paiknevate ja varem paiknenud ajalooliste hoonete asukohtadega, mistõttu merevaated Vana-Kalamaja tn 46 hoonetest ei muutu oluliselt võrreldes olemasoleva olukorraga. Planeeritava krundi lõunapoolsele hoovialale on kavandatud suurem haljastatud õueala, kuhu on kavandatud laste mänguväljak. Detailplaneeringu kohaselt on planeeritava nurgakrundi suurimaks lubatud täisehitusprotsendiks kuni 38% ning krundi haljastuse osakaal on ligikaudu 50%. Kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt 2-5-korruselised elamud, siis planeeritavad 3-korruseline (sh katusekorrus) ja 2 maa-aluse korrusega elamu ning 5-korruseline (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega elamu sobivad olemasolevasse linnaruumi.

Ehitusseaduse § 19 lg 1 kohaselt ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatud uute hoonete arhitektuurne ja ehituskonstruktsioonide osa (sh piirdekonstruktsioonid jm) lahendatakse ehitusprojekti staadiumis. Detailplaneeringuga kavandatud uue hoonestuse ühisele krundipiirile projekteerimise ja ehitamise korral on vajalik ehitusprojekt kooskõlastada naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 kinnistu omanikuga.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on 29. juunil 2009 väljastanud projekteerimistingimused Vana-Kalamaja tn 46 elamute ja abihoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning 23. juulil 2012 väljastanud projekteerimistingimused Vana-Kalamaja tn 46 kinnistul hoovipoolse elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, mille kohaselt tuleb hoonete rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojektid kooskõlastada Põhja-Eesti Päästekeskusega (praegu Põhja päästekeskus) ning kinnistute ühisel piiril olevate hoonete rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojektid kooskõlastada naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 omanikuga.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et detailplaneering vastab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringule“, mille kohaselt on antud ala maakasutuse juhtotstarve korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- või enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaažikooperatiivid jm. Detailplaneeringuala ei asu Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud Põhja-Tallinna üldplaneeringu koosseisus määratud Kalamaja miljööväärtuslikul hoonestusalal. Planeeringuala lähiümbruses paiknevad valdavalt 20. sajandi algul ehitatud 2- ja 3-korruselised puitelamud, kuid on ka kivihooneid ning hilisemal ajal ehitatud ja Kalamaja miljööst erinevaid uuemaid 4-5-korruselisi hooneid. Planeeritava nurgakrundi naabruses on Kalamaja puitasum, mis on Tallinna vanim eeslinn ning ühtlasi Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud Põhja-Tallinna üldplaneeringu koosseisus määratud Kalamaja miljööväärtuslik hoonestusala, sh antud kvartali ülejäänud osa.

Planeeritava nurgakrundi naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 koos hoonestusega asub Kalamaja miljööväärtuslikus hoonestusalas ning krundil asub tänavaäärne 20. sajandi algul ehitatud 2-korruseline paekivist elamu, mis on eelnimetatud üldplaneeringu koosseisus tunnistatud väga väärtuslikuks hooneks. Planeeringuala naabruses Suur-Patarei tänava ääres Suur-Patarei tn 23 ja 25 kinnistutel asuvad 1960-ndatel ehitatud 4-5-korruselised Kalamaja miljööst erinevad uuemad elamud, mis ei jää koostatava Kalamaja ehitusmääruse kohaselt miljööväärtuslikule hoonestusalale.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ punkti 4.1.10 kohaselt ei rakendata parkimisnormatiivi, kui planeeritav ala asub riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis, loodusobjekti kaitsevööndis või miljööväärtuslikul hoonestusalal. Detailplaneeringu ala jääb kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arheoloogiamälestiseks (mälestise registri nr 2628) tunnistatud 13.-16. sajandi asulakohta ning lisaks Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse. Arengukava punkti 4.2.8 kohaselt tuleb vahevööndisse ja äärelinna alale elamute parkimiskohtade kavandamisel tagada vähemalt üks parkimiskoht korteri kohta. Planeeringualale on kavandatud kokku 17 korterit, ligikaudu 130-260 m2 äripindasid ning kokku 19 parkimiskohta. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Kommunaalamet.

Detailplaneeringut on täiendatud vastavalt vastuväite esitaja seisukohtadele. Detailplaneeringusse (ptk 4.1.5 ja ptk 6.1) on lisatud nõuded ehitusprojekti koostamiseks, sh ettevaatusabinõud ja meetmed, et detailplaneeringuga kavandatud uute hoonete ehitamisega mitte olemasolevat olukorda halvendada ja kahjustada naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 hooneid. Detailplaneeringut on täiendatud nõudega, mille kohaselt tuleb läbi viia ehitusgeoloogilised uurimistööd enne detailplaneeringuga kavandatud uute hoonete ehitusprojekti koostamist. Planeeringulahendusega on hoonetele kavandatud ühine maa-alune parkimiskorrus naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 krundipiirist ja hoonest (tulemüürist) vähemalt 2 meetri kaugusele, et vältida ehitusaegset mõju Vana-Kalamaja tn 46 tänavaäärse hoone ehituskonstruktsioonidele. Planeeritava uue hoone maapealsed seinad on ette nähtud kavandada konsoolsetena.

Ehitusseaduse § 3 kohaselt peab ehitis olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ning ehitamist ja ehitusprojekti käsitletavate õigusaktide kohaselt ega või tekitada ohtu inimese elule, tervisele, varale ega keskkonnale. Ehitus- ja omanikujärelevalve teostaja peab tagama selle, et ehitustegevus ei mõjutaks negatiivselt naabruses asuvate hoonete seisukorda.

Detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamisel märkis Tallinna Keskkonnaamet, et vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 punktile 3 on keskkonnamõju strateegilist hindamist vaja korraldada juhul, kui kavandatakse tegevusi, mis vastavad sama seaduse § 6 lõikes 1 nimetatule või tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes seaduse § 6 lõigetes 2-4 sätestatust. Teiste kavandatavate tegevuste korral juhindutakse Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ sätestatud korrast. Määruse § 13 punkt 2 sätestab, et keskkonnamõju hindamise vajalikkust ei ole vaja läbi viia üksikute elamute ehitamise korral. Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringuga seatakse elamumaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõigus keldrikorrusega korterelamute ehitamiseks ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamise käigus vajalik. Detailplaneeringusse on lisatud nõuded, et planeeringualal tuleb sademeveed immutada haljasalale ning vertikaalplaneerimisega tuleb välistada sademevee valgumine naaberkinnistutele (sh Vana-Kalamaja tn 46).

Detailplaneeringuga on kavandatud planeeringualale jäävate Vana-Kalamaja tn ja Suur-Patarei tn sõidutee laiuseks 5,5 meetrit, kõnnitee laiuseks Vana-Kalamaja tn pool on 2,5 meetrit ning olemasoleva kõnnitee laius on 1,8 meetrit. Detailplaneeringu lahendusega on kavandatud muuta kõnnitee asukohta Vana-Kalamaja ja Suur-Patarei tn nurgal ja piki Suur-Patarei tänavat. Tänavate nurgal on kõnniteed oluliselt laiendatud ja piki Suur-Patarei tänavat on planeeritud 2,5 meetri laiuse kõnnitee ja sõidutee vahele haljasriba laiusega 3,5-4 meetrit. Planeeringulahendus muudab jalakäijate liikumise planeeringualaga külgneval alal mugavamaks ja ohutumaks.

Detailplaneeringuga on kavandatud Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 krundile suurem heakorrastatud ja haljastatud õueala koos lastemänguväljaku ja puhkeruumiga. Detailplaneeringu kohaselt koostatakse planeeringuala haljastusprojekt hoonete ehitusprojekti mahus ning tuleb kooskõlastada planeeringuala naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 omanikuga.

Detailplaneeringu koosseisu on lisatud planeeringuala naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 tänavaäärse hoone insolatsiooniskeemid ja -illustratsioonid, mis selgitavad päikese liikumisest tekkivaid varje. Detailplaneeringuga kavandatav uushoonestus ei mõjuta naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 46 asuvate hoonete insolatsiooninäitajaid, kuna planeeritavad uued hooned jäävad Vana-Kalamaja tn 46 kinnistu olemasolevatest hoonetest põhjakaarde.

Detailplaneeringusse on lisatud kuritegevuse riske vähendavad abinõud (ptk 4.4). Vana-Kalamaja tn 46 hoonete ehitusprojektidega on võimalus pakkuda lahendus ka nende hoonete krundipiiril paiknevate ja sinna projekteeritavate välisseinte akendele, mis tuleb kooskõlastada naaberkinnistu Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu omanikuga ja Põhja päästekeskusega.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 8. veebruari 2010 registreeritud avaldusega JB Private Invest OÜ. Taotluse kohaselt sooviti Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistule ehitusõiguse määramist kahe korterelamu ehitamiseks.

4. augustil 2011 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, JB Private Invest OÜ ja osaühingu R-KONSULT vahel sõlmitud haldusleping nr 3-6/133.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 korraldusega nr 1488-k “Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“. Detailplaneeringu eesmärk oli Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 5 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega korterelamu või äripindadega korterelamu ning kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 2 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 1. oktoobril 2011 ja ajalehes Pealinn 10. oktoobril 2011. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 20. oktoobril 2011. Eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 3. oktoobril 2011, ajalehes Pealinn 10. oktoobril 2011 ja ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid 7. oktoobril 2011.

Detailplaneeringu koostas osaühing R-KONSULT. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus radooniohtlikkuse hinnang, dendroloog A. Aaspõllu koostatud hinnang ja Terviseameti Kesklabori füüsika labori müraprognoos.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Põhja-Tallinna Valitsus, Põhja-Tallinna halduskogu, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja päästekeskus) kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata. Lisaks on detailplaneeringulahenduse kooskõlastanud Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu omanik JB Private Invest OÜ.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1) korterelamu ehitusprojektile lisada kinnistu ja selle lähiümbruse haljastusprojekt. Haljastusprojekti koostamisel arvestada Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 “Avalikule alale puude istutamise kord“ nõudeid ning esitada hariliku pärna positsioon 1 kasvutingimuste tagamise erimeetmed (tugipinnase lisamine ning juurekaitseresti paigaldamine) ja võra hoolduslõikuse tingimused;

2) elamu ehitusprojektis näha ette siseruumide müratasemete mõõtmistulemuste lisamine hoone kasutusloa taotlusdokumentidele;

3) lammutus- ja ehitusprojekti kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimused täidetakse ehitusprojekti staadiumis. Vastavad tingimused ja nõuded on detailplaneeringus määratud.

Terviseameti Põhja talitus märkis, et detailplaneering on kooskõlas tervisekaitsenõuetega tingimusel, et projekteerimisel rakendatakse elamutes normeeritud müratasemete tagamiseks Eesti standardi EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõudeid ning magamisruume ja muid vaikustnõudvaid ruume ei planeerita elamute sõiduteepoolsetele külgedele.

Tingimused on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekt kooskõlastatakse täiendavalt Aktsiaseltsiga KH Energia - Konsult.

Vastav tingimus on detailplaneeringu seletuskirjas määratud.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (praegu Elektrilevi OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Vastav tingimus on detailplaneeringu seletuskirjas määratud.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tehnorajatiste ehitusprojektid kooskõlastatakse AS-iga EG Võrguteenus.

Tingimusega arvestatakse tööprojekti koostamisel, tingimus on detailplaneeringus määratud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekti koostamiseks tellitakse täiendavalt konkreetsed tehnilised tingimused.

Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotletakse AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Tallinna Küte märkis, et Aktsiaseltsi Tallinna Küte soojusvõrgud võimaldavad lahendada kinnistu soojusvarustuse täies mahus. Ühenduskoha B2-4-2 puhul võimaldaks torustiku rajamine läbi Suur-Patarei tn 25a kinnistu lühendada oluliselt rajatava soojustorustiku pikkust.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2012 korraldusega nr 791-k “Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus 2. juunil 2012 ajalehes Postimees ja 11. juunil 2012 ajalehes Pealinn. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus 20. juunil 2012 ajalehes Postimees. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 2. juulist kuni 16. juulini 2012.

Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

6. septembril 2012 sõlmitud lepinguga nr 3-7/155 võttis JB Private Invest OÜ kohustuse tagada oma vahendite arvel detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse ning välisvalgustuse väljaehitamise.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Vana-Kalamaja tn 48 // Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Suur-Patarei tn 25, Suur-Patarei tn 25a, Vana-Kalamaja tn 46a, Väike-Patarei tn 10b, Vana-Kalamaja tn 45, Suur-Patarei tn 22 ja Vana-Kalamaja tn 46 kinnistute omanikke ning Telliskivi Seltsi.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3. Kuna planeeritud maa-ala asub Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kehtestatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arheoloogiamälestiseks (mälestise registri nr 2628) tunnistatud 13.-16. sajandi asulakohas, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees