Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2012 määrus number 12
Jõustumine:21.09.2012
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:21.09.2012 - 01.01.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.09.2012 nr 22, jõustumine 01.01.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 23.08.2012 nr 19, jõustumine 21.09.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2012 nr 12

 

 

Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lg 1, ühistranspordiseaduse § 2 p 17, § 5 lg 1 p-de 9-11 ja lg 3, § 24 lg 2 p-de 3 ja 4, § 25, § 27 lg 1, § 281, § 29 lg 1 p 1 ja lg 3, § 52 lg 2 alusel ning kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” § 7 lõike 3 p-dega 1, 2, 3, 4 ja 6, § 8 lg-tega 4, 5, 6, 10, 12 ja 16.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Käesolev kord määrab kindlaks sõidu eest tasumise korra ja kehtestab sõidupiletite hinnad Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis autobussi-, trammi- ja trollibussiliinidel.

§ 2.  Mõisted

Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransport (edaspidi ühistranspordi teenus) on avalik veoteenus, mida teostatakse Tallinna linnas ja mille ühissõidukites kehtib ühine sõiduõigust tõendav dokument. Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukid on tähistatud Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga;

2) sõiduõigust tõendav dokument on sõidupilet või muu käesolevast määrusest tulenev sõiduõigust tõendav dokument;

3) sõidupilet on kantud andmekandjale või elektroonilisse andmekogusse. Elektroonilise sõidupileti või sõiduõiguse olemasolu tõendatakse ID-kaardi, e-kaardi või muu käesolevast määrusest tuleneva andmekandja abil. Sõidupileti tooted on: talong, ühe sõidu pilet, tunnipilet, sõidukaart, ühiskaart ja ühisüksikpilet;

4) piletisüsteem jaguneb paberpileti, ID-pileti ja e-pileti süsteemiks;

5) ID-pileti süsteemi kaudu ostetakse elektrooniline isikustatud sõidupilet Eesti rahvastikuregistris olevale isikule Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaardi) või alla 15-aastaste õpilaste puhul isikukoodiga varustatud õpilaspileti abil;

6) e-pileti süsteemi kaudu ostetakse elektrooniline isikustatud või isikustamata sõidupilet, mille tõendamine toimub e-kaardi abil. Isikustatud e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet kehtib vaid sõidu valideerimisel ning ainult koos isikut tõendava dokumendiga;

7) e-kaart ehk elektrooniline kontaktivaba kaart on tasuline isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks, mis on e-pileti süsteemi kaudu ostetud ja varustatud Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga. E-pileti süsteemis võib kasutada ka e-pileti süsteemiga ühildatud muud kontaktivaba kaarti (näiteks õpilaspilet), mis vastab RFID tehnoloogiat toetavale standardile, või NFC mobiiltelefoni. Isikustatud e-kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;

8) talong on eelmüügist ostetud paberpilet, mis annab ühe sõidu (sisenemise) õiguse;

9) ühe sõidu pilet on juhi käest ostetud e-pileti süsteemi paberpilet, mis annab ühe sõidu (sisenemise) õiguse;

10) tunnipilet on paberpileti, ID-pileti või e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistranspordi teenust ühe tunni jooksul piiramatu arv kordi;

11) sõidukaart on paberpileti, ID-pileti või e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistranspordi teenust määratud aja jooksul piiramatu arv kordi;

12) ühiskaart Elektriraudtee AS-iga on ID-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet, mis annab õiguse kasutada Tallinna ühistranspordi teenust ja Harjumaa reisirongiteenust elektrifitseeritud raudteedel määratud aja jooksul piiramatu arv kordi;

13) ühiskaart ja ühisüksikpilet Viimsi vallaga on ID-pileti ja paberpileti süsteemi kaudu ostetud sõidupiletid, mis annavad õiguse kasutada Tallinna ja Viimsi valla ühistranspordi teenust määratud aja jooksul piiramatu arv kordi;

14) ühiskaart Harjumaaga on paberpileti või e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet, mis annab õiguse kasutada Tallinna ühistranspordi ja Harju maakonna avalike liinide teenust määratud aja jooksul piiramatu arv kordi;

15) validaator (e-komposter) on ühissõidukis paiknev elektrooniline seade, mille juurde e-kaardi asetamisel toimub sõiduõiguse valideerimine. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest antakse märku seadme ekraanile ilmuva teksti ja helisignaalide abil;

16) valideerimine on e-pileti ostmine või sõidu registreerimine validaatori abil igakordsel sisenemisel ühissõidukisse. Valideerimine on kohustuslik kõigile sõidupileti kasutajatele ja sõidusoodustuse õigust omavatele isikutele;

17) märgistamine on elektroonilises kompostris paberpileti ajatempliga märkimine;

18) komposteerimine on mehaanilises kompostris talongi mulgustamine;

19) aktiveerimine on mobiiltelefoni abil ID-pileti süsteemi tunnipileti kehtivaks muutmine. Sõidukaart hakkab kehtima ostumomendil aktiveeritud kuupäevast perioodi lõpuni kella 23.59-ni. Sõidukaardi eest tasumise järel aktiveerub sõiduõigus ostumomendil aktiveeritud kuupäevast või ette määratud ajal;

20) elektrooniline tasukogumissüsteem on sõitja poolt sularahas, pangaülekandega või muul viisil ettemaksete tegemine sõiduõiguse saamiseks ja nende ettemaksete fikseerimine infosüsteemis;

21) isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti;

22) sotsiaalhoolekande osakonna tõend on paberkandjal või elektrooniline (isikukoodiga varustatud Eesti Vabariigi isikut tõendava dokumendi põhine) linnaosa valitsuse, linna- või vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend sõidusoodustuse kasutamise õiguse kohta;

23) kaitseväe ajateenija on kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohustuslane;

24) laps on kuni 18-aastane isik või õpilane, kes õpib päevases õppevormis või muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, kuni 19-aastaseks saamiseni, 19-aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni;

25) pere on sotsiaalne üksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad samasse leibkonda ja kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud samal aadressil. Käesoleva määruse raames käsitatakse perena vähemalt ühte vanemat ja temaga koos elavaid lapsi;

26) tallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;

27) mittetallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinn;

28) Eesti Hariduse Infosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid, kaasa arvatud välismaalased. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;

29) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (edaspidi SKAIS) sisaldab andmeid pensionäride kohta, kellele on määratud riiklik pension;

30) toimetulekutoetuse saaja - isik või pere, kellele on määratud sotsiaalhoolekande seaduse § 22 nimetatud toimetulekutoetus ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks aasta olnud Tallinna linn;

31) ühisliinid on Tallinna ja lähipiirkondade haldusterritooriume ühendavad maakonna liinid (1A, 18, 20, 27, 30, 34A, 38).

2. peatükk
PILETISÜSTEEM

§ 3.  Sõidupiletite tooted

(1) Paberpileti süsteem jaguneb:

1) talong;

2) tunnipilet;

3) sõidukaart.

(2) ID-pileti süsteem jaguneb:

1) tunnipilet;

2) sõidukaart;

3) ühiskaart.

(3) E-pileti süsteem jaguneb:

1) ühe sõidu pilet;

2) tunnipilet;

3) sõidukaart;

4) ühiskaart Harjumaaga.

(4) Talongid jagunevad:

1) sõidutalong;

2) soodustalong;

3) talongiraamat (10 sõidutalongi).

(5) Ühe sõidu piletid jagunevad:

1) 1 sõidu pilet (ühissõidukist);

2) 1 sõidu sooduspilet (ühissõidukist).

(6) Tunnipiletid jagunevad:

1) 1 tunni pilet;

2) 1 tunni piletite raamat (10 piletit), v.a e-pileti süsteemis;

3) 1 tunni sooduspilet;

4) 1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit), v.a e-pileti süsteemis.

(7) Sõidukaardid jagunevad:

1) 1 päeva (24 tunni) kaart;

2) 3 päeva (72 tunni) kaart;

3) 5 päeva (120 tunni) kaart;

4) 30 päeva kaart;

5) 30 päeva sooduskaart.

(8) 30 päeva ühiskaardid Elektriraudtee AS-iga jagunevad:

1) 1. tsooni ühiskaart;

2) 1. tsooni soodusühiskaart;

3) 1. tsooni ekspressrongi ühiskaart;

4) 1. tsooni ekspressrongi soodusühiskaart;

5) 2. tsooni ühiskaart;

6) 2. tsooni soodusühiskaart;

7) 2. tsooni ekspressrongi ühiskaart;

8) 2. tsooni ekspressrongi soodusühiskaart;

9) 3. tsooni ühiskaart;

10) 3. tsooni soodusühiskaart;

11) 3. tsooni ekspressrongi ühiskaart;

12) 3. tsooni ekspressrongi soodusühiskaart;

13) 4. tsooni ühiskaart;

14) 4. tsooni soodusühiskaart;

15) 4. tsooni ekspressrongi ühiskaart;

16) 4. tsooni ekspressrongi soodusühiskaart.

(9) Tallinna-Harjumaa sõidupiletid jagunevad:

1) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni ühisüksikpilet;

2) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni soodusühisüksikpilet;

3) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni 30 päeva ühiskaart;

4) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart;

5) Tallinna-Harjumaa 1. tsooni ühiskuukaart;

6) Tallinna-Harjumaa 1.-2. tsooni ühiskuukaart;

7) Tallinna-Harjumaa 1.-3. tsooni ühiskuukaart;

8) Tallinna-Harjumaa 1.-4. tsooni ühiskuukaart;

9) Tallinna-Harjumaa 1.-5. tsooni ühiskuukaart.

§ 4.  Sõidupiletite hinnad

(1) Sõidupiletite hinnad eurodes:

 

ID-pilet

Paberpilet

E-pilet

Talongid

 

Eelmüügist

 

Talong

 

1

 

Soodus- ehk lisatalong

 

0,5

 

Talongiraamat (10 talongi)

 

8

 

Ühe sõidu piletid

 

 

Ühissõidukist

1 sõidu pilet

 

 

1,6

1 sõidu sooduspilet

 

 

0,8

Tunnipiletid

Mobiiliga*

Eelmüügist

Kaardile laetava rahaga**

1 tunni pileti

1,2

1,2

1,1

1 tunni pileti raamat (10 piletit)

10

10

 

1 tunni sooduspilet

0,6

0,6

0,55

1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit)

5

5

 

Sõidukaardid eelmüügist

 

 

 

 

isikustatud

isikustamata

isikustatud

isikustamata

1 päeva (24 tunni) kaart

3

4

3

4

3 päeva (72 tunni) kaart

5

6

5

6

5 päeva (120 tunni) kaart

6

7

6

7

 

tallinlasele

mitte-tallinlasele

 

tallinlasele

mitte-tallinlasele

 

30 päeva kaart

18,5

23

27

18,5

23

27

30 päeva sooduskaart

7

8,5

10

7

8,5

10

* ID-pileti tunnipileteid saab osta vaid mobiiltelefoniga;

** E-pileti tunnipileteid saab osta vaid e-kaardile laetud raha eest sõidu valideerimisel.

E-kaardi tagatisraha on 2 eurot.

(2) Ühiskaardid Elektriraudtee AS-iga on ainult ID-kaardi põhised. Elektriraudtee sõidutsoonide jagunemise aluseks on Harju maavanema poolt kehtestatud sõidutsoonid. 30 päeva ühiskaardi Elektriraudtee AS-iga hind moodustub Tallinna linna poolt fikseeritud hinna ja Elektriraudtee AS-i vastava tsooni kaardi hinna summast kokku, mida on vähendatud 5% võrra.

(3) Tallinna-Harjumaa sõidupiletite hinnad ja sõidutsoonid kehtestab Harju maavanem. Ühiskuukaardid Harjumaaga jagunevad alates Tallinna linnast tsooni- või mitme tsooni kaartideks.

(4) Tallinna-Viimsi ühiskaardid on ainult ID-kaardi põhised. Tallinna-Viimsi sõidupiletite hinnad kehtestab Viimsi Vallavalitsus.

3. peatükk
SÕIDUSOODUSTUSED

§ 5.  Tasuta sõidu õigus

(1) Tasuta sõidu õigus on:

1) eelkooliealisel lapsel;

2) puudega lapsel ja tema saatjal;

3) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal;

4) sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal;

5) 65-aastasel ja vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik;
(Tvk m 23.08.2012 nr 19, jõustumine 21.09.2012)

6) hoolekandeasutuses viibival lapsel;

7) vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsel;

8) 3 ja enama lapsega pere lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

9) alla 3-aastase väikelapsega sõitjal;

10) represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul;

11) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul;

12) kaitseväe vormiriietuses ajateenijal;

13) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikul;

14) Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajal tööülesannete täitmisel;

15) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevõtte töötajal;

16) Tallinna Transpordiameti töötajal tööülesannete täitmisel;

17) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti töötajal tööülesannete täitmisel;

18) toimetulekutoetust saava pere lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on vähemalt üks aasta olnud Tallinnas - toimetulekutoetuse määramise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.

§ 6.  Sõidusoodustused

(1) Soodustalongi, ühe sõidu sooduspileti, soodustunnipileti, soodusühiskaardi Elektriraudtee AS-iga kasutamise õigus sõltumata elukohast on:

1) õpilasel;

2) üliõpilasel;

3) pensionäril;

4) raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul;

5) 3 ja enama lapsega pere vanemal;

6) toimetulekutoetust saava pere liikmel (v.a laps), kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on vähemalt üks aasta olnud Tallinnas - toimetulekutoetuse määramise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.

(2) Sooduskaardi kasutamise õigus on:

1) õpilasel;

2) üliõpilasel;

3) pensionäril;

4) raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul;

5) 3 ja enama lapsega pere vanemal;

6) toimetulekutoetust saava pere liikmel (v.a laps), kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on vähemalt üks aasta olnud Tallinnas - toimetulekutoetuse määramise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.

(3) Tallinna-Viimsi soodus-ühisüksikpileti kasutamise õigus on ainult rahvastikuregistrijärgsel Tallinna linna või Viimsi valla elanikul:

1) õpilasel;

2) üliõpilasel;

3) pensionäril;

4) raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul.

(4) Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 päeva ühis- ja soodusühiskaartide kasutamise õigus on ainult rahvastikuregistrijärgsel Tallinna linna ja Viimsi valla elanikul.

§ 7.  Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

(1) Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

(2) Tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:

1) puudega lastel - isikustatud e-kaart või Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

2) sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel - isikustatud e-kaart või Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

3) raske nägemispuudega isikutel - isikustatud e-kaart või Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

4) 65-aastastel ja vanematel isikutel - isikustatud e-kaart koos Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendav dokument;
(Tvk m 23.08.2012 nr 19, jõustumine 21.09.2012)

5) hoolekandeasutustes viibivatel lastel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või vastava asutuse tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;
(Tvk m 23.08.2012 nr 19, jõustumine 21.09.2012)

6) vanemliku hoolitsuseta jäetud lastel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;
(Tvk m 23.08.2012 nr 19, jõustumine 21.09.2012)

7) 3 ja enama lapsega pere lastel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga;
(Tvk m 23.08.2012 nr 19, jõustumine 21.09.2012)

8) represseeritutel ja nendega võrdsustatud isikutel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või represseeritu tõend;

9) Tšernobõli aatomielektrijaama (edaspidi AEJ) avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnutel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistus;

10) vormiriietuses ajateenijatel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;

11) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikel - töötõend;

12) Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajatel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart);
(Tvk m 23.08.2012 nr 19, jõustumine 21.09.2012)

13) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute alusel tegutsevate veondusettevõtete töötajatel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart);
(Tvk m 23.08.2012 nr 19, jõustumine 21.09.2012)

14) Tallinna Transpordiameti töötajatel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga;

15) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti töötajatel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga;

16) toimetulekutoetust saava pere lapsel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart.
(Tvk m 23.08.2012 nr 19, jõustumine 21.09.2012)

(3) Soodustuse kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on:

1) õpilastel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga, Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart;

2) üliõpilastel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga, Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või Eesti Vabariigis väljastatud üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Student kaart või Swedbanki Tudengikaart;

3) pensionäridel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga, Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või Eesti Vabariigi pensionitunnistus koos isikut tõendava dokumendiga;

4) raske või keskmise puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga, Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

5) 3 ja enama lapsega pere vanematel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga, Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga;

6) toimetulekutoetust saava pere täiskasvanud liikmel - isikustatud e-kaart koos isikut tõendava dokumendiga, Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart).

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4-10, 12-16 ja lõike 3 punktides 4, 5 ja 6 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaardi) või isikustatud e-kaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas, Tallinna Transpordiametis või Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis peetavasse andmebaasi. 
(Tvk m 23.08.2012 nr 19, jõustumine 21.09.2012)

(5) 3 ja enama lapsega pere lapse isikustatud e-kaardi põhiseks sõidusoodustuse vormistamiseks Tallinnas peab isik esitama avalduse ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid elukohajärgse Tallinna linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

(6) 3 ja enama lapsega pere lapse vanema ning puudega isiku isikustatud e-kaardi põhiseks sõidusoodustuse vormistamiseks Tallinnas peab isik esitama avalduse ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid elukohajärgse Tallinna linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda või Tallinna Linnavalitsuse teenindussaali.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 2 ja 3 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaardi) abil saab ID-pileti ja isikustatud e-kaardi abil saab e-pileti sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHIS-i või SKAIS-i andmebaasi.

(8) Sõiduõiguse tõendamiseks tuleb esitada kontrolörile kehtiv e-kaart ja/või ID-kaart (alla 15-aastasel õpilaspilet) ja sõidusoodustust tõendav dokument (v.a juhul, kui soodustus on müümisel registrist kontrollitud, mida näitab info müügikanalis). Isikustatud e-kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

4. peatükk
SÕIDU EEST TASUMINE

§ 8.  Sõidu eest tasumise tõendamine ja tasumist tõendavad dokumendid

(1) Sõitja on kohustatud omama ja kaasas kandma ühissõiduki kasutamiseks sõidupiletit, ID-kaarti, e-kaarti või muud e-pileti süsteemiga ühilduvat andmekandjat.

(2) E-kaardile ostetud 1, 3, 5 ja 30 päeva kaardid hakkavad kehtima ostumomendist või ette määratud ajast.

(3) Sõiduõigust tõendavaks dokumendiks on:

1) märgistatud talong või märgistatud või aktiveeritud tunnipilet;

2) kehtiv sõidukaart või ühiskaart;

3) aktiveeritud ID-pileti süsteemi sõidupilet;

4) valideeritud e-pileti süsteemi sõidupilet;

5) muu õigusaktides sätestatud sõiduõigust tõendav dokument.

§ 9.  Müügikanalid

(1) Sõidupiletite eelmüük toimub müügipunktide, samuti elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu.

(2) Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühistranspordi kasutaja ettemaksu teostades perioodilise sõiduõiguse, tasudes interneti teel, pangaülekandega (otsekorraldus), sularahas või telefoni abil.

§ 10.  Sõidu eest tasumine paberpileti süsteemis

(1) Talongide, talongiraamatute, paberkandjal tunnipiletite, sõidu- ja ühiskaartide müük toimub ainult eelmüügist.

(2) Sõitja on kohustatud kohe pärast esimest sisenemist ühissõidukisse korrektselt komposteerima või märgistama kompostris talongi, paberkandjal tunni- või 1, 3 ja 5 päeva kaardi. Paberkandjal tunnipilet hakkab kehtima alates pileti märgistamise momendist.

(3) 30 päeva kaardid hakkavad kehtima ostumomendil määratud kuupäevast.

(4) Sõitja peab märgistatud talongi hoidma alles sõidu lõpuni.

§ 11.  Sõidu eest tasumine ID-pileti süsteemis

(1) ID-pileti süsteemi kaudu ostetud sõite ei valideerita.

(2) Sõitja on kohustatud vahetult enne ühissõidukisse sisenemist mobiiltelefoniga aktiveerima ID-kaardi põhise tunnipileti. Mobiiltelefoniga aktiveeritud tunnipilet hakkab kehtima 1 minut pärast selle aktiveerimist ja kehtib 60 minutit.

(3) 30 päeva kaardid hakkavad kehtima ostumomendil aktiveeritud kuupäevast ja kehtivad kuni perioodi lõpuni kella 23.59-ni.

§ 12.  Sõidu eest tasumine e-pileti süsteemis

(1) Ühe sõidu pileti müük toimub ühissõidukist sularahas. Ühe sõidu pileti ostmiseks ühissõidukist sisenetakse ühissõidukisse esiuksest. Sõitja peab ühe sõidu pileti hoidma alles sõidu lõpuni. Ühe sõidu piletit ei märgistata, ei komposteerita ega valideerita.

(2) Sõitja on kohustatud igal sisenemisel ühissõidukisse sõidu valideerima e-kaardiga. E-kaardile ostetud sõidupilet ja kantud sõidusoodustus annab sõidu õiguse pärast valideerimist.

(3) E-kaardile laetud raha eest ostetakse valideerimisel ühe tunni pilet. Kui kalendripäevas ostetud tunnipiletite maksumus ületab ühe päeva kaardi maksumuse, siis müüakse sõitjale tunnipiletite asemel ühe päeva kaart. Ühe päeva kaardi automaatseks ümberarvestamiseks peab e-kaardile olema laetud vähemalt isikustatud või isikustamata ühe päeva kaardi hind.

(4) E-kaardiga valideeritud tunnipilet hakkab kehtima valideerimise momendist ja kehtib 60 minuti jooksul valideeritud sõidu lõpuni.

(5) E-kaardile ostetud 30 päeva kaart hakkab kehtima ostumomendil määratud kuupäevast ja kehtib kuni perioodi lõpuni kella 23.59-ni. 30 päeva kaart annab sõidu õiguse pärast igakordset sõidu valideerimist ühissõidukisse sisenemisel.

(6) E-kaardiga valideerimisel kontrollitakse kehtiva sõidupileti ja sõidusoodustuse olemasolu. Sõidukaardi puudumisel, kuid raha olemasolul e-kaardil, müüakse sõitjale 1 tunni e-pilet. Raha ja sõidukaardi või sõidusoodustuse puudumisel e-kaardil sõitu ei lubata.

§ 13.  E-kaart

(1) E-kaart ei ole sõiduõigust tõendav dokument ehk sõidupilet.

(2) E-kaardile saab laadida raha ja piletitooteid ning salvestada sõidusoodustusi.

(3) E-kaarti saab tagatisraha eest osta müügipunktidest.

(4) E-pileti süsteemi kaudu ostetud ja Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga varustatud isikustamata e-kaarti on võimalik tagastada esimesest valideerimisest kuue kuu jooksul Ühendatud Piletite AS-ile.

(5) Ühendatud Piletite AS tagastab ostjale tagatisraha e-kaardi tagastamisel. Füüsiliselt rikutud e-kaardi tagatisraha ei tagastata.

(6) Tasuta väljastatud e-kaardi tagastamisel tagatisraha ei maksta.

(7) Isikustatud e-kaart võimaldab sõidusoodustuse saamist ja on seotud Eesti rahvastikuregistris oleva isiku isikukoodiga.

(8) E-kaardil olev rahajääk tagastatakse sõitjale taotluse alusel aasta jooksul pärast kaardi kehtivuse lõppu Ühendatud Piletite AS-i poolt.

§ 14.  Sõidupiletite kehtivus ärajäänud või hilinenud liiniveo korral

(1) Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel kehtib sõitjal ühtsesse piletisüsteemi kuuluval liinil ostetud sõiduõigus sihtpunkti jõudmiseks teistes ühtsesse piletisüsteemi kuuluvates ühissõidukites samal liikumisteel.

(2) Ostetud sõidupileteid tagasi ei osteta ja ümber ei vahetata. Sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ja sõidupileti hinda ei hüvitata.

(3) Ärajäänud või hilinenud liiniveo tõttu sõitjale tekkinud kahju ei hüvitata.

5. peatükk
SÕIDU EEST TASUMISE KONTROLLIMINE

§ 15.  Sõidu eest tasumise kontrollimine

(1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud.

(2) Sõitja on kohustatud esitama kontrolliõigusega ametiisikule sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrollija esimesel nõudmisel.

(3) Sõidudokumentide kontrollimisel on sõitja sõidusoodustuse kasutamisel kohustatud kontrollimiseks esitama ka sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendava dokumendi, e-kaardi või ID-kaardi, kui isiku soodustuse kasutamise õigus nähtub Tallinna linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade, Tallinna Transpordiameti, SKAIS-i või EHIS-i andmebaasi andmetes.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 16.  Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Tunnistada kehtetuks alljärgnevad Tallinna Linnavolikogu määrused:

1) 18. novembri 2010 määrus number 52 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad”;

2) 10. märtsi 2011 määrus nr 6 “Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määruse nr 52 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine”;

3) 16. juuni 2011 määrus nr 24 “Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määruse nr 52 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine”;

4) 23. veebruari 2012 määrus nr 6 “Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määrus number 52 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine”;

5) 23. veebruari 2006 määrus nr 10 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi Tallinn-Viimsi projekti sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord”.

§ 17.  Rakendussätted

(1) Enne 1. juulit 2011 ostetud talongid ja paberkandjal tunnipiletid on kehtetud.

(2) Määruse § 2 p 30, § 5 lg 1 p 18, § 7 lg 2 p 16 kehtivad kuni 31. detsembrini 2012.

(3) 30 päeva kaarte on võimalik ette osta kuni kolmeks järjestikuseks perioodiks.

(4) Soetatud 30 päeva kaart peab kehtima hakkama hiljemalt 70 päeva jooksul ostumomendist.

(5) Kõik peale 1. juulit 2011 ostetud paberkandjal talongid ja tunnipiletid kehtivad kuni 31. detsembrini 2012. Kõik paberkandjal sõidukaardid kehtivad 31. detsembrini 2012 või neile märgitud perioodi lõpuni.

(6) Alates 1. oktoobrist 2012 kehtivad ühisliinidel liini algpunktist lõpp-punktini käesoleva määruse sõidupiletid ja -soodustused.

(7) Määruse § 2 p 13, § 3 lg 9 p 1-4, § 4 lg 4 ja § 6 lg 3 ja 4 kehtivad kuni 31. detsembrini 2012.

(8) Ostetud pileteid tagasi ei osteta, ümber ei vahetata ning sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ja raha ei tagastata.

§ 18.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 21. septembril 2012.

(2) Alates 1. septembrist 2012 kehtib ekspressliinidel tavapileti hind.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees