Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
26.09.2012- ...
 
28.06.2012-26.09.2012

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Harkumetsa tee T6, Mäealuse tn T2 ja Teaduspargi tn T22 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2012 korraldus number 947
Redaktsiooni kehtivus:26.09.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 26.09.2012 nr 1296

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni

2012 nr

947-k

 

 

Harkumetsa tee T6, Mäealuse tänav T2 ja Teaduspargi tänav T22 maa tagastamine
(Tlv k 26.09.2012 nr 1296)

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 14, § 15 lg-te 1 ja 2, § 19¹, § 36, maakatastriseaduse § 18 lg 6, ruumiandmete seaduse § 48 lg-te 1 ja 2, § 50, § 54 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 5, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 "Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele" ja 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määruse nr 36 “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ p-dega 56¹, 56², 563, 57, 63 ja Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine“ punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 14. juuni 1993 otsus nr 721, millega tunnistati endisel kinnistul nr 1780 (endine Kopli talu) asuva 10,85 ha suuruse krundi suhtes maa tagastamise õigustatud subjektideks Ilmar Pappel ja Juhan Pappel võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 1997 korraldus nr 10-k „Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile ja Juhan Pappelile võrdsetes mõttelistes osades tagastada Paldiski mnt 235b maaüksus; Tallinna Linnavalitsuse 31. jaanuari 1997 korraldus nr 203-k „Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile ja Juhan Pappelile võrdsetes mõttelistes osades tagastada Kadaka tee 84c/1 ja Kadaka tee 183b maaüksused; Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 1997 korraldus nr 718-k „Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile ja Juhan Pappelile võrdsetes mõttelistes osades tagastada Kadaka tee 185a ja Kadaka tee 185b maaüksused; Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 1997 korraldus nr 1364-k „Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile ja Juhan Pappelile võrdsetes mõttelistes osades tagastada Astangu tn 35 maaüksus; Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 1997 korraldus nr 1555-k „Tallinna Linnavalitsuse 31. jaanuari 1997 korralduse nr 203-k osaline muutmine (Endise "Kopli talu")“, millega muudeti 31. jaanuari 1997 korraldust nr 203-k nii, et Kadaka tee 84c/1 ja Kadaka tee 183b otsustati täies ulatuses tagastada Ilmar Pappelile; Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1997 korraldus nr 1930-k „Tallinna Linnavalitsuse 14.03.97 korralduse nr 718-k osaline muutmine(Kopli talu maa tagastamine)“, millega muudeti 14. märtsi 1997 korraldust nr 718-k nii, et Kadaka tee 185b maaüksus otsustati tagastada täies ulatuses Ilmar Pappelile; Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 1997 korraldus nr 4433-k „Endise „Kopli talu“ maa osaline tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile ja Juhan Pappelile võrdsetes mõttelistes osades tagastada Kadaka tee 185c maaüksus; Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 1997 korraldus nr 4434-k „Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile ja Juhan Pappelile võrdsetes mõttelistes osades tagastada Astangu tn 35a maaüksus; Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 1997 korraldus nr 4577-k „Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile tagastada Kadaka tee 183c/1 maaüksus; Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 1997 korraldus nr 4578-k „Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile tagastada Vilde tee 155 B maaüksus; Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 1998 korraldus nr 437-k „Kadaka pst 167A maa tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile ja Juhan Pappelile võrdsetes mõttelistes osades tagastada Kadaka pst 167A maaüksus; Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsus nr 100 „Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas“, millega kehtestati Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneering; Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 korraldus nr 1292-k „Teaduspargi tn 17a asuva endise Kopli talu maa osaline tagastamine“, millega Aktsiaseltsile TEMIIR tagastati Teaduspargi tn 17a maaüksus; Tallinna Halduskohtu 8. detsembri 2004 kohtuotsus haldusasjas nr 3-8/04, millega Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 1999 korraldus nr 7847-k tühistati; Tallinna notari Maive Ottase 28. mail 1998 tõestatud nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 2436), millega Ilmar Pappel loovutas Aktsiaseltsile TEMIIR 311 m² temale kuuluvast endise kinnistu nr 1780 maa tagastamise nõudeõigusest; Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 korraldus nr 722-k „Mäealuse tn 2b asuva endise Kopli talu maa osaline tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile ja Juhan Pappelile võrdsetes mõttelistes osades tagastada Mäealuse tn 2b maaüksus; Tallinna Linnavalitsuse 28. detsembri 2011 korraldus nr 2029-k „Teaduspargi tn 3c maa tagastamine“, millega otsustati Ilmar Pappelile tagastada Teaduspargi tn 3c maaüksus; Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari 2012 korraldus nr 58-k „Endise kinnistu nr 1780 maa osaline kompensatsiooni määramine“, millega otsustati Juhan Pappelile kompenseerida endisest Kopli talust, endisel kinnistul nr 1780 asunud 108 500 m2 suurusest krundist 16 742,5 m2; Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2012 korraldus nr 737-k „Endise kinnistu nr 1780 Kopli talu maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa omandamine“, millega otsustati omandada Tallinna linnale Ilmar Pappelilt õigusvastaselt võõrandatud endise kinnistu nr 1780 Kopli talu maa tagastamise nõudeõiguse 1179/108500 mõtteline osa; Tallinna notari Heleriin Kulla 31. mail 2012 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitegevuse raamatu registri number 1073), millega Ilmar Pappel loovutas Tallinna linnale 1179/108500 suuruse mõttelise osa maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest; Tallinna Linnavaraameti 4. juunil 2012 koostatud Harkumetsa tee T6 katastriüksuse plaan (töö nr MK – 100/12); Tallinna Linnavaraameti 4. juunil 2012 koostatud Mäealuse tänav T2 katastriüksuse plaan (töö nr MK – 102/12); Tallinna Linnavaraameti 4. juunil 2012 koostatud Teaduspargi tänav T22 katastriüksuse plaan (töö nr MK – 101/12) ning õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 6874 materjalid

(Tlv k 26.09.2012 nr 1296)

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1) asukoht: Harkumetsa tee T6;

2) pindala: 1031 m2;

3) sihtotstarve: transpordimaa (L).

2. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1) asukoht: Mäealuse tänav T2;
(Tlv k 26.09.2012 nr 1296)

2) pindala: 90 m2;

3) sihtotstarve: transpordimaa (L).

3. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1) asukoht: Teaduspargi tänav T22;
(Tlv k 26.09.2012 nr 1296)

2) pindala: 58 m2;

3) sihtotstarve: transpordimaa (L).

4. Tagastada punktides 1 kuni 3 nimetatud maa (endine Kopli 7, endine kinnistu nr 1780, pindala 10,85 ha) järgmisele isikule:

Tallinna linn.

5. Riikliku ehitisregistri andmetel tagastatavatel maaüksustel ehitised puuduvad (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 14. juunil 2012).

6. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 3939,5 m² endise kinnistu nr 1780 maa osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse §-s 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb punktis 1 nimetatud maa kinnistusraamatusse kandmise (kinnistusregistriosa avamise) päevast.

9. Tallinna Linnavaraametil:

1) teha korraldus teatavaks Harju maavanemale;

2) kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes