Päikese pst 62 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 20.06.2012 korraldus number 918
Kehtetuks tunnistamine 30.11.2016
Redaktsiooni kehtivus - 30.11.2016

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 30.11.2016 nr 1786

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni

2012 nr

918-k

 

 

Päikese pst 62 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg-te 2, 8, 18, 19 ja 20 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga ja tulenevalt I. Reinhausi 6. märtsil 2012 esitatud taotlusest

 

 

         

1. Algatada Päikese pst 62 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Päikese pst 62 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,18 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ilma eskiisita, kuna detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää linnaehituslikult olulisse piirkonda, muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alale ega alale, mille kohta kavandatakse teha ettepanekut muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmiseks.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

4.1 määrata krundile linnaehitusliku analüüsi alusel miljööväärtuslikule piirkonnale iseloomulik ehitusõigus, hoonete projekteerimiseks arhitektuurinõuded ja krundi kasutamise tingimused;

4.2 arvestades krundil olevat haljastust hinnata eraldiseisva abihoone rajamise võimalust ja sobivust;

4.3 parkimiskohtade vajaduse arvutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014” toodud äärelinna normist;

4.4 viia läbi puittaimestiku ja haljastuse inventeerimine vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord" nõuetele. Dendroloogiline inventuur peab kajastama ka ala looduskaitselisi väärtusi (kaitstavad ja ohustatud liigid ning kooslused). Tagada I ja II ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Hoonestusala valida väärtuslikust kõrghaljastusest vabale alale. Juhul, kui ehitustegevuse tõttu tuleb puid likvideerida, siis tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord, näidata ära asendusistutuste asukohad. Asendusistutus kavandada maksimaalselt oma kinnistule;

4.5 vastavalt Eesti standardile EVS 843:2003 „Linnatänavad“ on puutüve minimaalne nõutav kaugus hoone välisseinast 5 meetrit; sõidutee servast, parkimiskohtadest ja tehnovõrkudest 2 meetrit ning kõnnitee servast 1 meeter. Tagada olemasolevale ja kavandatavale kõrghaljastusele vajalikud kasvutingimused ja nõutavad kaugused;

4.6 jäätmete käitlemisel ja jäätmemahutite paigutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määrusest nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“. Mahutid on soovitatav paigutada jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse.

4.7 sademevesi immutada pinnasesse, vertikaalplaneerimisega välistada sademevee valgumine naaberkinnistutele.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu. 

6.Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea

Toomas Sepp

ülesannetes

Linnasekretär

 

 

Lisa - Päikese pst 62 kinnistu detailplaneering