Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme tee 38 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2012 korraldus number 867
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuni

2012 nr

867-k

 

 

Nõmme tee 38 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg-te 2, 8, 18, 19 ja 20 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja tulenevalt R. Oese 6. märtsi 2012 avaldusest

 

 

1. Algatada Nõmme tee 38 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,11 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine 2-korruselise paariselamu rajamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

3. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ilma eskiisita, kuna detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää linnaehituslikult olulisse piirkonda, muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alale ega alale, mille kohta kavandatakse teha ettepanekut muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmiseks.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

4.1 määrata krundile linnaehitusliku analüüsi alusel piirkonnale iseloomulik ehitusõigus ja hoone projekteerimiseks arhitektuurinõuded;

4.2 kaaluda planeeringu käigus linnaosa seisukohta kinnistu jagamise osas ja arvestada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti märgitud asjaoluga, et kuigi Nõmme tee äär lubab tihedamat hoonestusstruktuuri, siis krundile paariselamu kavandamisel tuleb ka väikeelamu piirkonna parameetritega arvestada;

4.3 paarismaja kavandamisel arvestada selle paigutust ilmakaarte suhtes;

4.4 arvestades Nõmme tee tihedat liikluskoormust, kaaluda juurdesõitu krundile mitte Nõmme teelt, vaid krundi kõrval olevalt sissesõidu teelt, mis kuulub Nõmme tee 38a kinnistu koosseisu. Võtta kinnistu omaniku seisukoht lahendusele;

4.5 lahenduse koostamisel arvestada Tallinna Haridusameti nõuet, et ei halveneks loomulik valgustus laste mänguväljakutel;

4.6 võtta parkimiskohtade arvutusel aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“;

4.7 viia läbi puittaimestiku ja haljastuse inventeerimine vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusega nr 34 kehtestatud “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise korrale“. Tagada I ja II ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Hoonestusala valida väärtuslikust kõrghaljastusest vabale alale. Juhul, kui ehitustegevuse tõttu tuleb puid likvideerida, siis tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord, näidata ära asendusistutuste asukohad. Asendusistutus kavandada maksimaalselt planeeringualale;

4.8 vastavalt Eesti standardile EVS 843:2003 on puutüve minimaalne nõutav kaugus hoone või rajatise välisseinast 5 meetrit; sõidutee servast, parkimiskohtadest ja tehnovõrkudest 2 meetrit ning kõnnitee servast 1 meeter. Tagada olemasolevale ja planeeritavale kõrghaljastusele vajalikud kasvutingimused ja nõutavad kaugused;

4.9 esitada haljastuse lahendus. Haljastuse osakaal (mille hulka ei kuulu katuse-, garaažipealne jm maapinnaga ühendamata haljastus) kinnistul peab olema vastavuses koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringuga. Sademevesi immutada pinnasesse, vertikaalplaneerimisega välistada sademevee valgumine naaberkinnistutele;

4.10 hiljemalt detailplaneeringu staadiumis teostada radooniuuring, mille protokollis peab sisalduma  mõõtepunktide asukoha skeem, mõõtmiste metoodika, mõõtmiste aeg, kasutatud aparaadi nimetus ja märge kalibreerimise kohta. Vajadusel esitada radoonileevendusmeetmed, lähtuda radooniuuringus esitatud soovitustest ning Eesti standardist EVS 840:2009 "Radooniohutu hoone projekteerimine";

4.11 hiljemalt detailplaneeringu staadiumis teostada autoliiklusest tuleneva müra modelleerimine päevasel ja öisel ajavahemikul, lisaks esitada müra modelleerimine liikluse tipptunnil. Esitada mürakaardid ning müra fassaadidel. Müra hindamisel lähtuda Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusest nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ja ümbruskonna hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Vajadusel esitada müraleevendusmeetmed, lähtuda uuringus esitatud soovitustest ning Eesti standardist EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest";

4.12 lahendada soojusvarustus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“;

4.13 jäätmete käitlemisel ja jäätmemahutite paigutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määrusest nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“. Mahutid on soovitatav paigutada jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse.

5. Detailplaneering esitada esmaseks kooskõlastamiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

6. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea

Toomas Sepp

ülesannetes

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Nõmme tee 38 kinnistu detailplaneering