Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2012. aasta esimene lisaeelarve
Tallinna Linnavolikogu 19.06.2012 määrus number 15
Jõustumine:27.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. juuni 2012 nr 15

 

 

Tallinna linna 2012. aasta esimene lisaeelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg-te 1 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra” p-de 22.1 ja 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määrusega nr 44 kinnitatud Tallinna linna 2012. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 “Koondeelarve” muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 “Tulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 “Kulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 “Investeerimistegevuse eelarve” asendatakse lisaga 4;

5) lisa 6 “Rahakäibe prognoos” asendatakse lisaga 5;

6) lisa 7 “Eelarve liigendus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi” muudetakse vastavalt lisale 6.

§ 2.  Lubada Tallinna Linnavalitsusel refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi mahus kuni 31 000 000 €.

§ 3.  Määrus jõustub 27. juunil 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Lisa - Tallinna linna 2012. aasta esimene lisaeelarve