Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Siili tn 7 katastriüksuse aadressi muutmine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 17.10.2012 korraldus number 1425
Redaktsiooni kehtivus:17.10.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. oktoober 2012 nr  1425-k

 

 

Siili tn 7 katastriüksuse aadressi muutmine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ning tulenevalt Siili tn. 7/9 korteriühistu 4. oktoobri 2012 taotlusest ja maaüksusel paiknevatele hoonetele unikaalaadresside määramise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Mustamäe linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Siili tn 7

Katastritunnus - 78405:504:0060

Uus aadress - Siili tn 7a // 7b // 7c

2. Siili tn. 7/9 korteriühistul tagada uute  aadresside numbrimärkide olemasolu elamutel 10. detsembriks 2012.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Siili tn. 7/9 korteriühistule, Aktsiaseltsile Eesti Post ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele. Korteriühistul teavitada aadresside muutmisest kõiki korteriomanikke.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär