Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad
Tallinna Linnavolikogu 20.09.2012 määrus number 22 [RT IV, 08.02.2013, 89]
Jõustumine:01.01.2013
Kehtetuks tunnistamine:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2013 - 01.04.2013 [RT IV, 08.02.2013, 89]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tvk m 21.03.2013 nr 21 [RT IV, 29.03.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. september 2012 nr 22

 

 

Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, ühistranspordiseaduse § 2 p 17, § 5 lg 1 p-de 9-11 ja lg 3, § 24 lg 2 p-de 3 ja 4, § 25, § 27 lg 1, § 281, § 29 lg 1 p 1 ja lg 3, § 52 lg 2 alusel ning kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” § 7 lg 3 p-dega 1−4 ja 6, § 8 lg-tega 4−6, 10, 12 ja 16.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Käesolev kord määrab kindlaks sõidu eest tasumise korra ja kehtestab sõidupiletite hinnad Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi bussi-, trammi- ja trolliliinidel.

§ 2.  Mõisted

Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransport (edaspidi ühistransporditeenus) on avalik veoteenus, mida osutatakse Tallinna linnas ja mille ühissõidukites kehtib ühine sõiduõigust tõendav dokument. Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukid on tähistatud Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga;

2) sõiduõigust tõendav dokument on sõidupilet või muu käesolevas määruses nimetatud, sõiduõigust tõendav dokument;

3) sõidupilet on kantud andmekandjale või elektroonilisse andmekogusse. Elektroonilise sõidupileti või sõiduõiguse olemasolu tõendatakse Eesti Vabariigi isikutunnistuse (edaspidi ID-kaardi), e-kaardi või muu käesolevast määrusest tuleneva andmekandja abil. Sõidupileti tooted on: ühe sõidu pilet, tunnipilet, sõidukaart, ühiskaart;

4) piletisüsteem jaguneb ID-pileti ja e-pileti süsteemiks;

5) ID-pileti süsteemi kaudu ostetakse elektrooniline isikustatud sõidupilet Eesti rahvastikuregistris olevale isikule ID-kaardiga või alla 15-aastaste õpilaste puhul isikukoodiga varustatud õpilaspiletiga;

6) e-pileti süsteemi kaudu ostetakse elektrooniline isikustatud või isikustamata sõidupilet, mida tõendatakse e-kaardiga. Isikustatud e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;

7) e-kaart ehk Ühiskaart ehk elektrooniline kontaktivaba kaart on isikustatud või isikustamata tasuline andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks, mis on ostetud e-pileti süsteemi kaudu. E-kaart on varustatud Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga. E-pileti süsteemis võib kasutada ka e-pileti süsteemiga ühildatud muud kontaktivaba kaarti (näiteks õpilaspilet), mis vastab raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiat toetavale standardile, või lähikontaktiga andmesidekiibiga ehk NFC-mobiiltelefoni. Isikustatud e-kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;

8) ühe sõidu pilet on juhi käest ostetud e-pileti süsteemi paberpilet, mis annab ühe sõidu (sisenemise) õiguse;

9) tunnipilet on ID-pileti või e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistransporditeenust ühe tunni jooksul piiramatu arv kordi;

10) sõidukaart on ID-pileti või e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistransporditeenust määratud aja jooksul piiramatu arv kordi;

11) ühiskaart Elektriraudtee AS-iga on ID-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet, mis annab õiguse määratud aja jooksul kasutada Tallinna ühistransporditeenust ja Harjumaa reisirongiteenust elektrifitseeritud raudteedel piiramatu arv kordi;

12) ühiskaart Harjumaaga on e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet, mis annab õiguse kasutada Tallinna ühistranspordi ja Harju maakonna avalike liinide teenust määratud aja jooksul piiramatu arv kordi;

13) validaator ehk e-komposter on ühissõidukis paiknev elektronseade, mille juurde e-kaardi asetamisel sõiduõigus valideeritakse. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest annab märku seadme ekraanile ilmuv tekst ja helisignaal;

14) valideerimine on e-pileti ostmine või sõidu registreerimine validaatori abil igakordsel sisenemisel ühissõidukisse. Valideerimine on kohustuslik kõigile e-pileti süsteemi sõidupileti kasutajatele ja sõidusoodustuse õigusega isikutele;

15) aktiveerimine on ID-pileti süsteemi tunnipileti kehtivaks muutmine mobiiltelefoniga. Sõidukaart hakkab kehtima ostumomendil aktiveeritud kuupäevast ja kehtib perioodi lõpuni kella 23.59-ni. Pärast sõidukaardi eest tasumist aktiveerub sõiduõigus ostumomendil aktiveeritud kuupäevast või ette määratud ajal;

16) elektrooniline tasukogumissüsteem on sõitja poolt sularahas, pangaülekandega või muul viisil ettemaksete tegemine sõiduõiguse saamiseks ja nende ettemaksete fikseerimine infosüsteemis;

17) isikut tõendav dokument on riigiasutuse väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ning allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei määra kindlaks teisiti;

18) sotsiaalhoolekandeosakonna tõend on paberil või elektrooniline (isikukoodiga varustatud Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendava dokumendi põhine) linnaosavalitsuse, linna- või vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend sõidusoodustuse kasutusõiguse kohta;

19) kaitseväe ajateenija on kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohustuslane;

20) laps on kuni 18-aastane isik või õpilane, kes õpib päevaõppes või muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses kuni 19-aastaseks saamiseni, 19-aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni;

21) pere on sotsiaalne üksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad samasse leibkonda ja kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud samal aadressil. Käesoleva määruse raames käsitatakse perena vähemalt ühte vanemat ja temaga koos elavaid lapsi;

22) tallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;

23) mittetallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinn;

24) õpilane on isik, kes õpib päevases õppevormis või muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses kuni 19-aastaseks saamiseni (kaasa arvatud);

25) Eesti Hariduse Infosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid, kaasa arvatud Eesti Vabariigis õppivate välismaalaste andmeid. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;

26) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemis (edaspidi SKAIS) on andmed pensionäride kohta, kellele on määratud riiklik pension;

27) ühisliinid on Tallinna ja selle lähipiirkondade haldusterritooriume ühendavad maakonnaliinid (1A,18, 20, 27, 30, 34A, 38).

2. peatükk
PILETISÜSTEEM

§ 3.  Sõidupileti tooted

(1) ID-pileti süsteem jaguneb:

1) tunnipilet;

2) sõidukaart;

3) ühiskaart Elektriraudtee AS-iga.

(2) E-pileti süsteem jaguneb:

1) ühe sõidu pilet;

2) tunnipilet;

3) sõidukaart;

4) ühiskaart Harjumaaga.

(3) Ühe sõidu piletid jagunevad:

1) 1 sõidu pilet (ühissõidukist);

2) 1 sõidu sooduspilet (ühissõidukist).

(4) Tunnipiletid jagunevad:

1) 1 tunni pilet;

2) 1 tunni piletite raamat (10 piletit), v.a e-pileti süsteemis;

3) 1 tunni sooduspilet;

4) 1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit), v.a e-pileti süsteemis.

(5) Sõidukaardid jagunevad:

1) 1 päeva (24 tunni) kaart;

2) 3 päeva (72 tunni) kaart;

3) 5 päeva (120 tunni) kaart;

4) 30 päeva kaart;

5) 30 päeva sooduskaart.

(6) 30 päeva ühiskaardid Elektriraudtee AS-iga jagunevad:

1) 1. tsooni ühiskaart;

2) 1. tsooni soodusühiskaart;

3) 1. tsooni ekspressrongi ühiskaart;

4) 1. tsooni ekspressrongi soodusühiskaart;

5) 2. tsooni ühiskaart;

6) 2. tsooni soodusühiskaart;

7) 2. tsooni ekspressrongi ühiskaart;

8) 2. tsooni ekspressrongi soodusühiskaart;

9) 3. tsooni ühiskaart;

10) 3. tsooni soodusühiskaart;

11) 3. tsooni ekspressrongi ühiskaart;

12) 3. tsooni ekspressrongi soodusühiskaart;

13) 4. tsooni ühiskaart;

14) 4. tsooni soodusühiskaart;

15) 4. tsooni ekspressrongi ühiskaart;

16) 4. tsooni ekspressrongi soodusühiskaart.

(7) Tallinna-Harjumaa sõidupiletid jagunevad:

1) Tallinna-Harjumaa 1. tsooni ühiskuukaart;

2) Tallinna-Harjumaa 1.-2. tsooni ühiskuukaart;

3) Tallinna-Harjumaa 1.-3. tsooni ühiskuukaart;

4) Tallinna-Harjumaa 1.-4. tsooni ühiskuukaart;

5) Tallinna-Harjumaa 1.-5. tsooni ühiskuukaart.

§ 4.  Sõidupiletite hinnad

(1) Sõidupiletite hinnad eurodes

 

ID-pilet

()

E-pilet

()

Ühe sõidu piletid

 

Ühissõidukist

1 sõidu pilet

1,6

1 sõidu sooduspilet

0,8

Tunnipiletid

Mobiiliga*

E-kaardile laaditava rahaga**

1 tunni pileti

1,2

1,1

1 tunni piletite raamat (10 piletit)

10

1 tunni sooduspilet

0,6

0,55

1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit)

5

Sõidukaardid eelmüügist

Isikustatud

 

1 päeva (24 tunni) kaart

3

3

3 päeva (72 tunni) kaart

5

5

5 päeva (120 tunni) kaart

6

6

30 päeva kaart

23

23

30 päeva sooduskaart

8,5

8,5

* ID-pileti tunnipileteid saab osta vaid mobiiltelefoniga.

** E-pileti tunnipileteid saab osta vaid sõidu valideerimisel e-kaardile laaditud raha eest.

E-kaardi tagatisraha on 2 eurot.

(2) Ühiskaardid Elektriraudtee AS-iga on ainult ID-kaardi põhised. Elektriraudtee sõidutsoonide jagunemise aluseks on Harju maavanema kehtestatud sõidutsoonid. 30 päeva ühiskaardi Elektriraudtee AS-iga hind moodustub Tallinna linna fikseeritud hinna ja Elektriraudtee AS-i vastava tsooni kaardi hinna summast, mida on vähendatud 5% võrra.

(3) Tallinna-Harjumaa sõidupiletite hinnad ja sõidutsoonid kehtestab Harju maavanem. Ühiskuukaardid Harjumaaga jagunevad alates Tallinna linnast tsoonikaartideks või mitme tsooni kaartideks.

(4) E-pileti süsteemis saab soodushinnaga e-pileteid osta vaid isikustatud e-kaardile. Isikustamata e-kaardile müüakse sõidupileti tooteid ainult täishinnaga.

3. peatükk
SÕIDUSOODUSTUSED

§ 5.  Tasuta sõidu õigus

(1) Tasuta sõidu õigus vastavalt §-s 7 ja peatükis 4 sätestatud tingimustel on:

1) eelkooliealisel lapsel;

2) puudega lapsel ja tema saatjal;

3) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal;

4) sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal;

5) 65-aastasel ja vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik;

6) hoolekandeasutuses viibival lapsel;

7) vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsel;

8) alla 3-aastase väikelapsega sõitjal;

9) represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul;

10) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul;

11) kaitseväe vormiriietuses ajateenijal;

12) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikul;

13) Tallinna linnaosavalitsuse, linnaosavalitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajal tööülesannete täitmisel;

14) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevõtte töötajal;

15) Tallinna Transpordiameti töötajal tööülesannete täitmisel;

16) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti töötajal tööülesannete täitmisel;

17) isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;

18) õpilasel.

§ 6.  Sõidusoodustused

(1) Ühe sõidu sooduspileti, soodustunnipileti, soodusühiskaardi Elektriraudtee AS-iga kasutamise õigus sõltumata elukohast on:

1) üliõpilasel;

2) pensionäril;

3) raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul;

4) kolme ja enama lapsega pere vanemal.

(2) Sooduskaardi kasutamise õigus on:

1) üliõpilasel;

2) pensionäril;

3) raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul;

4) kolme ja enama lapsega pere vanemal.

(3) Sõidusoodustuse saamiseks peavad olema täidetud §-s 7 ja peatükis 4 sätestatud tingimused.

§ 7.  Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

(1) Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

(2) Tasuta sõidu õigust tõendavad dokumendid on:

1) puudega lapsel - valideeritud isikustatud e-kaart või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud, puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga;

2) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul - valideeritud isikustatud e-kaart või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud, puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

3) raske nägemispuudega isikul - valideeritud isikustatud e-kaart või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud, puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

4) 65-aastastel ja vanematel isikul - valideeritud isikustatud e-kaart koos Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendav dokument;

5) hoolekandeasutustes viibival lapsel - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või ID-kaart või vastava asutuse tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

6) vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsel - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või ID-kaart või sotsiaalhoolekandeosakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

7) represseeritul ja nendega võrdsustatud isikul - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või represseeritu tõend;

8) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistus;

9) vormiriietuses ajateenijal - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või ID-kaart või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;

10) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikul - töötõend;

11) Tallinna linnaosavalitsuse, linnaosavalitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajal - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või ID-kaart;

12) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute alusel tegutseva veondusettevõtte töötajal - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või ID-kaart;

13) Tallinna Transpordiameti töötajal - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga;

14) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti töötajal - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga;

15) tallinlasel - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga;

16) õpilasel - valideeritud isikustatud e-kaart koos Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendava dokumendiga või valideeritud, Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspilet, mis vastab RFID-tehnoloogiat toetavale standardile või valideeritud isikustatud e-kaart koos Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspiletiga või sellega võrdsustatud ISIC Scholari kaardiga.

(3) Soodustuse kasutusõigust tõendav dokument on

1) üliõpilasel - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või ID-kaart või Eesti Vabariigis väljastatud üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud kaart ISIC Student või Swedbanki Tudengikaart;

2) pensionäril - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või ID-kaart või Eesti Vabariigi pensionitunnistus koos isikut tõendava dokumendiga;

3) raske või keskmise puudega 16-aastasel ja vanemal isikul - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga, ID-kaart või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud, puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

4) kolme ja enama lapsega pere vanematel - valideeritud isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või ID-kaart või kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga;

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4-9 ja 11-14 ning lõike 3 punktides 3 ja 4 märgitud ID-kaardi või isikustatud e-kaardiga saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid juhul, kui sõitja andmed on olemas andmebaasis, mida peetakse Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonnas, Tallinna Transpordiametis või Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis.

(5) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 17 loetletud tasuta sõidu õiguse saamiseks on isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas, kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud e-kaardiga valideerida. Isikustatud e-kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui isik registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

(6) Kolme ja enama lapsega pere lapse vanema ning puudega isiku isikustatud e-kaardi põhiseks sõidusoodustuse vormistamiseks Tallinnas peab isik esitama avalduse ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonda või Tallinna Linnavalitsuse teenindussaali.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 märgitud ID-kaardiga saab ID-pileti ja isikustatud e-kaardiga tõendada e-pileti sõidusoodustuse õigust vaid juhul, kui sõitja andmed on olemas EHIS-e või SKAIS-i andmebaasis.

(8) Sõiduõiguse tõendamiseks tuleb esitada kontrolörile kehtiv e-kaart ja/või ID-kaart (alla 15-aastasel õpilaspilet) ja sõidusoodustust tõendav dokument (v.a juhul, kui soodustus on müümisel registrist kontrollitud, mida näitab info müügikanalis). Isikustatud e-kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Sõitja on kohustatud igal sisenemisel ühissõidukisse sõidu e-kaardiga valideerima.

4. peatükk
SÕIDU EEST TASUMINE

§ 8.  Sõidu eest tasumise tõendamine ja tasumist tõendavad dokumendid

(1) Sõitja on kohustatud omama ja kaasas kandma ühissõiduki kasutamiseks sõidupiletit, ID-kaarti, e-kaarti või muud e-pileti süsteemiga ühilduvat andmekandjat.

(2) E-kaardile ostetud 1, 3, 5 või 30 päeva kaart hakkab kehtima ostumomendist või ette määratud ajast.

(3) Sõiduõigust tõendav dokument on:

1) aktiveeritud tunnipilet;

2) kehtiv sõidukaart või ühiskaart;

3) aktiveeritud ID-pileti süsteemi sõidupilet;

4) valideeritud e-pileti süsteemi sõidupilet;

5) muu õigusaktides kindlaks määratud sõiduõigust tõendav dokument.

§ 9.  Müügikanalid

(1) Sõidupiletite eelmüük toimub müügipunktide, samuti elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu.

(2) Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühissõiduki kasutaja ettemaksu tehes perioodilise sõiduõiguse, tasudes interneti teel, pangaülekandega (otsekorraldus), sularahas või telefoni kaudu.

§ 10.  Sõidu eest tasumine ID-pileti süsteemis

(1) ID-pileti süsteemi kaudu ostetud sõite ei valideerita.

(2) Sõitja on kohustatud vahetult enne ühissõidukisse sisenemist mobiiltelefoniga aktiveerima ID-kaardi põhise tunnipileti. Mobiiltelefoniga aktiveeritud tunnipilet hakkab kehtima üks minut pärast selle aktiveerimist ja kehtib 60 minutit.

(3) 30 päeva kaardid hakkavad kehtima ostumomendil aktiveeritud kuupäevast ja kehtivad kuni perioodi lõpuni kella 23.59-ni.

§ 11.  Sõidu eest tasumine e-pileti süsteemis

(1) Ühe sõidu pileteid müüakse ühissõidukist sularaha eest. Ühe sõidu pileti ostmiseks ühissõidukist sisenetakse ühissõidukisse esiuksest. Ühe sõidu piletit ei valideerita. Sõitja peab ühe sõidu pileti hoidma alles sõidu lõpuni.

(2) Sõitja on kohustatud igal sisenemisel ühissõidukisse sõidu valideerima e-kaardiga. E-kaardile ostetud sõidupilet ja kantud sõidusoodustus annab sõidu õiguse pärast valideerimist.

(3) Soodushinnaga e-pileteid on võimalik osta vaid isikustatud e-kaardile. Isikustamata e-kaardile müüakse ainult täishinnaga sõidupileti tooteid.

(4) E-kaardile laaditud raha eest ostetakse valideerimisel ühe tunni pilet. Kui kalendripäevas ostetud tunnipiletite maksumus ületab ühe päeva kaardi maksumuse, siis müüakse sõitjale tunnipiletite asemel ühe päeva kaart. Ühe päeva kaardi automaatseks ümberarvestamiseks peab e-kaardile olema laaditud vähemalt ühe päeva kaardi hind.

(5) E-kaardiga valideeritud tunnipilet hakkab kehtima valideerimise momendist ja kehtib 60 minuti jooksul valideeritud sõidu lõpuni.

(6) E-kaardile ostetud 30 päeva kaart hakkab kehtima ostumomendil määratud kuupäevast ja kehtib 30 päeva jooksul kuni viimase päeva lõpuni kella 23.59-ni. 30 päeva kaart annab sõidu õiguse pärast igakordset sõidu valideerimist ühissõidukisse sisenemisel.

(7) E-kaardiga valideerimisel kontrollitakse kehtiva sõidupileti ja sõidusoodustuse olemasolu. Sõidukaardi puudumisel, kuid raha olemasolul e-kaardil, müüakse sõitjale ühe tunni e-pilet. Raha, sõidukaardi või sõidusoodustuse puudumisel e-kaardil sõitu ei lubata.

§ 12.  E-kaart

(1) E-kaart ei ole sõiduõigust tõendav dokument ehk sõidupilet.

(2) E-kaardile saab laadida raha ja piletitooteid ning salvestada sõidusoodustusi.

(3) E-kaarti saab tagatisraha eest osta müügipunktidest.

(4) E-pileti süsteemi kaudu ostetud ja Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga varustatud isikustamata e-kaarti on võimalik tagastada esimesest valideerimisest kuue kuu jooksul Ühendatud Piletite AS-ile.

(5) Ühendatud Piletite AS tagastab ostjale tagatisraha e-kaardi tagastamisel. Füüsiliselt rikutud e-kaardi tagatisraha ei tagastata.

(6) Tasuta väljastatud e-kaardi tagastamisel tagatisraha ei maksta.

(7) Isikustatud e-kaart võimaldab saada sõidusoodustust ja on seotud rahvastikuregistris oleva isiku isikukoodiga.

(8) E-kaardil oleva rahajäägi tagastab Ühendatud Piletite AS sõitjale taotluse alusel aasta jooksul pärast kaardi kehtivuse lõppu.

§ 13.  Sõidupiletite kehtivus ärajäänud või hilinenud liiniveo korral

(1) Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel kehtib sõitjal ühtsesse piletisüsteemi kuuluval liinil ostetud sõiduõigus sihtpunkti jõudmiseks teistes ühtsesse piletisüsteemi kuuluvates ühissõidukites samal liikumisteel.

(2) Ostetud sõidupileteid tagasi ei osteta ega ümber ei vahetata. Sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ja sõidupileti hinda ei hüvitata.

(3) Ärajäänud, hilinenud või katkenud liiniveo tõttu sõitjale tekkinud kahju ei hüvitata.

5. peatükk
SÕIDU EEST TASUMISE KONTROLLIMINE

§ 14.  Sõidu eest tasumise kontrollimine

(1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud.

(2) Sõitja on kohustatud esitama kontrolliõigusega ametiisikule sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrollija esimesel nõudmisel.

(3) Kui sõitja kasutab sõidusoodustust, on ta sõidudokumentide kontrollimisel kohustatud esitama sõidusoodustuse kasutusõigust tõendava dokumendi, e-kaardi või ID-kaardi, kui isiku soodustuse kasutamise õigus nähtub Tallinna linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekandeosakondade, Tallinna Transpordiameti, SKAIS-i või EHIS-i andmebaasi andmetes.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 15.  Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavolikogu määrused:

1) 14. juuni 2012 määrus nr 12 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad”;

2) 23. augusti 2012 määrus nr 19 “Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määruse nr 12 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine”;

3) 8. septembri 2005 määrus nr 48 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi pilootprojekti Tallinn-Viimsi sõidupiletite hindade heakskiitmine ja sõidu eest tasumise korra kehtestamine”.

§ 16.  Rakendussätted

(1) Enne 1. jaanuari 2013 ostetud ja aktiveeritud 30 päeva kaarte tallinlastele (ID-piletid ja e-piletid) tagasi ei osteta, kasutamata osa seoses tallinlastele ja õpilastele tasuta sõidu võimaldamisega ei hüvitata, vaid need kehtivad aktiveeritud perioodi lõpuni.

(2) 30 päeva kaarte on võimalik ette osta kuni kolmeks järjestikuseks ajavahemikuks.

(3) Soetatud 30 päeva kaart peab kehtima hakkama hiljemalt 70 päeva jooksul ostumomendist.

(4) Kõik enne 1. jaanuari 2013 ostetud paberil talongid ja tunnipiletid kehtivad kuni 31. detsembrini 2012. Kõik paberil sõidukaardid kehtivad 31. detsembrini 2012 või neile märgitud perioodi lõpuni.

(5) Alates 1. oktoobrist 2012 kehtivad ühisliinidel liini algpunktist lõpp-punktini käesolevas määruses nimetatud sõidupiletid ja -soodustused.

(6) Ostetud pileteid tagasi ei osteta, ümber ei vahetata ning sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ega raha ei tagastata.

§ 17.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees