Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sisaski tn 17 // Kaasiku tn 2 ja Sisaski tn 17a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 10.10.2012 korraldus number 1396
Redaktsiooni kehtivus:10.10.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. oktoober

2012 nr

1396-k

 

 

Sisaski tn 17 // Kaasiku tn 2 ja Sisaski tn 17a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 18, 19 ja 20 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga ja tulenevalt E. Laimetsa 15. juunil 2012 esitatud taotlusest

 

1. Algatada Nõmme linnaosas 0,14 ha suurusel maa-alal asuva Sisaski tn 17 // Kaasiku tn 2 ja Sisaski tn 17a kinnistute detailplaneeringu koostamine. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu eesmärk on Sisaski tn 17 // Kaasiku tn 2 kinnistul ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

2. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ilma eskiisita, kuna detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää linnaehituslikult olulisse piirkonda, muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alale ega alale, mille kohta kavandatakse teha ettepanekut muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmiseks.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

4.1 määrata krundile linnaehitusliku analüüsi alusel piirkonnale iseloomulik ehitusõigus, hoone projekteerimiseks arhitektuurinõuded ja krundi kasutamise tingimused;

4.2 arvestada Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud “Nõmme linnaosa ehitusmäärusega“, mis on eelduseks hea ehitustava kujunemiseks Nõmme linnaosas planeerimisel ja ehitamisel;

4.3 arvestada koostatava Nõmme linnaosa üldplaneeringuga;  

4.4 parkimiskohtade vajaduse arvutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“;

4.5 esitada planeeringuala kohta dendroloogiline inventuur vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord" nõuetele. Vastavalt eeltoodud määruse § 1 lõikele 4, peab haljastuse inventeerimine kajastama muuhulgas ka looduskaitselisi väärtusi detailplaneeringu alal;

4.6 tagada I ja II ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Hoonestusala valida väärtuslikust kõrghaljastusest vabale alale. Juhul, kui ehitustegevuse tõttu tuleb puid likvideerida, siis tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, näidata ära asendusistutuste asukohad. Asendusistutus kavandada maksimaalselt planeeringualale;

4.7 vastavalt Eesti standardile EVS 843:2003 „Linnatänavad“ on puutüve minimaalne nõutav kaugus hoone või rajatise välisseinast 5 meetrit; sõidutee servast, parkimiskohtadest ja tehnovõrkudest 2 meetrit ning kõnnitee servast 1 meeter. Tagada olemasolevale ja planeeritavale kõrghaljastusele vajalikud kasvutingimused ja nõutavad kaugused;

4.8 esitada haljastuse lahendus. Haljastuse osakaal kinnistul peab olema vähemalt 50%, mille hulka ei kuulu katuse-, garaažipealne jm maapinnaga ühendamata haljastus;

4.9 käsitleda ehitustöödeaegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestiku, võra ja tüve kaitse);

4.10 Tallinna sademevee strateegia kohaselt tuleb hoonestuse rajamisel kasutusele võtta meetmed suurte sademeveekoormuste vähendamiseks. Rakendada planeeringualal sademevee kohtkäitlemise meetmeid, et vähendada koormust eelvooluks olevale torustikule. Eelistatud on pinnasesse immutamine, kuid kui geoloogilised tingimused seda ei võimalda, siis  kasutada näiteks sademevee ühtlustusmahuteid, katusehaljastust vms. Erinevaid meetmeid kombineerides on võimalik saavutada maksimaalselt efektiivne kinnistusisene sademevee käitlemise lahendus;

4.11 jäätmete käitlemisel ja jäätmemahutite paigutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määrusest nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“. Mahutid on soovitatav paigutada jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu. 

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

Lisa - Sisaski tn 17 // Kaasiku tn 2 ja Sisaski tn 17a kinnistute detailplaneering