Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Valge tn 18 katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 15.08.2012 korraldus number 1092
Redaktsiooni kehtivus:15.08.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  15. august 2012 nr 1092-k

 

 

Valge tn 18 katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt Korteriühistu Valge 22. juuni 2012 taotlusest ning katastriüksusel paiknevatele elamutele unikaalaadresside määramise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress – Valge tn 18

Katastritunnus – 78403:303:0090

Uus aadress – Valge tn 18 // 18a // 18b // 18c // 18d // 18e // 18f // 18g // 18h

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 8. oktoobriks 2012.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Korteriühistule Valge, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Aktsiaseltsile Eesti Post.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär