Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2006 korralduse nr 413-k "Pühavaimu tn 2 maa osaline tagastamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 24.10.2012 korraldus number 1438

Redaktsiooni kehtivus 24.10.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. oktoober

2012 nr

1438-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2006 korralduse nr 413-k „Pühavaimu tn 2 maa osaline tagastamine“ muutmine

 

 

 

Maakatastriseaduse § 18 lg 6, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, § 68 lg 2, Vabariigi Valitsuse   23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“  § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 13.1, § 8 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 7513 materjalidest

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2006 korralduse nr 413-k „Pühavaimu tn 2 maa osaline tagastamine“ punkti 1.3 ning sõnastada see järgmiselt:

“1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa (Üh).“

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu Kogudusele ja Harju maavanemale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär