Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2012 korraldus number 1270
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivus:19.09.2012 - 25.09.2013

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. september

2012 nr

1270-k

 

 

Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel

 

 

1. Kehtestada 1. jaanuarist 2013 linnapileti (Tallinn Card) projekti osalustasuks 395 eurot ilma käibemaksuta.

2. Punktis 1 nimetatud osalustasust võib Tallinna Ettevõtlusameti juhataja rakendada soodustust kuni 70% (kaasa arvatud) isikutele ja riigi- ning omavalitsusasutustele, kes:

2.1 on eelnevalt osalenud linnapileti projektis või

2.2 vastavalt Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingule müüvad linnapileti ettenäitamisel kõigile linnapileti kasutajatele kaupa või teenust tavahinnast enam kui 14% odavamalt.

3. Osalustasu ei rakendata isikutele, samuti riigi- ja omavalitsusasutustele, kes tegelevad kultuuriürituste korraldamisega või vastavalt Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingule tagavad linnapileti ettenäitamisel linnapileti kasutajatele tavahinnast 50% või suurema soodustuse pääsme, kauba või teenuse ostul või tasuta pääsme, kauba või teenuse.

4. Kehtestada linnapileti müügihihinnad 1. jaanuarist 2013 alljärgnevalt:

Pileti liik

Hind eurodes ilma käibemaksuta

Hind eurodes koos 20%-lise käibemaksuga

24-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

20

24

24-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat

10

12

48-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

26,7

32

48-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat

13,3

16

72-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

33,3

40

72-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat

16,7

20

 


5. Tallinna Ettevõtlusameti juhatajal on õigus:

5.1 rakendada punktis 4 nimetatud hindadele kuni 30% soodustust linnapileti edasimüüjatele, linnapiletit sisaldavate turismipakettide koostajatele ja teistele turismi valdkonna töötajatele sihtkoha tutvustamise eesmärgil, samuti suure grupiostu ja linna turunduskampaaniate korral;

5.2 väljastada reklaami- ja turunduseesmärkidel tasuta linnapileti eriliiki - VIP pileteid.

6. Tunnistada 1. jaanuarist 2013 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. augusti 2011 korraldus nr 1318-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu kehtestamine“ ja 22. juuni 2010 korraldus nr 1096-k „Turistidele suunatud linnapileti hindade kehtestamine“.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär