Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Väike-Karja tänava liikluskorraldusega seonduva vaide läbivaatamine (OSAÜHING BALTEK ARENDUS)
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2012 korraldus number 1289
Redaktsiooni kehtivus:19.09.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. september

2012 nr

1289-k

 

 

Väike-Karja tänava liikluskorraldusega seonduva vaide läbivaatamine (OSAÜHING BALTEK ARENDUS)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p 4 ja § 86 lg 1 alusel ning tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

 

 

1. Vaidemenetluse asjaolud

OSAÜHINGULE BALTEK ARENDUS (edaspidi ka vaide esitaja) kuulub Tallinna vanalinnas aadressil Pärnu mnt 10 // Suur-Karja tn 23 // Müürivahe tn 22 asuv kinnistu. Kuni 13. juulini 2012 pääses vaide esitaja kinnistu sisehoovi, mille värav asub Väike-Karja tänava Pärnu maantee poolses otsas, sisenedes Väike-Karja tänavale Pärnu maanteelt. Ka väljasõit kinnistu sisehoovist oli tagatud Väike-Karja tänavalt otse Pärnu maanteele.

13. juulil 2012 paigaldati Tallinna Transpordiameti korraldusel Pärnu maanteelt Väike-Karja tänavale sissesõidu ette betoonist linnukujulised tõkked. Liikluskorraldusvahenditega jäi sissesõit (erilubadega ja 06.00 kuni 10.00 laadimiseks) endiselt lubatuks ning seda ei muudetud.

17. juulil 2012 pöördus vaide esitaja esindaja vandeadvokaat Üllar Aedna e-kirjaga Tallinna Transpordiameti poole taotlusega põhjendada, millisel faktilisel ja õiguslikul alusel ning eesmärgil on paigaldatud Väike-Karja tänavale juurdepääsu piiravad tõkked, mis takistavad ja piiravad kinnisasja omaniku ja teiste kinnistul asuvate asutuste tööd ja kinnistu kasutamist ning raskendavad hooneid teenindavate sõidukite juurdepääsu kinnisasjale.

18. juulil 2012 asendati Väike-Karja tänava Pärnu maantee poolses otsas senised liikluskorraldusvahendid liiklusmärgiga 331 „Sissesõidu keeld“, mis keelab edasisõidu Pärnu maanteelt Väike-Karja tänavale. Seni oli kõnealuses kohas mootorsõidukite sissesõit lubatud laadimiseks 6.00 - 10.00 ja erilubadega. Rakendatud liikluskorralduse kohaselt pääses Väike-Karja tänava Pärnu maantee poolses otsas asuvate kinnistute juurde ainult ringiga läbi vanalinna - Pärnu maanteelt mööda Suur-Karja tänavat peaaegu Vana turu platsini ja sealt mööda Väike-Karja tänavat tagasi Väike-Karja tänava Pärnu maantee poolsesse otsa. Isikuid, kelle jaoks on kõnealusel muudatusel individuaalne iseloom, st kelle kinnistutele pääs muudeti oluliselt raskemaks, liikluskorraldust muutvast haldusmenetlusest ei teavitatud ja nende arvamusi ära ei kuulatud. Kuigi väljasõit Väike-Karja tänavalt Pärnu maanteele on endiselt lubatud, polnud see võimalik, sest väljasõit oli tõkestatud betoontuvidega.

20. juulil 2012 pöördus vaide esitaja esindaja vandeadvokaat Üllar Aedna taas Tallinna Transpordiameti poole küsimusega, millisel faktilisel ja õiguslikul alusel ning eesmärgil on liikluskorraldust Väike-Karja tänaval muudetud. Tallinna Transpordiamet teatas vaide esitajale 23. juulil 2012 e-kirjaga, et liiklusmärgi paigaldamise õiguslik alus tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teeseadusest, liiklusseadusest ning Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse õigusaktidest. 26. juuli 2012 e-kirjaga lisas Tallinna Transpordiamet, et betoontõkked on paigaldatud Väike-Karja tänava liikluse piiramise eesmärgil.

2. OSAÜHING BALTEK ARENDUS vaie

6. augustil 2012 esitas OSAÜHING BALTEK ARENDUS esindaja vandeadvokaat Üllar Aedna Tallinna Linnavalitsusele vaide.

Vaide esitaja palub tuvastada Tallinna linna (Transpordiamet) toimingu, mis seisneb Tallinnas, Väike-Karja tänavale betoontõkete paigaldamises, õigusvastasus ning teha Tallinna Transpordiametile ettekirjutus Väike-Karja tänavalt betoontõkete eemaldamiseks. Tuvastada haldusakti tühisus või tühistada haldusakt, millega Tallinna linn (Transpordiamet) kehtestas Tallinnas, Väike-Karja tänavale sissesõidu keelu (märk 331) ning teha Tallinna Transpordiametile ettekirjutus Väike-Karja tänava liiklusmärgi „Sissesõidu keeld“ eemaldamiseks või alternatiivselt tuvastada Tallinna linna (Transpordiamet) toimingu, mis seisneb Tallinnas, Väike-Karja tänava liiklusmärgi „Sissesõidu keeld“ paigaldamises, õigusvastasus ning teha Tallinna Transpordiametile ettekirjutus nimetatud liiklusmärgi eemaldamiseks.

28. augustil 2012 linna sisekontrolöri teenistuse menetlusosakonnas toimunud nõupidamisel täpsustas vaide esitaja vaiet ja tegi ettepaneku alternatiivse võimalusena jätta Väike-Karja tänavale liiklusmärk 331 „Sissesõidu keeld“ lisades lisateatetahvli v.a kauba laadimine ajavahemikul 6.00-10.00 ning sissesõit Tallinna Transpordiameti erilubadega. Vaide esitaja pakkus võimalusena veel varianti piirata sissesõitu selliselt, et kauba laadimiseks on sissesõit lubatud ainult Väike-Karja tänava Pärnu mnt poolses otsas asuvatele kinnistutele.

Vaide esitaja on seisukohal, et haldusakt Väike-Karja tänava sissesõidu keelamise kohta on vormistamata ja liikluse piiramine betoontõketega on õigusvastane. Liiklusseaduse kohaselt on liikluse korraldamise eesmärk tagada häireteta, sujuv, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt kahjustav liiklus. Vaide esitaja väitel on Väike-Karja tänavale sissesõidu keelu kehtestamine suunatud kohustuse (sõidukeelu) tekitamisele, seega haldusakti andmisele. Tallinna linn ei ole vaide esitaja väitel Pärnu maanteelt Väike-Karja tänavale sissesõidukeelu kehtestamise kohta haldusakti vormistanud. Vorminõutetele vastava haldusaktita on keelu kehtestamine õigusvastane ja tühine. Vaide esitaja rõhutab, et liiklusseadusest tulenevalt korraldatakse liiklust liikluskorraldusvahenditega, mis peavad vastama liiklusseaduse ja teeseaduse nõutetele. Väike-Karja tänavale paigaldatud betoontõkked ei vasta liikluskorraldusvahendi tunnustele ning pole õigusaktidega kooskõlas. Seega on tõkete paigaldamine Väike-Karja tänavale liikluse piiramiseks (korraldamiseks) vaide esitaja hinnangul õigusvastane.

Vaide esitaja märgib, et Tallinna linn ei ole teda Väike-Karja tänavale sisse- ja väljasõidu betoontõketega takistamisele (haldustoiming) ja sissesõidukeelu kehtestamisele (haldusakt) suunatud menetlusest informeerinud ega menetluses ära kuulanud. Vaide esitaja väitel on tegemist menetlusnõuete rikkumisega (õigusvastasus), mis võis mõjutada asja otsustamist ja et vastav rikkumine toob kaasa haldusakti (sissesõidu keeld) tühistamise.

Vaide esitaja leiab, et Väike-Karja tänavale sissesõidu takistamise põhjus on ebaselge ja põhjendamata. Tallinna Transpordiameti põhjendus, nagu oleks betoontõkked paigaldatud juba 6. jaanuarist 2000 kehtinud liiklusmärki dubleerima, mistõttu liikluskorraldust antud kohas muudetud ei ole, on vaide esitaja arvates ebaõige. Vaide esitaja märgib, et eemaldades senised liiklusmärgid, mis lubasid Väike-Karja tänavale sissesõitu Pärnu maanteelt teenindusajal väikeveokitega ning lubadega ning tõkestades füüsiliselt sissesõidu, muutus teenindusajal väikeveokitega ning lubadega liiklejate olukord, sest sissesõit Pärnu maanteelt Väike-Karja tänavale muutus võimatuks. Ühtlasi muutus võimatuks ka väljasõit Väike-Karja tänavalt Pärnu maanteele. Kuna vaide esitajat ega ka teisi Väike-Karja tänava elanikke, asutusi ja ettevõtteid ei ole menetlusest informeeritud ega ära kuulatud, siis ei saa eeldada, et nende olukorda kaaluti. Puudutatud isikute huve arvestamata tehtud haldustoiming on vaide esitaja arvates kaalutlusveaga ja seega õigusvastane.

Tallinna Transpordiameti põhjendust, mille kohaselt liiklust antud asukohas piirati tulenevalt asjaolust, et vaatamata liikluskorraldusvahenditele kasutati seda tänavat keeluajal massiliselt mootorsõidukitega sõitmiseks ja parkimiseks, on vaide esitaja sõnul ebaselge, tõendamata ja kontrollimatu.

Vaide esitaja on seisukohal, et eemaldades Väike-Karja tänava Pärnu maantee poolsest otsast kokku kaheksa liiklusmärki ja lisateadetetahvlit (millega oli liiklus korraldatud kuni 18. juulini 2012), ei ole Tallinna linn näinud võimalust paigaldada selget ja ohutut sissesõitu keelavat liiklusmärki koos lisateatetahvliga, mis lubab sissesõitu 6.00 - 10.00 teenindaval transpordil ja Tallinna Transpordiameti lubadega. Eesmärk, muuta liiklussituatsioon selgemaks, oli Tallinna linnal võimalik saavutada teise, vaide esitaja õigusi vähem koormava vahendiga. Abinõu, mis riivab isiku õigusi ülemääraselt, ei ole vaide esitaja sõnul proportsionaalne. Tallinna linn ei ole vaide esitajat vähem koormavaid lahendusi kaalunud ning piirangu proportsionaalsust ja eesmärgipärasust hinnanud. Tallinna linn pole kaalunud ega põhjendanud, miks on vajalik väidetavaid liiklusrikkumisi tõkestada võimalikest kõige intensiivsema vahendiga, see on Väike-Karja tn Pärnu mnt sissesõidu ja väljasõidu füüsilise blokeerimise ja sissesõidu täieliku keelamisega. Väike-Karja tänavale sissesõidukeeld ja sissesõidu füüsiline blokeerimine ei ole vaide esitaja arvates seatud eesmärgi suhtes proportsionaalne vahend. Absoluutne liiklusnõuete rikkumise välistamine ei saa olla eesmärk omaette ega absoluutne eesmärk. Sisse- ja väljasõidu füüsiline blokeerimine ja täielik sissesõidukeeld piirab ülemääraselt vaide esitaja kinnisasja kasutust ning on seega õigusvastane.

Tallinna Transpordiameti väide, et Väike-Karja tänava sulgemine vähendab liikluskoormust vanalinnas, on vaide esitaja sõnul oletuslik, tõendamata ja põhjendamata. Kuna ligipääs kinnisasjale on takistatud, tuleb vaide esitajale kuuluva kinnisasjani jõudmiseks läbida vanalinnas mitmeid kordi pikem distants, mille tulemusel suureneb liikluskoormus teistel vanalinna tänavatel ning samas väheneb ka jalakäijate ohutus. Teenindusajal veoste laadimiseks peatuvate autode tõttu on vaide esitaja sõnul liiklus teistel vanalinna tänavatel häiritud, samuti väheneb seeläbi jalakäijate ohutus. Selline liikluskorraldus ei saa parandada vanalinna elanike, hoonete ega jalakäijate olukorda ning ei ole liikluskoormuse vähendamise eesmärgi saavutamiseks sobiv vahend. Vaide esitaja rõhutab, et Tallinna linn ei ole kaalunud ega põhjendanud, kuidas Väike-Karja tänava sisse- ja väljasõidu tõkestamine ja sõidukite suunamine teistele vanalinna tänavatele mõjutab liiklust teistel tänavatel ja tagab ühtlasi häireteta, sujuva, võimalikult kiire ja ohutu ligipääsu Väike-Karja tänavale. Vaide esitaja sõnul on tegemist kaalutlusveaga, mis toob kaasa kõnealuse liikluskorralduse õigusvastasuse ja tühisuse.

3. Tallinna Transpordiameti seisukoht vaidele

Tallinna Transpordiamet leiab, et OSAÜHING BALTEK ARENDUS vaie ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata. Tallinna Transpordiamet selgitab, et kohaliku omavalitsuse poolt on seatud piirangud Tallinnas Väike-Karja tänaval liiklemiseks. Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ § 2 lg 2 p 29 kohaselt kuulub Väike-Karja tänav jalakäijate alasse (tänav on jalakäijate alasse kuulunud juba alates 2. aprillist 2008). Sama määruse § 3 lg 1 kohaselt on mootorsõidukiga lubatud juurdepääs jalakäijate alal paiknevatele asutustele ja ettevõtetele kell 06.00-10.00 nende teenindamiseks; kinnistutel asuvatele parkimiskohtadele kinnistu omaniku taotlusel Tallinna Transpordiameti väljastatud loa alusel; hoonetele - lühikest aega, möödapääsmatu vajaduse korral ja Tallinna Transpordiameti väljastatud loa alusel.

Tallinna Transpordiamet märgib, et liikluskorralduslike muudatuste vajaduse Väike-Karja tänaval tingis olukord, kus Väike-Karja tänaval toimus ööpäevaringne väga tihe ja vilgas liiklus, kuigi tegemist on jalakäijate alaga ning sõidukeid seal liiklemas väljaspool teenindusaega 06.00 - 10.00 ei tohiks olla. Oluliseks probleemiks olid sõidukid, mis kasutasid Väike-Karja tänavat transiitliikluseks läbi vanalinna. Liiklust korraldatakse liikluskorralduvahendite ning muude selleks sobivate meetmetega. Standardi EVS 843 kohaselt võib kasutada betoonist linnukujulist takistust liikluse rahustamise meetmena.

Tallinna Transpordiameti selgituste kohaselt on 14. septembri 2012 seisuga Väike-Karja tänaval asuvatele kinnistutele juurdepääs võimaldatud Pärnu maanteelt Väike-Karja ja Suur-Karja tänava kaudu kuni Müürivahe tänavani. Seega ei ole vaide esitaja pääsemine oma kinnistutele takistatud. Vaide esitajal on võimalik sõita mööda Pärnu maanteed ja Väike-Karja tänavat vaides viidatud kinnistutele ning sealt välja Pärnu maanteele. Küll on aga paigaldatud füüsilised takistused Väike-Karja ja Müürivahe tänavate ristmiku juurde, mis välistavad transiitliikluse. 14. septembri 2012 seisuga on taastatud ka endine olukord liiklusmärkide osas.

Tallinna Transpordiamet märgib, et füüsiliste takistuste paigutamine Väike-Karja ja Müürivahe tänavale on tõhus meede ning selle tulemusel on Väike-Karja tänava kaudu varem aset leidnud transiitliiklus lõppenud. Tähelepanu juhtimiseks rakendatud ajutine liikluskord Väike-Karja tn ja Pärnu mnt ristmikul on vähendanud miinimumini ka parkimiskorra eiramised.

Seega liikluse rahustamiseks kasutatavate betoonist linnukujuliste füüsiliste takistuste paigutamine Väike-Karja ja Müürivahe tänava ristmiku lähedusse on tõhus meede, vajalik ning eesmärgipärane (takistab vanalinna läbivat transiitliiklust). Vaide esitaja ei saa kasutada enam vanalinna transiitliikluseks, kuid Tallinna Transpordiameti hinnangul riive vaide esitaja õigustele kaalub üles avaliku huvi lõpetada Väike-Karja tänava kaudu Tallinna vanalinna sisenenud transiitliiklus ning parkimiskorra rikkumised nimetatud tänaval.

4. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Tallinna linnatranspordi koordineerimine ja korraldamine on Tallinna Transpordiameti pädevuses, kelle põhiülesandeks on muuhulgas linnaliikluse operatiivne korraldamine liiklusmärkide, teemärgiste, fooride, piirete ja teiste liikluskorraldusvahenditega.

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määrusega nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ kehtestati jalakäijate ohutuse tagamiseks vanalinnas piirkond, kus mootorsõidukite liiklus on lubatud vaid erandjuhul ning mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud vastavate liiklusmärkidega. Kõnealuse määruse kohaselt kuulub jalakäijate alasse muuhulgas Väike-Karja tänav kogu ulatuses. Määruse kohaselt on mootorsõidukiga lubatud juurdepääs jalakäijate alal paiknevatele asutustele ja ettevõtetele kell 6.00 - 10.00 nende teenindamiseks või määruses nimetatud juhtudel väljastatud lubade alusel. Nimetatud määrusega ei muudetud sisuliselt liikluskorraldust Väike-Karja tänaval, kuna Väike-Karja tänav määrati jalakäijate alasse juba Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määrusega nr 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas“ (kehtetu).

18. juulil 2012 muudeti liikluskorraldust Väike-Karja tänaval. Senised liiklusmärgid, mis võimaldasid kõnealusele alale sissesõidu Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruses nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ kehtestatud tingimustel, eemaldati ning paigaldati liiklusmärk 331 „Sissesõidu keeld“, mis keelab kõikide sõidukite edasisõidu.

Tallinna Linnavalitsus märgib, et liiklusmärk, kui asja avalik-õiguslikku seisundit muutev akt on üldkorraldus haldusmenetluse seaduse § 51 lg 2 mõttes, st et tegemist on haldusaktiga, mis peab olema kohane, vajalik ja proportsionaalne seatud eesmärgi suhtes ja mida saab vaidlustada.

Vaide esitaja väide, et haldusakt puudub, ei ole asjakohane, sest vaide esitaja ise vaidlustab olemasolevat haldusakti, milleks on liiklusmärk.

Käesoleval ajal on Väike-Karja tänava ja Pärnu maantee ristmikul samasugune märkide kombinatsioon, nagu seda oli alates 6. jaanuarist 2000 kuni 13. juulini 2012. Vaide esitaja ei ole vaidlustanud eelnimetatud perioodil kehtinud märkide kombinatsiooni. Kuna tänaseks päevaks on liiklusmärkide endine kombinatsioon taastatud, puudub vajadus liiklusmärkide muutmiseks ning selleks korralduse andmiseks. Ka ei piira tänases asukohas olevad betoonist linnukujulised füüsilised tõkked vaide esitajal sõita enda kinnistutele.

Tallinna vanalinn kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse ning vajab kaitsmist kahjulike mõjutuste eest. Vanalinnas asuvatele hoonetele avaldab kahjulikku mõju transport vibratsiooni ja heitgaasidega. Tallinna Linnavalitsus on seisukohal, et põhjendamatut transporti, nagu seda on vanalinna läbiv transiitliiklus, tuleb piirata. Selleks ühe meetmena on ka Tallinna vanalinnas kehtestatud jalakäijate ala. Linnukujuliste betoontõketega, mis ei ole vastuolus standardiga EVS 843 ning mida on lubatud kasutada liikluse rahustamiseks, on sobilik piirata Tallinna vanalinna läbivat transiitliiklust.

Tallinna Linnavalitsus möönab, et linnukujuliste betoonist takistuste kasutamisel võib olla mõni kinnistuomanik sunnitud muutma oma väljakujunenud marsruuti ja sõitma koguni mõnevõrra pikema teekonna enda kinnistuni mööda vanalinna, kuid kuna sellise meetmega välistatakse suurem transiitliiklus vanalinna kaudu, siis kogumis väheneb vanalinna liikluskoormus ning tegemist proportsionaalne meetmega, mis otseselt aitab kaasa vanalinna säilimisele.

5. Arvestades punktis 4 toodud asjaolusid ja põhjendusi puudub OSAÜHING BALTEK ARENDUS õigustele põhjendamatu riive ning linnavalitsus jätab vaide rahuldata.

6. Tallinna Transpordiametil tagada vaide esitajale sissesõidu võimalus Pärnu maanteelt Väike-Karja tänavale vastavalt kehtivale korrale väljastatavate lubade alusel.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks vaide esitajale ja Tallinna Transpordiametile.

8. Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082).

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär