Tallinna linna 2012. aasta esimene lisaeelarve

Tallinna Linnavolikogu 19.06.2012 määrus number 15
jõustumine 27.06.2012

Redaktsiooni kehtivus 27.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. juuni 2012 nr 15

 

 

Tallinna linna 2012. aasta esimene lisaeelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg-te 1 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra” p-de 22.1 ja 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määrusega nr 44 kinnitatud Tallinna linna 2012. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 “Koondeelarve” muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 “Tulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 “Kulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 “Investeerimistegevuse eelarve” asendatakse lisaga 4;

5) lisa 6 “Rahakäibe prognoos” asendatakse lisaga 5;

6) lisa 7 “Eelarve liigendus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi” muudetakse vastavalt lisale 6.

§ 2.  Lubada Tallinna Linnavalitsusel refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi mahus kuni 31 000 000 €.

§ 3.  Määrus jõustub 27. juunil 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Lisa - Tallinna linna 2012. aasta esimene lisaeelarve