Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2006 korralduse nr 413-k "Pühavaimu tn 2 maa osaline tagastamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 24.10.2012 korraldus number 1438
Redaktsiooni kehtivus:24.10.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. oktoober

2012 nr

1438-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2006 korralduse nr 413-k „Pühavaimu tn 2 maa osaline tagastamine“ muutmine

 

 

 

Maakatastriseaduse § 18 lg 6, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, § 68 lg 2, Vabariigi Valitsuse   23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“  § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 13.1, § 8 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 7513 materjalidest

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2006 korralduse nr 413-k „Pühavaimu tn 2 maa osaline tagastamine“ punkti 1.3 ning sõnastada see järgmiselt:

“1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa (Üh).“

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu Kogudusele ja Harju maavanemale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär