Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määruse nr 12 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 23.08.2012 määrus number 19
Jõustumine:21.09.2012
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:21.09.2012 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.09.2012 nr 22, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

23. august 2012 nr 19

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määruse nr 12 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ning ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p-de 9 ja 11 ning § 24 lg 2 p 4 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määruses nr 12 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5) 65-aastasel ja vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik;”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4) 65-aastastel ja vanematel isikutel - isikustatud e-kaart koos Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendav dokument;”;

3) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5) hoolekandeasutustes viibivatel lastel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või vastava asutuse tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;”;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6) vanemliku hoolitsuseta jäetud lastel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;”;

5) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“7) 3 ja enama lapsega pere lastel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga;”;

6) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“12) Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajatel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart);”;

7) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“13) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute alusel tegutsevate veondusettevõtete töötajatel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart);”;

8) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“16) toimetulekutoetust saava pere lapsel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart;”;

9) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4-10, 12-16 ja lõike 3 punktides 4, 5 ja 6 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaardi) või isikustatud e-kaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas, Tallinna Transpordiametis või Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis peetavasse andmebaasi.”.

§ 2.  Määrus jõustub 21. septembril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees