Katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 07.11.2012 korraldus number 1527

Redaktsiooni kehtivus 07.11.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. november 2012 nr 1527-k

 

 

Katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadressid Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress -  Astri tn 19 // 21

Katastritunnus - 78404:405:2210

Uus aadress - Astri tn 19

1.2 Senine aadress - Kadaka pst 26 // 28

Katastritunnus - 78404:408:2851

Uus aadress - Kadaka pst 28

1.3 Senine aadress - Lehiste pst 7 // 9

Katastritunnus - 78404:410:1670

Uus aadress - Lehiste pst 7

1.4 Senine aadress - Mahla tn 78 // 80

Katastritunnus - 78404:405:0022

Uus aadress - Mahla tn 78

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 2. jaanuariks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Korteriühistule Astri 19/21, Mahla 78/80 Korteriühistule, Ü. Purgale, A. Jõgevale, T. Jõgile, P. Tamtikile, A. Sal-al-Sallerile, M. Kulmarile, E. Jaskale, Ü. Sildeverile, H. Karbele, Aktsiaseltsile Eesti Post ja Nõmme Linnaosa Valitsusele. Korteriühistutel teavitada aadresside muutmisest kõiki korteriomanikke.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes