Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.09.2012 korraldus number 1246
Redaktsiooni kehtivus:12.09.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. september

2012 nr

1246-k

 

 

Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 3 ja 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Tondi, Käo ja Kajaka tänavate vahelises kvartalis. Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala, st põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- kuna lähiümbruses paiknevad nii üksik-, rida- kui ka korterelamud, on planeeringualal uue kuni 2-korruselise kaheksa boksiga ridaelamu ehitamine piirkonda sobiv ja ümbritsevat keskkonda arvestav;

- praegu tühjalt seisev ala hoonestatakse ja korrastatakse, täites nii linnaruumilise tühimiku ning samas tõstetakse ümbruskonna turvalisust;

- planeeringulahendusega kavandatav tõstab hoonestustihedust ja pakub kesklinna lähedale uusi elukohti;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,27 ha suurusel maa-alal Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneering Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö nr T0111. Detailplaneeringu eesmärk on Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute liitmine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise kaheksa boksiga ridaelamu rajamiseks.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 12. septembri 2012

korralduse nr 1246-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 0,27 ha suurusel maa-alal Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneering Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö nr T0111. Detailplaneeringu eesmärk on Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute liitmine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise kaheksa boksiga ridaelamu rajamiseks.

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Tondi, Käo ja Kajaka tänavate vahelises kvartalis.

Käo tn 55 kinnistu suurus on 1527 m2 ja maakasutuse sihtostarve elamumaa. Tondi tn 62a kinnistu suurus on 1005 m2 ja maakasutuse sihtotstarve tootmismaa. Mõlemad kinnistud on hoonestamata. Kinnistute omanik on Osaühing Dinero Invest.

Juurdepääs planeeritavale alale on Käo tänavalt. Käo tn 55 kinnistu omab vee- ja kanalisatsiooni- ning side- ja elektrivarustust. Käo tänaval on välja ehitatud gaasitrass ning liitumispunkt Käo tn 55 kinnistu piiril. Kinnistul Tondi tn 62a asus kunagi katlamaja, mis nüüdseks on lammutatud.

Planeeritaval alal kasvavad peamiselt lehtpuud (vahtrad, sarapuud, kased jt) ja viljapuud.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala asub Tondi asumis, kus domineerivad valdavalt elamud, kuid siin on ka mitmeid sotsiaalobjekte. Elamud on enamasti kuni 2-korruselised. Samas Kajaka ja Tondi tänava ääres on ka 3-5-korruselisi korterelamuid. Tondi tänava kaguküljel paikneb erinevate sihtotstarvete ja funktsioonidega rekonstrueeritav Tondi kasarmute ala.

Piirkonna tänavad on väikese liikluskoormusega ja neid kasutavad peamiselt ümbruskonna elanikud. Tihedama liiklusega on Tondi tänav, kus on bussiliiklus. Lähim suurem kaubandus- ja teeninduskeskus on Tondi Selver. Planeeringuala lähedal asuvad Tallinna Haraka Lasteaed, AS Audentese Erakool ning Tallinna Tondi Põhikool. Rekreatsioonialadena on kasutatavad Tondimõisa ja Parditiigi park ning sportimisvõimalusi pakuvad piirkonnas asuvad spordiklubid ja -väljakud. Naaberkinnistul paikneb „Päevakeskus Käo“, kus pakutakse puudega lastele ja täiskasvanutele tugiteenuseid.

Planeeritava ala kontaktvööndis on kehtestatud mitmeid detailplaneeringuid, nii on nt Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2007 otsusega nr 139 kehtestatud „Linnu tee, Käo ja Kajaka tänavate vahelise maa-ala detailplaneering“, millega Kristiine linnaosas asuvale 3,6 ha suurusele maa-alale määrati ehitusõigus 3-korruselisele spordihoonele, kuhu kavandati jalgpalli siseväljak koos vajalike abiruumidega. Lisaks veel Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 otsusega nt 467 kehtestatud „Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tn vahelise kvartaliosa detailplaneering“, millega kavandati 3,0 ha suurusele maa-alale 17 krunti elamute, kaupluste, tootmishoone, trafoalajaamade, garaažide ja tänavate teenindamiseks ning haljasala rajamiseks jt.

Lähtudes planeeritava ala paiknemisest linnaruumis, arvestades ümbritsevat olemasolevat ja perspektiivset kavandatavat hoonestust, on koostatav lahendus keskkonda sobiv. Linnaehituslikult järgib planeeritav lahendus olemasolevat hoonestusstruktuuri, kus ühepereelamud vahelduvad rida- ja väiksemate korterelamutega.

3. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala, st põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse p 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 üldplaneeringu eesmärgi kohaselt võitlemaks valglinnastumisega kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustame väljakujunenud elukeskkondi ja samas püüame kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Planeeringulahendusega kavandatav tõstab hoonestustihedust ja pakub kesklinna lähedale uusi elukohti, olles seega kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringuga nähakse ette Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute liitmine ning moodustuvale krundile kuni 2-korruselise kaheksa boksiga ridaelamu rajamine. Krundi suuruseks kavandatakse 2532 m² ning maakasutuse sihtotstarbeks elamumaa. Hoone kõrguseks on planeeritud 8 meetrit maapinnast.

Tulenevalt krundi kujust ja ilmakaartega seotud suunast, on ridaelamu hoonestusala paigutatud krundi keskele kagu-loode suunaliselt. Selle tulemusena moodustub hoone kirdeküljele sissepääsu ja eeshoovi ala koos parkimiskohtadega ning krundi edelaküljele ridaelamu korterite rohetsoon koos hooviterasside alaga.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi parkimisnormatiivile, tuleb krundil ette näha 13 parkimiskohta. Tingimus on täidetud, kokku on kavandatud 16 parkimiskohta. Juurdepääs krundile on kavandatud Käo tänavalt.

Detailplaneeringu alal teostas 2011. aastal radooniuuringu Osaühing Finestum Ehitusekspertiisid. Uuringu tulemustest esitati raport, mille kohaselt radoonitase krundil on keskmisel tasemel. Detailplaneeringus on määratud nõue hoone projekteerimisel lähtuda Eesti standardist EVS 840: 2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega lahendatakse vastavalt võrguvaldajate väljastatavatele tehnilistele tingimustele. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ jääb planeeritud ala kaugküttepiirkonda.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I ja II väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva. Planeeringulahenduse kohaselt tuleb likvideerida kokku 25 puud, mis kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ 138 haljastuse ühiku ulatuses. Haljastuse ühikute arv on esialgne, lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljastamist.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 25. juunil 2010 registreeritud avaldusega Osaühing Dinero Invest esindaja K. Kruus. Taotluse kohaselt sooviti Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute liitmist ning moodustatavale kinnistule ehitusõiguse määramist kuni 2-korruselise kaheksa boksiga ridaelamu ehitamiseks.

20. septembril 2011 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Osaühing Dinero Invest esindaja K. Kruusi vahel sõlmitud detailplaneeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/154.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. oktoobri 2011 korraldusega nr 1611-k „Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“, eesmärgiga liita Kristiine linnaosas Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistud üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise kaheksa boksiga ridaelamu rajamiseks. Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 26. oktoobril 2011, ajalehes Pealinn 31. oktoobril 2011 ning ajalehes Kristiine leht 18. novembril 2011.

Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 8.-16. novembrini 2011. Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 16. novembril 2011 Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 8. novembril 2011 ja ajalehes Pealinn 14. novembril 2011. Arutelu käigus detailplaneeringu eskiislahenduse kohta vastuväiteid ega pretensioone ei esitatud.

Detailplaneeringu on koostanud Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 19. oktoobri 2011 korraldusest nr 1611-k „Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud Metsabüroo OÜ 2011. aastal koostatud haljastuse hinnang ja radooni mõõdistuse raport, mille koostas 2011. aastal Osaühing Finestum Ehitusekspertiisid.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Päästeameti Põhja päästekeskus), aktsiaselts Eesti Gaas, Aktsiaselts KH Energia-Konsult, Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute omanik Osaühing Dinero Invest esindaja kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga. Tingimus on detailplaneeringus määratud.

Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu märkides: Ridaelamu elektrienergiaga varustamiseks on kavandatud 0,4 kV maakaabelliin Tondi tn 58e (katastritunnus 78407:702:2980) kinnistul asuvast alajaamast nr 562, mis jääb planeeringualast ida suunas. Osaliselt on maakaabelliin planeeritud riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT0410130058 hõlmatud maaüksuse idaserva. Maakaabelliinile on planeeringuga määratud 2 m laiune servituudi ala. Maa-amet märkis, et Tallinna Maa-ameti (praegune Tallinna Linnavaraamet) 26. novembri 2004 õiendi nr 6-7/6324 kohaselt on riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT0410130058 hõlmatud maaüksuse osas esitatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise taotlus ja see on lahendamata. Maa-amet palus arvestada, et kuivõrd Maa-ametil puuduvad andmed selle kohta, kas riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT0410130058 hõlmatud maa-ala osas esitatud tagastamise taotlus on käesolevaks ajaks lahendatud või mitte, siis annab Maa-amet seisukoha planeeringulahenduse suhtes eeldusel, et kõnealune maa on käsitletav jätkuvalt riigi omandis oleva maana MaaRS §31 lõike 2 tähenduses, mille puhul on PlanS kohaselt kinnisasja omanikuks Keskkonnaministeerium või keskkonnaministri volitatud isik. Arvestades planeeringulahendust teatas Maa-amet, et kuna kavandatud maakaabelliin ei kitsenda oluliselt riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT0410130058 hõlmatud maaüksust, ei ole Maa-ametil nimetatud maakaabelliini paiknemise suhtes vastuväiteid. Ühtlasi juhtis Maa-amet tähelepanu, et Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996 määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korra“ punkti 20 kohaselt on MaaRS § 31 lõikes 2 nimetatud maa valitsejaks (riigimaa ajutine valitseja) enne selle kooskõlas MaaRS-ga riigi omandisse jätmist, munitsipaalomandisse andmist, tagastamist või erastamist maa asukoha järgne maavanem. Nimetatud korra punktist 21 tulenevalt on riigimaa ajutisel valitsejal õigus võtta riigi nimel vastu tehnovõrgu või -rajatise rajamiseks riigimaa piiratud asjaõigusega koormamisega seotud otsuseid ja teostada toiminguid. Seega tuleb reformimata maale tehnovõrgu või -rajatise  rajamiseks vajalike maakasutusõiguste saamiseks pöörduda maa asukohajärgse maavanema poole. Juhul kui eelviidatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise taotlus on läbi vaadatud ja rahuldatud, siis tuleb Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneering koostada koostöös vastava(te) õigustatud subjektidega.

Detailplaneeringule on lisatud Tallinna Linnavaraameti 27. veebruaril 2012 õiend nr 15166. Kuna maa tagastamise taotlus on lahendatud, puudub vajadus õigustatud subjektidega koostöö tegemiseks. Tehnovõrgu või - rajatise rajamiseks tuleb taotleda kooskõlastus Harju maavanemalt.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu märkusega, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

Tingimus on detailplaneeringus määratud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas planeeringu märkides, et  põhitrassi peal ette näha vähemalt 2 sidekaevu KKS-2. Põhi sidekanalisatsiooni toru peale võib planeerida kuni 4 sadulharut 100/50. Tööjooniste koostamiseks tellida täiendavad tehnilised tingimused. Tööjoonised kooskõlastada Elion Ettevõtted Aktsiaseltsiga täiendavalt. Tingimused on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgnevatel tingimustel:

1.      arvestades kinnistu veeühenduse vanust, tuleb see uue hoonestuse puhul asendada uue nõutava läbimõõduga veetoruga/ühendusega;

2.      järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Nõuded on detailplaneeringus määratud.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2012 korraldusega nr 755-k „Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 30. mail 2012 ja ajalehes Pealinn 4. juunil 2012.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 2. juulist kuni 16. juulini 2012. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 20. juunil 2012.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõikele 9 teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtkirjaga ühe nädala jooksul Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Käo tn 53, Käo tn 55, Käo tn 57, Tondi tn 60, Tondi tn 62, Tondi tn 62a, Tondi tn 66 kinnistute omanikke, Harju Maavalitsust ja Maa-ametit.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud üldplaneeringu või detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Kuna planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud asjaolusid ei esine, kehtestab käesoleva detailplaneeringu linnavalitsus.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks „Käo tn 55 ja Tondi tn 62 kinnistute detailplaneering  Kristiine linnaosas“.

 

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär