Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Noortenõukogu moodustamine ja põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 05.09.2012 määrus number 41 [RT IV, 16.04.2013, 25]
Jõustumine:20.09.2012
Kehtetuks tunnistamine:01.03.2017
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2015 - 01.03.2017 [RT IV, 26.02.2015, 41]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 08.02.2017 nr 7 [RT IV, 14.02.2017, 3 - jõust. 01.03.2017]
REDAKTSIOON:
Tlv m 18.02.2015 nr 10 [RT IV, 26.02.2015, 18 - jõust. 01.03.2015]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

5. september

2012 nr 41

 

 

 

 

Noortenõukogu moodustamine ja põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse „Tallinna põhimääruse“ § 50¹ lg-te 1-5 alusel

 

 

 

 

 

§ 1.  Asutamine

Tallinna Linnavalitsuse juurde moodustatakse noortenõukogu (edaspidi nõukogu).

§ 2.  Üldsätted

(1) Nõukogu on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon linna noortepoliitika ja noorsootöö nõustamisel.

(2) Nõukogu põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

(3) Nõukogu juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Nõukogu koosseis ja töökorraldus

(1) Nõukogu koosseisu kinnitab ja seda muudab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ettepanekul linnavalitsus korraldusega. Nõukogus on 7 kuni 13 liiget.

(2) Nõukogu koosseisu kuulub seitse alatist liiget Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Tallinna Haridusameti, Sihtasutuse Õpilasmalev, Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua, Tallinna Õpilasesinduse ja Tallinna linna noortevolikogu esindajatena. Lisaks seitsmele alatisele liikmele kuulub nõukogu koosseisu kuni kuus liiget: Tallinnas tegutsevate noorteühingute või noorsootööga tegelevate ühingute esindaja(d) või muu valdkonna eksperdid. Noorteühingute ja noorsootööga tegeleva ühingu esindajad ning eksperdid kinnitatakse nõukogu koosseisu tähtajaga kuni kaks aastat. Nõukogu koosseisu esitab linnavalitsusele kinnitamiseks Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
[RT IV, 26.02.2015, 18 - jõust. 01.03.2015]

(3) Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Linnavalitsus võib oma algatusel ja/või nõukogu ettepanekul nõukogu liikme igal ajal sõltumata põhjusest nõukogu koosseisust välja arvata. Nõukogu liige arvatakse nõukogu koosseisust välja linnavalitsuse korraldusega ja liikme volitused lõppevad korralduse jõustumisest.

(4) Nõukogu esimees on noorsootöövaldkonda kureeriv abilinnapea. Nõukogu aseesimees valitakse nõukogu liikmete hulgast.

(5) Nõukogu tehnilist tööd korraldab nõukogu sekretär, kelle määrab käskkirjaga Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja. Nõukogu sekretär ei ole nõukogu liige. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet tagab nõukogu asjaajamise ja tehnilise teenindamise.

(6) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

(7) Nõukogu koosoleku kokkukutsumise otsustab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

(8) Nõukogu koosoleku päevakorra koostab nõukogu sekretär ja selle kinnitab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

(9) Nõukogu sekretär teatab nõukogu liikmetele nõukogu koosoleku toimumise aja ja koha enne koosoleku toimumist üldjuhul viis tööpäeva ja päevakorra kaks tööpäeva varem.

(10) Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

(11) Nõukogu koosoleku juhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda nõukogu koosolekust osa võtma hääleõiguseta isikuid, kes ei kuulu nõukogu koosseisu.

(12) Kui nõukogu liige ei saa mõjuval põhjusel osaleda nõukogu koosolekul, teatab ta sellest nõukogu sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne koosoleku algust.

(13) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust, sealhulgas nõukogu esimees või aseesimees.

(14) Nõukogu otsus võetakse vastu kohalviibivate nõukogu liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

(15) Nõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.

(16) Koosolekut protokollib ja protokolli vormistab nõukogu sekretär kolme tööpäeva jooksul pärast koosolekut ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Protokollide säilitamist ja protokollidest väljavõtete tegemist korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

(17) Nõukogu otsused on linnavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

(18) Nõukogu esitab linnavalitsusele kokkuvõtte eelmise aasta tegevusest kord aastas, hiljemalt järgmise aasta 1. juuniks.

§ 4.  Tegevusvaldkonnad, ülesanded ja õigused

(1) Nõukogu tegevusvaldkonnad on

1) linna noortepoliitika, sh noorsootöö strateegiliste arengusuundade analüüsimine;

2) linna noorsootöö arengukava analüüsimine ja täiendusettepanekute tegemine;

3) teiste linna arengukavade, mis mõjutavad noorte eluolu, analüüsimine ja nende arengukavade täiendusettepanekute tegemine;

4) noorsootööd reguleerivate õigusaktide analüüsimine;

5) linna noortevaldkonnaga seonduvatele probleemidele ja kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine ning vajaduse korral arutelude algatamine või probleemide lahendamiseks koostöö tegemine;

6) noortevaldkonna oluliste osalistega koostöö tegemine, mis hõlmab muu hulgas ühistegevuse algatamist või neis osalemist;

7) linna tunnustusauhindade konkursi „Suured teod“ ja „Aasta noorsootöötaja“ võitjate väljaselgitamine.

(2) Tegevusvaldkondade raames on nõukogu ülesanne esitada linnavalitsusele ettepanekuid

1) noortepoliitika kujundamiseks;

2) noorsootöö arendamiseks;

3) noorsootöö efektiivsemaks rahastamiseks linna eelarvest.

(3) Nõukogul on õigus

1) saada linna asutustelt tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente;

2) kaasata oma tegevusse esindaja Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonist ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist;

3) kaasata oma tegevusse sõltumatuid eksperte;

4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid, et töötada läbi probleemsed valdkonnad ja küsimused ning esitada arutelu tulemused nõukogule;

5) anda arvamusi linna noortepoliitikat, sh noorsootööd käsitlevates küsimustes.

§ 5.  Nõukogu tegevuse lõpetamine

Nõukogu tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 6.  Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 20. septembril 2012.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär