Revisjonikomisjoni liikme valimine

Tallinna Linnavolikogu 20.09.2012 otsus number 134

Redaktsiooni kehtivus 20.09.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. september 2012 nr 134

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni liikme valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 2, Tallinna põhimääruse § 32 lg 2 ja § 32 lg 12 p 4, Tallinna linna valimiskomisjoni 12. septembri 2012 otsusest nr 6 ning salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeks Kalle Mihkels.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikule teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees