Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.05.2003 nr 35
Akt viitab
 
Tvk m 08.09.2011 nr 28
 
Tvk m 19.05.2011 nr 17
 
Tvk o 16.11.2006 nr 329
 
Tlv m 03.05.2006 nr 34
 
Tvk m 28.10.2004 nr 36
 
Tlv m 16.06.2004 nr 61
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 08.08.2018 nr 1113
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raudtee tn 32a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 01.10.2012 korraldus number 1358
Redaktsiooni kehtivus: - 08.08.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 08.08.2018 nr 1113

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. oktoober

2012 nr

1358-k

 

 

Raudtee tn 32a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg-te 2, 8, 18, 19 ja 20 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga ja tulenevalt S. Kauli 7. märtsil 2012 esitatud taotlusest

 

 

         

1. Algatada Raudtee tn 32a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on  Raudtee tn 32a kinnistul ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,10 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ilma eskiisita, kuna detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää linnaehituslikult olulisse piirkonda, muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alale ega alale, mille kohta kavandatakse teha ettepanekut muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmiseks.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

4.1 määrata krundile linnaehitusliku analüüsi alusel piirkonnale iseloomulik ehitusõigus, hoone projekteerimiseks arhitektuurinõuded ja krundi kasutamise tingimused;

4.2 arvestada Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud “Nõmme linnaosa ehitusmäärusega”, mis on eelduseks hea ehitustava kujunemiseks Nõmme linnaosas planeerimisel ja ehitamisel;

4.3 arvestada koostatava Nõmme linnaosa üldplaneeringuga;  

4.4 parkimiskohtade vajaduse arvutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014”;

4.5 esitada planeeringuala kohta dendroloogiline inventuur vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord" nõuetele;

4.6 tagada I ja II ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Hoonestusala valida väärtuslikust kõrghaljastusest vabale alale. Juhul, kui ehitustegevuse tõttu tuleb puid likvideerida, siis tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, näidata ära asendusistutuste asukohad. Asendusistutus kavandada maksimaalselt oma kinnistule;

4.7 vastavalt Eesti standardile EVS 843:2003 „Linnatänavad“ on puutüve minimaalne nõutav kaugus hoone või rajatise välisseinast 5 meetrit; sõidutee servast, parkimiskohtadest ja tehnovõrkudest 2 meetrit ning kõnnitee servast 1 meeter. Tagada olemasolevale ja planeeritavale kõrghaljastusele vajalikud kasvutingimused ja nõutavad kaugused;

4.8 esitada haljastuse lahendus. Haljastuse osakaal kinnistul peab olema vähemalt 50%, mille hulka ei kuulu katuse-, garaa˛ipealne jm maapinnaga ühendamata haljastus;

4.9 jäätmete käitlemisel ja jäätmemahutite paigutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu  8. septembri 2011 määrusest nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“. Mahutid on soovitatav paigutada jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse;

4.10 sademevesi immutada pinnasesse, vertikaalplaneerimisega välistada sademevee valgumine naaberkinnistutele;

4.11  teostada radooniuuring, mille protokollis peab sisalduma  mõõtepunktide asukoha skeem, mõõtmiste metoodika, mõõtmiste aeg, kasutatud aparaadi nimetus ja märge kalibreerimise kohta. Vajadusel esitada radoonileevendusmeetmed, lähtuda radooniuuringus esitatud soovitustest ning Eesti standardist EVS 840:2009 "Radooniohutu hoone projekteerimine";

4.12 teostada auto- ja rongiliiklusest tuleneva müra modelleerimine päevasel ja öisel ajavahemikul, lisaks esitada müra modelleerimine liikluse tipptunnil. Esitada mürakaardid ning müra fassaadidel. Lisaks tuleb töös käsitleda rongiliiklusest tuleneva vibratsiooni mõju ja leevendusmeetmeid. Müra hindamisel lähtuda sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Vajadusel esitada müraleevendusmeetmed, lähtuda uuringus esitatud soovitustest ning Eesti standardist EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu. 

6.Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea  

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Llisa - Raudtee tn 32a kinnistu detailplaneering