Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruse nr 51 "Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2012 määrus number 10
Jõustumine:22.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2012 nr 10

 

 

Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruse nr 51 “Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruses nr 51 “Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

(1) Määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel ja kooskõlas tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõikega 2, asjaõigusseaduse §-dega 641, 158, 1581, 172, 173, 176-1841 ja 225-228 ning kinnistusraamatuseaduse § 8 lõikega 3.“.

(2) Paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Tasu asjaõigusseaduse §-s 1581 nimetatud tehnorajatise omaniku kasuks seatud servituudi eest on 0,01 eurot ühe ruutmeetri servituudi ala kohta aastas.“.

(3) Paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

(4) Paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Õigustatud isik on kohustatud tasuma servituudi aastatasu uues suuruses alates tasu suurenemisest kuni määruse § 6 lõikes 5 nimetatud korralduses kindlaks määratud maksetähtajani proportsionaalselt päevade arvuga koos eelnimetatud maksetähtajal tasutava maksega.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 22. juunil 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees