Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Sõjamäe tn 14 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 26.09.2012 korraldus number 1311
Redaktsiooni kehtivus:26.09.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. september

2012 nr

1311-k

 

 

Suur-Sõjamäe tn 14 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, § 35 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 18 ja 19 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja tulenevalt OÜ TOOMEMAA esindaja J. Soometsa 20. aprilli 2012 avaldusest ja asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu automaattankla rajamine ei oma olulist keskkonnamõju

 

 

1. Algatada Suur-Sõjamäe tn 14 krundi detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 2,11 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Suur-Sõjamäe tn 14 // Ääsi tn 1, Ääsi tn T2 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning automaattankla ja kuni 4-korruselise tootmishoone ehitusõiguse määramine. Lisaks määratakse detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

3. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ilma eskiisita ning detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu korraldamine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää linnaehituslikult olulisse piirkonda, muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alale ega alale, mille kohta kavandatakse teha ettepanekut muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmiseks.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

4.1 planeeringuala keskkonnaseisundi hindamine tellida litsentseeritud ettevõttelt, hindamises käsitleda kinnistul toimunud varasemaid tegevusi ning Maves AS poolt 2002. aastal koostatud töös nr 2008 „Dvigateli maa-ala detailplaneeringu keskkonnaseisundi ülevaade“ esitatud pinnase ja põhjavee jääkreostuse andmeid;

4.2 kinnistu ja tänavahaljastuse kavandamisel lähtuda koostatavast Lasnamäe tööstusala üldplaneeringust ning Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetest;

4.3 selgitada hoonete katuselt ning kõvakattega platsidelt ärajuhitava sademevee immutamise võimalusi, immutusvõimaluste puudumise korral kasutada innovaatilisi sademevee käitlemise meetodeid (sh tasandus- ja akumuleerimismahutid). Näha ette kütusetankla territooriumilt ärajuhitava reostusohtliku sademevee lokaalne puhastamine enne eelvoolu juhtimist, vertikaalplaneerimisega tuleb välistada sademevee valgumine naaberkinnistutele;

4.4 esitada tankla prognoositav aastane laadimiskäive, ning näha ette topeltseintega maa-aluste kütusemahutite paigaldamine. Ehitusprojekti koostamisel ja ehitusloa taotlemisel tuleb arvestada keskkonnaministri 31. jaanuari 2005 määruse nr 4 „Bensiini veo ja bensiini terminaalides ning tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil“ ja 2. augusti 2004 määruse nr 101 „Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba“ nõuetega;

4.5 võtta parkimiskohtade arvutusel aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“;

4.6 viia läbi puittaimestiku ja haljastuse inventeerimine vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusega nr 34 kehtestatud “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise korrale“. Tagada I ja II ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Hoonestusala valida väärtuslikust kõrghaljastusest vabale alale. Juhul, kui ehitustegevuse tõttu tuleb puid likvideerida, siis tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, näidata ära asendusistutuste asukohad. Asendusistutus kavandada maksimaalselt planeeringualale.

5. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri 6a, 10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

6. Mitte algatada Suur-Sõjamäe tn 14 krundi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:

6.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks keskkonda saastavat tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ning müratasemete suurenemist;

6.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ning maakasutusest, ei põhjusta automaattankla rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ja avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ning rakendatakse õigusaktide nõudeid kütusemahutite ja tankimisseadmete ohutuks käitlemiseks (sh vee- ja õhukaitsenõudeid);

6.3 planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringuala piirkonnas on juba kujunenud inimtegevuse poolt oluliselt mõjustatud äri- ja tootmisala ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;

6.4 Lasnamäe linnaosa Suur-Sõjamäe tänava äärsel ettevõtlus- ja tootmisettevõtete alal asuval planeeringualal ega lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

6.5 detailplaneeringu elluviimine ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest rajatised kavandatakse väärtuslikust kõrghaljastusest vabadele aladele, ning kinnistule ja tänavamaale rajatakse uushaljastust; likvideeritavad leht- ja oksapuud kompenseeritakse asendushaljastuse rajamisega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“;

6.6 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kahjustata inimeste tervist, heaolu, vara, kui tankla sihtotstarbelisel kasutamisel rakendatakse meetmeid võimalike hädaolukordade (nt kütuseveoki avarii, tulekahju, reostus jms) tekkimise riskide vähendamiseks. Suure laadimiskäibe korral (üle 2000 m³/aastas) reguleeritakse tankla tegevust välisõhu saasteloaga;

6.7 planeeringuala keskkonnaseisundi hinnanguga selgitatakse võimaliku jääkreostuse olemasolu ja ulatus ning vajadusel eemaldatakse ja käideldakse ülenormatiivselt reostunud pinnas ja pinnasevesi enne ehitustööde algust. Kütusetankla reostusohtlik sademevesi puhastatakse enne ühisvõrku juhtimist lokaalpuhastis, ning seetõttu ei ole ohtu pinnasele ega põhjaveele.

6.8 kütusemahutite ja tankimisseadmete nõuetekohasel käitlemisel ei kaasne olulisel määral müra ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib välisvalgustusest ning sõidukite tuledest, vibratsiooni võib esineda ehitustööde ajal; tavapärasest suurem jäätmete teke on seotud ehitustöödega ning ehitusjäätmete käitlemine korraldatakse vastavalt nõuetele;

6.9 detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Suur-Sõjamäe tn 14 krundi detailplaneering