Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingu "FinanceEstonia" klastriprojekti kaasfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele toetuslepingu sõlmimiseks ning mittetulundusühingu "FinanceEstonia" ja Tallinna linna vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandumi projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Linnavolikogu esimehele Toomas Vitsutile
Tallinna Linnavolikogu 01.11.2012 otsus number 148
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

1. november 2012 nr 148

 

 

 

 

Mittetulundusühingu “FinanceEstonia“ klastriprojekti kaasfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele toetuslepingu sõlmimiseks ning mittetulundusühingu “FinanceEstonia“ ja Tallinna linna vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandumi projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Linnavolikogu esimehele Toomas Vitsutile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 26 lg 1 p 5 ja Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 määruse nr 3 “Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ § 10 lg 11 alusel, kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. augusti 2008 määruse nr 71 “Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord“ § 4 p-ga 11, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud “Tallinna arengukavaga 2009-2027“, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 136 kinnitatud “Tallinna klastriarenduse programmiga 2009-2013“, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 135 kinnitatud Tallinna innovatsioonistrateegiaga 2009-2013 ja Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 3. juuli 2012 käskkirjaga nr 1-3/119 “Mittetulundusühingu “FinanceEstonia“ klastriprojekti kaasfinantseerimise toetuse taotluse rahuldamine“

 

 

1. Nõustuda mittetulundusühingu “FinanceEstonia“ klastriprojekti kogueelarvega summas 850 250 eurot, millest partnerite omafinantseering on 216 729 eurot, Tallinna linna kaasfinantseering 38 346 eurot ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse finantseering 595 175 eurot.

2. Nõustuda mittetulundusühingu “FinanceEstonia“ klastriprojekti Tallinna linna kaasfinantseerimisega aastatel 2012-2014 kokku 38 346 euro ulatuses, sh projekti esimesel aastal 6000 eurot, teisel aastal peale vahearuande esitamist 19 346 eurot ning peale lõpparuande esitamist 13 000 eurot.

3. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Ettevõtlusamet (registrikood 75023817, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) ja projekti hoidja esindajaks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste.

4. Volitada Tallinna Ettevõtlusameti juhatajat Kairi Tenistet Tallinna linna nimel sõlmima toetuslepingut mittetulundusühinguga “FinanceEstonia“.

5. Kiita heaks juurdelisatud mittetulundusühingu “FinanceEstonia“ ja Tallinna linna vahel sõlmitav vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandumi projekt.

6. Volitada Tallinna Linnavolikogu esimeest Toomas Vitsutit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 5 nimetatud memorandumile.

7. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ning mittetulundusühingule “FinanceEstonia“.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2012
otsuse nr 148
LISA

 

VASTASTIKUSE MÕISTMISE JA KOOSTÖÖ MEMORANDUM

 

 

 

Käesolev vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandum (edaspidi memorandum) on sõlmitud mittetulundusühingu “FinanceEstonia“ ja Tallinna linna (edaspidi osapooled) vahel.


ARTIKKEL 1
(ÜLDSÄTTED)

1. Lähtudes ühisest arusaamast, et:

1.1 finantsteenus ja kindlustustegevus (edaspidi finantsteenus) ning nende valdkondadega seotud tugiteenuste laiaulatuslikum eksport on oluliseks eelduseks majanduse rahvusvahelistumisele tervikuna;

1.2 tugev ja rahvusvaheliselt sidus finantsteenus- ja sellega seotud tugiteenuseid osutav ettevõtlus tõstab Eesti ja Tallinna kui riigi pealinna ärikeskkonna konkurentsivõimet, toetab majanduse teiste teadmismahukate valdkondade arengut ning tõstab kokkuvõttes elanikkonna elatustaset;

1.3 arenenud finantssektor tagab erasektori parema kapitaliseerituse, finantsvõimenduse instrumentide kättesaadavuse ning sidususe rahvusvahelise majandusruumiga;

2. tuginedes mittetulundusühingu “FinanceEstonia“ (edaspidi FinanceEstonia) eesmärgile ja soovile ühendada erasektori ja avaliku sektori teadmised, võimalused ja muud ressursid, et tagada muude eesmärkide hulgas ka uuendusmeelne ning ettevõtjate jaoks efektiivne ettevõtluskeskkond Tallinna piirkonnas finantsteenustele ja nende tugiteenustele;

3. ühiselt edendades eksporditurgudele suunatud finantsteenuseid ja nende tugiteenuste mahtude kasvu;

4. teadvustades ja arendades Tallinna kui ärikeskkonda, mis oleks atraktiivne väliskapitalile ja rahvusvahelistele finantssektoris tegutsevatele ettevõtjatele, on jõudnud järgmisele kokkuleppele.


ARTIKKEL 2
(EESMÄRGID)

Memorandumi eesmärgiks on:

1. tugevdada koostööd ning koordineeritust osapoolte vahel, et edendada Tallinna piirkonna ettevõtjate, sealhulgas FinanceEstonia liikmete osutatavate finantsteenuste ja nende tugiteenuste eksporti ja tugevdada seeläbi kogu Eesti finantssektorit;

2. suurendada vastastikust arusaamist ning teadlikkust finantsteenuste ja nende tugiteenuste eksporditurgudele liikumist takistavatest ja eksporditurgudel uusi võimalusi avavatest ajakohastest mõjuteguritest;

3. tuvastada probleemid ja osapoolte äranägemisel vajadusel konsulteerida vajalike õigusaktide muudatusettepanekute osas, mis:

3.1 muudaksid Tallinna ärikeskkonnana finantsteenustele ja nende tugiteenustele rahvusvaheliselt atraktiivseks ning välisturgudele suunatud ettevõtjate jaoks tõhusat toimimist võimaldavaks, parandades sellega nii FinanceEstonia liikmete kui ka teiste teenuseosutajate võimalusi oma teenuste osutamiseks;

4. aidata üldisemalt kaasa atraktiivse ja konkurentsivõimelise keskkonna loomisele, muu hulgas uute rahvusvaheliste finantssektoris tegutsevate ettevõtjate sisenemisele ja nende investeerimisele Eestisse ja Tallinna.

Käesolevas artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmine ei tohi kuidagi kahjustada Eesti finantssektori stabiilsust ja usaldusväärsust.


ARTIKKEL 3
(ÜLESANDED JA VÕIMALUSED)

1. Osapooled avaldavad käesolevaga valmisolekut ja tahet panustada oma vastava valdkonna asjatundjate tööaega ja mitterahalisi ressursse (näiteks kontaktide võrgustikku), et osaleda FinanceEstonia töörühmades ja/või muudes tegevustes.

2. FinanceEstonia töörühmade töö tulemused, mis on kooskõlas käesoleva memorandumi eesmärkidega, on soovitusliku iseloomuga ja ei ole poliitikate kujundamisel tingimata siduvad.

3. FinanceEstonia informeerib Tallinna linna oma tegevustest artiklis 2 sätestatud eesmärkide poole liikumisel.

4. FinanceEstonia kaasab Tallinna linna esindaja FinanceEstonia juhatusse.

5. FinaceEstonia kaasab Tallinna linna ja Mittetulundusühingu Tallinn Finance esindajaid töörühmade juhtgruppidesse vastavalt osapoolte huvidele.


ARTIKKEL 4
(KOOSTÖÖ JA KOORDINEERIMINE)

1. FinanceEstonia koordineerib osapoolte omavahelist infovahetust ning FinanceEstonia juhatuse ja osapoolte esindajate ühisistungite toimumist, valmistades selleks ette materjalid, kooskõlastades toimumise ajad jms.

2. FinanceEstonia eestvedamisel viiakse vähemalt üks kord aastas läbi ühine kõrgetasemeline kohtumine ümarlaua vormis, selleks et:

2.1 arutada FinanceEstonia strateegiat, pikaajalisemat tegevuskava ja hetketegevusi;

2.2 arutada finantsteenuste ja nende tugiteenuste ekspordiga seotud küsimusi (näiteks OECD soovitused ja juhendid);

2.3 vahetada arvamusi finantssektori arenguga seonduvate kohalike ja globaalsete arengutrendide kohta;

2.4 avaldada arvamust finantsteenuste valdkonnaga seotud võimalike tegevuste ja algatuste kohta.

3. Osapooled määravad kokkuleppe täitmiseks oma kontaktisikud ja teatavad teistele osapooltele nende kontaktandmed. Kontaktisikute nimekirjad vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele.


ARTIKKEL 5
(LÕPPSÄTTED)

1. Käesolev memorandum jõustub selle allkirjastamisel mõlema osapoole poolt ja kehtib tähtajatult. Memorandum ei too osapooltele kaasa kohustusi ega anna osapooltele nõudeõigusi.

2. Käesolevat memorandumit võib muuta või täiendada mõlema osapoole vastastikusel kirjalikul kokkuleppel.

3. Osapooled võivad käesoleva memorandumi lõpetada mõlema osapoole kokkuleppel, esitades teisele osapoolele sellekohase kirjaliku teate vähemalt üks kuu ette.

Eeltoodu kinnituseks on käesoleva memorandumi allkirjastanud:

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Põldoja

Toomas Vitsut

FinanceEstonia juhatuse esimees

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Memorandum on allkirjastatud Tallinnas ..... . ......................... 2012. a.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees