Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k muutmine

Tallinna Linnavalitsus 28.06.2012 korraldus number 1033

Redaktsiooni kehtivus 28.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni

2012 nr

1033-k

 

 

Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määruse nr 44 „Tallinna linna 2012. aasta eelarve“ § 3 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p‑ga 5.6 ja Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määruse nr 11 kinnitatud „Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra p-ga 8 ja 9 ning tulenevalt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Tallinna Kommunaalameti ettepanekutest

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste lõikes summas 936 956 ˆ vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve“ ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k „Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse“ punkti 1, vähendades 2011. aastast 2012. aastasse ülekantavaid tegevuskulusid 103 677 ˆ võrra alljärgnevalt:

„1. Kanda Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2012. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulud vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 28 775 025 ˆ“.

4. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k „Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse “ lisa 2 alljärgnevalt:

4.1 vähendada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti haldusala ülekantavaid tegevuskulusid 103 677 ˆ võrra, asendades summa 1 385 481 ˆ summaga 1 281 804 ˆ;

4.2 vähendada kultuuri tootegrupi eelarvepositsiooni „Toetus SA-le Tallinna Kultuurikatel (endine SA Tallinn 2011)“ kulusid välisrahastusega projekti „Linnaruum Kultuurikatlas“ omafinantseeringu katteks 103 677 ˆ.

4.3 tuua Tallinna Kommunaalameti välisrahastusega projekti „PLUS – avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“ kuludest 36 137 ˆ eraldi välja töötasu 4 752 ˆ.

 

 

 

 

 

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa