Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Püü tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2012 korraldus number 873
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuni

2012 nr

873-k

 

 

Püü tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 3 ja 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav ala asub Kristiine linnaosas, Räägu tänava, Püü tänava, Linnu tee ja Nõmme tee vahelises kvartalis. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on valglinnastumise vältimine, milleks kaalutakse elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise vajadust. Detailplaneering vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele;

- kuna lähiümbruses paiknevad nii üksik-, rida- kui ka väikesemahulised korterelamud, on planeeringualal uue kuni 2-korruselise üksikelamu ja olemasolevale elamule kuni 2-korruselise juurdeehituse ning nelja abihoone ehitamine piirkonda sobiv ja ümbritsevat keskkonda arvestav;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetega.

1. Kehtestada Püü tn 10 kinnistu detailplaneering, PB Patiks OÜ töö nr 05-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kristiine linnaosas 0,24 ha suuruse Püü tn 10 kinnistu jagamine kaheks elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine ühele moodustatavale krundile jäävale olemasolevale elamule 2-korruselise juurdeehituse (millel on maa-alune korrus) rajamiseks ja kahe abihoone püstitamiseks, teisele moodustatavale krundile 2-korruselise üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks.

2. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2003 otsusega nr 58 kehtestatud „Püü tn 10 kinnistu detailplaneering“ planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea

Toomas Sepp

ülesannetes

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012

korralduse nr 873-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

Püü tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Püü tn 10 kinnistu detailplaneering, PB Patiks OÜ töö nr 05-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kristiine linnaosas 0,24 ha suuruse Püü tn 10 kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine ühele moodustatavale krundile jäävale olemasolevale elamule 2-korruselise juurdeehituse (millel on maa-alune korrus) rajamiseks ja kahe abihoone püstitamiseks, teisele moodustatavale krundile 2-korruselise üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2003 otsusega nr 58 kehtestatud „Püü tn 10 kinnistu detailplaneering“ planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Kristiine linnaosas, Räägu tänava, Püü tänava, Linnu tee ja Nõmme tee vahelises kvartalis, Püü tänava ääres. Põhjast piirneb planeeritav maa-ala Püü tn 8 krundiga, idast Püü tänavaga, lõunast Püü tn 10a, Püü põik 2 ja Püü põik 2a kruntidega ning läänest Nõmme tee 67 krundiga.

Planeeritava Püü tn 10 kinnistu suuruseks on 2227 m² ja maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu omanik on I. Sokolova. Krundil paikneb elamu ning abihoone. Abihoone planeeringulahenduse kohaselt lammutatakse.

Enamuse krundil kasvavatest puudest moodustavad viljapuud, vaid loodeosas on mõned paplid, pärn ja sookask.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritav kinnistu asub Kristiine elamupiirkonnas. Kontaktvööndis on nii üksik-, rida- kui ka korterelamuid. Ümbruskonnas olevad 1-2-korruselised üksikelamud on rajatud valdavalt 1950. aastatel. Alates 1980. aastatest on sinna hakatud ehitama 2-3-korruselisi rida- ja korterelamuid.

Piirkonna tänavad on väikese liikluskoormusega ja neid kasutavad peamiselt ümbruskonna elanikud. Tihedam liiklus on Nõmme teel ja Linnu teel, kus sõidab ka ühistransport. Planeeritavale alale lähim bussipeatus on umbes 300 m kaugusel Linnu teel.

Planeeritava ala kontaktvööndis on menetluses ja kehtestatud mitmeid detailplaneeringuid: nt on Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 79 kehtestatud „Püü tn 8 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga määrata ehitusõigus kahe kuni 2-korruselise kaheksa sektsiooniga ridaelamu rajamiseks; Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2003 otsusega nr 59 kehtestatud „Linnu tee 34 kinnistu detailplaneering“, millega kavandati muuhulgas kaks krunti - üksikelamu teenindamiseks ning üksikelamu ehitamiseks, jt.

Planeeringualale lähim kaubanduskeskus asub Sõpruse pst 174/176 (Sõpruse Hyper Rimi) ning lähim rekreatsiooniala on Räägu park. Piirkonnas on mitmeid lasteasutusi, neist lähimad on Tallinna Kristiine Gümnaasium ning Tallinna Haraka Lasteaed.

Arvestades piirkonnas olevat hoonestust ning menetluses olevaid ning kehtestatud detailplaneeringuid on planeeringuga kavandatu linnaruumi sobiv ja ümbrust arvestav.

3. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 kohaselt on üheks üldplaneeringu eesmärgiks võidelda valglinnastumisega, selleks kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Käesolev planeering vastab Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele. 

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeringualal kehtib Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2003 otsusega nr 58 kehtestatud „Püü tn 10 kinnistu detailplaneering“.

Planeerimisseaduse § 24 lõige 6 sätestab, et planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust.

Käesolev detailplaneering muudab nimetatud kehtivat planeeringut Püü tn 10 kinnistu osas (planeeritava ala suurus oli 0,50 ha). Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt jagati 4453 m² suurune Püü tn 10 kinnistu neljaks üksikelamu krundiks: Püü tn 10 suurusega 2227 m², Püü tn 10a suurusega 820 m², Püü põik 2 suurusega 678 m² ja Püü põik 2a suurusega 728 m². Püü tn 10 kinnistul paiknev olemasolev elamu jagati ja moodustati kaks eraldi krunti (Püü tn 10 ja Püü tn 10a) ning piki Püü põiku kavandati kaks krunti (Püü põik 2 ja Püü põik 2a), kuhu on üksikelamud juba rajatud.

Püü tn 10 kinnistu praegusel omanikul on soov jagada Püü tn 10 kinnistu suurusega 2227 m² kaheks krundiks, mille suurused (vastavalt 959 m² ja 1268 m²) järgivad ümbritsevate kruntide suurusi ning kavandatav ehitusõigus arvestab piirkonna linnaehituslikke arengusuundi.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringus nähakse ette Püü tn 10 kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks.  

Krundi positsioon 1 (aadressi ettepanekuga Püü tn 10) suuruseks kavandatakse 959 m². Planeeringulahenduse kohaselt kavandatakse olemasolevale hoonele 2-korruselise hoonemahu juurdeehitust, millel on ka maa-alune korrus. Juurdeehituse katusehari peab olema risti Püü tänavaga ja olemasoleva hoone katuseharjaga. Hoonestusala on planeeritud olemasolevat elamut arvestades Püü tänava ehitusjoonele. Juurdeehitatava hoone maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 11 meetrit.

Lisaks määratakse krundile ehitusõigus kahe 1-korruselise abihoone rajamiseks, mille maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 5 meetrit.

Juurdepääs krundile on Püü tänavalt läbi krundi positsioon 2.

Krundi positsioon 2 (aadressi ettepanekuga Püü tn 10b) suuruseks kavandatakse 1268 m². Planeeringulahenduse kohaselt on krundile määratud ehitusõigus 2-korruselise üksikelamu ja kahe 1-korruselise abihoone rajamiseks. Elamu maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 11 meetrit. Abihoonete maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 5 meetrit.

Juurdepääs krundile on Püü tänavalt. Krundil positsioon 2 on tähistatud servituudi vajadusega ala juurdepääsu tagamiseks krundile positsioon 1.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ kohaselt tuleb kavandada planeeritavale alale 4 parkimiskohta. Nõue on täidetud, kummalegi krundile on ette nähtud 2 parkimiskohta.

Püü tn 10 kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogilise hinnangu koostas dendroloog S. Järve mais 2007. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva.

Kuna planeeringualal on 2010. aastal Tallinna Keskkonnaameti poolt 19. novembril 2009 väljastatud raieloa nr 10625 alusel haljastus likvideeritud, siis puudub vajadus likvideeritavad puude kompenseerimiseks asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Avaliku väljapaneku kestel esitas ettepaneku detailplaneeringu lahenduse kohta Osaühing Kantauro Kinnisvara esindaja N. Bardõbahhin, kes leidis, et Püü tn 10b krundile kavandatav üksikelamu on küll kõiki norme arvestavalt paigutatud 4,0 m kaugusele kinnistu piirist, kuid arvestades Püü tn 8 kinnistu tulevaste elanike mugavust võiks Püü tn 10b hoone kaugust nihutada kuni 6 meetri kaugusele kinnistute vahelisest piirist.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas, et Püü tn 10 kinnistu omanik, I. Sokolova on nõustunud ettepanekuga ja Püü tn 10b krundile kavandatavat elamut on nihutatud Püü tn 8 kinnistu piirist 6,5 meetri kaugusele. Vastava seisukoha on Püü tn 10 kinnistu omanik esitanud digitaalselt allkirjastatud kirjana ning projekteerija on vastavalt ka detailplaneeringu põhijoonist korrigeerinud.

Lisaks leidis Osaühing Kantauro Kinnisvara esindaja N. Bardõbahhin, et Püü tn 8 kinnistu piiri vahetus läheduses hakkab kulgema Püü tn 10 kinnistul juurdepääsutee Püü tn 10b krundile ning palus, et detailplaneeringus lahendataks korralik drenaažisüsteem, tee äärde oleks ettenähtud äärekivi nii, et vihmaveed ei satuks Püü tn 8 kinnistule.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas, et kuna Püü tänaval puudub sadeveekanalisatsioon, on käesolevas detailplaneeringus ette nähtud sadevee immutamine omal krundil nii nagu see oli ettenähtud ka Püü tn 8 kinnistu kehtestatud detailplaneeringu lahenduses. Ka Püü tn 8 kinnistu ridaelamute ehitusprojektis on ette nähtud sadeveed immutada ridaelamute krundil. Püü tn 8 kinnistu ehitusprojektis olevalt vertikaalplaneeringu jooniselt selgub, et Püü tn 8 ja Püü tn 10 kinnistu piiri läheduses on Püü tn 8 kinnistu maapinna kõrgus 10 cm võrra kõrgem Püü tn 10 kinnistu olemasolevast maapinnast. Püü tn 10b sissesõidutee koos drenaažisüsteemiga lahendatakse ehitusprojekti mahus, samuti lahendatakse ehitusprojekti mahus kinnistute Püü tn 10 ja Püü tn 10b vertikaalplaneering vihmavee hajutamiseks omal krundil, kuna Püü tänava piirkonnas puudub sadeveekanalisatsioon, nii oli ka AKTSIASELTSI TALLINNA VESI tehnilistes tingimustes PR/1025340-1 kirjas. Eeltoodut arvestatakse Püü tn 10 ja Püü tn 10b ehitusprojektide koostamisel.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 8. mail 2012 Kristiine Linnaosa Valitsuses. Arutelul käsitleti esitatud vastuväiteid ja tutvustati vastuväidete põhjal planeeringusse tehtud täiendusi. Arutelust võtsid osa detailplaneeringu koostanud arhitekt, Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajad ning vastuväiteid esitanud Osaühing Kantauro Kinnisvara esindaja. Arutelu käigus kinnitas parandusettepanekuid esitanud Püü tn 8 kinnistu omanik Osaühing Kantauro Kinnisvara esindaja N. Bardebahhin kirjalikult, et on muudetud lahendusega nõus.

Kuna avaliku väljapaneku käigus ei jäänud lahendamata ettepanekuid ega vastuväiteid ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 21. märtsi 2007 avaldusega Osaühingu PATIKS esindaja R. Kiipsaar. Püü tn 10 kinnistu omaniku I. Sokolova ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel on 11. juunil 2010 sõlmitud detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 2-5/113.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 korraldusega nr 1780-k „Püü tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Kristiine linnaosas 0,24 ha suurusel maa-alal asuva Püü tn 10 kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine ühele moodustatavale krundile jäävale olemasolevale elamule 2-korruselise juurdeehituse (millel on maa-alune korrus) rajamiseks ja kahe abihoone püstitamiseks, teisele moodustatavale krundile 2-korruselise üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Lisaks oli detailplaneeringu eesmärk heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 29. novembril 2010 ja ajalehes Pealinn 6. detsembril 2010.

Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 11.-22. detsembrini 2010. Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 22. detsembril 2010 Püü tn 10 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 11. detsembril 2010, ajalehes Pealinn 20. detsembril 2010 ning ajaleht Kristiine Leht 17. detsembril 2010. Arutelu käigus detailplaneeringu eskiislahenduse kohta vastuväiteid ega pretensioone ei esitatud.

Detailplaneeringu on koostanud PB Patiks OÜ.

Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 korraldusest nr 1780-k „Püü tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja päästekeskus), Terviseameti Põhja talitus, Püü tn 8, Püü tn 10a üks kaasomanikest, Püü põik 2 ja Püü põik 2a, Nõmme tee 65-9 omanikud ja planeeritava kinnistu Püü 10 omanik kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (praegu Elektrilevi OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu tingimustel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Nõue on detailplaneeringus määratud.

Elion Ettevõtted AS kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel et põhiprojekti koostamiseks taotleda täpsustavad tehnilised tingimused. Nõue on detaiplaneeringus määratud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist. Nõue on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et järgneva projekteerimisstaadiumi (hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Nõue on detailplaneeringus määratud.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2012 korraldusega nr 237-k „Püü tn 10 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 16. veebruaril 2012 ja ajalehes Pealinn 20. veebruaril 2012. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 19. märtsist 2. aprillini 2012. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 7. märtsil 2012 ja ajalehes Pealinn 12. märtsil 2012.

Avaliku väljapaneku kestel esitas detailplaneeringu lahenduse kohta Osaühing Kantauro Kinnisvara esindaja N. Bardõbahhin.

Teade väljapaneku tulemusi tutvustava arutelu läbiviimise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 25. aprillil 2012 ja ajalehes Pealinn 30. aprillil 2012.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 8. mail 2012 Kristiine Linnaosa Valitsuses. Arutelul käsitleti esitatud vastuväiteid ja tutvustati vastuväidete põhjal planeeringusse tehtud täiendusi. Arutelust võtsid osa detailplaneeringu koostanud arhitekt, Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajad ning vastuväiteid esitanud Osaühing Kantauro Kinnisvara esindaja. Arutelu käigus kinnitas parandusettepanekud esitanud Püü tn 8 kinnistu omanik Osaühing Kantauro Kinnisvara esindaja N. Bardõbahhin kirjalikult, et on muudetud lahendusega nõus.

Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Teade detailplaneeringu avaliku arutelu tulemuste kohta ilmus ajalehes Postimees 10. mail 2012 ja ajalehes Pealinn 14. mail 2012.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõikele 9 teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtsaadetisena edastatud kirjaga ühe nädala jooksul Püü tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Püü tn 8, Püü tn 10a, Püü põik 2, Püü põik 2a, Püü põik 4, Nõmme tee 65 ja Nõmme tee 67 kinnistute omanikke.

Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 3 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega v.a juhul kui planeeritava maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks „Püü tn 10 kinnistu detailplaneering Kristiine linnaosas“.

 

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär