Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2012 korraldus number 832
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 6. juuni

2012 nr

832-k

 

 

Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks on linnaosas hoonestustiheduse tõstmine. Detailplaneering vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele;

- kuna lähiümbruse hoonestuse moodustavad valdavalt üksik-, rida- ja väiksemamahulised korterelamud, siis planeeritud üks kahe korteriga elamu, kaks üksikelamut ning üks abihoone sobivad ümbritsevasse linnaruumi;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,29 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 006/09, milles on ette nähtud Tüve tn 38a krundi piiride muutmine, Nõmme tee 84a kinnistu jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise kahe korteriga elamu, kahe 2-korruselise üksikelamu ning ühe abihoone rajamiseks.

2. Likvideerida krundil positsioon 3 asuvale elamule kasutusloa väljastamise ajaks, kuid mitte hiljem kui 1 aasta peale detailplaneeringu kehtestamist, Tüve tn 38b kinnistul asuvad ajutised kogumiskaevud ning liituda ühisveevärgiga.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 6. juuni 2012

korralduse nr 832-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,29 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö  nr 006/09, milles on ette nähtud Tüve tn 38a krundi piiride muutmine, Nõmme tee 84a kinnistu jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise kahe korteriga elamu, kahe 2-korruselise üksikelamu ning ühe abihoone rajamiseks.

Likvideerida krundil positsioon 3 asuvale elamule kasutusloa väljastamise ajaks, kuid mitte hiljem kui 1 aasta peale detailplaneeringu kehtestamist, Tüve tn 38b kinnistul asuvad ajutised kogumiskaevud ning liituda ühisveevärgiga.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeringuala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Tüve tänava, Kajaka tänava ja Nõmme tee vahelises kvartalis. Planeeringuala piirneb põhjast Tüve tn 38b ja Kajaka tn 41 krundiga, kirdest Kajaka tn 39 ja Nõmme tee 82 krundiga, idast Nõmme tee ja Nõmme tee 84 krundiga, lõunast Nõmme tee 86 ja Tüve tn 38 krundiga ning läänest Tüve tänavaga.

Planeeritava Nõmme tee 84a kinnistu maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Kinnistul paikneb õigusliku aluseta rajatud 3-korruseline kahe korteriga elamu. Tallinna Linnaplaneerimise Amet on 31. märtsi 2004 kiirmenetluse otsusega väärteoasjas nr 48 määranud kinnistu kaasomanikule rahatrahvi. Trahv on tasutud. Krundil olev abihoone lammutatakse. Kinnistu kuulub V. Vassiljeva, P. Pallasma, A. Mäelti ja M. Mäelti kaasomandisse.

Planeeritava Tüve tn 38a kinnistu maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Krundil paikneb õigusliku aluseta rajatud abihoone ja üksikelamu. Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet on Tallinna Linnaplaneerimise Ametile 5. augusti 2010 kirjaga nr 6-3/4239-2 teatanud, et Tüve tn 38a krundil paiknevate ehitiste kontrollimisel selgus, et ehitustööd lõpetati 2006. aastal ning seega ehitusseaduse § 29 lg 1 p 1 kohane väärtegu on aegunud ja menetlust selle alusel ei alustata. Samuti märgiti, et alates 2006. aastast ehitisi ei kasutata ja seetõttu ei ole alust ehitusseaduse § 29 lg 1 p 11 rikkumise pärast väärteomenetlust alustada. Kinnistu kuulub M. Mäeltile.

Planeeritava Tüve tn 38a krundi kõrghaljastuse moodustavad peamiselt krundi piiri vahetus läheduses kasvavad õunapuud. Nõmme tee 84a krundil kasvavad üksikpuudena vahtrad ja nulg.

Nõmme tee 84a kinnistu kaasomanikud on pöördunud Harju maakohtusse kaasomandi reaalosadeks jagamise nõudes. Kohtumenetlusse on avalikku huvi kaitsma õigustatud isikuna kaasatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet. 30. juuni 2010 kohtumäärusega on tsiviilasja menetlus poolte kokkuleppel peatatud kuni Nõmme tee 84a kinnistu jagamist käsitleva detailplaneeringu kehtestamiseni. Seega käeoleva detailplaneeringu kehtestamisel saaks lõpetada ka Nõmme tee 84a kinnistu kaasomanike kohtuvaidluse.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvööndis paiknevad valdavalt elamud. Väikeelamud on ehitatud 1950.-1980. aastatel. 1980. aastatest on piirkonda rajatud mitmeid 2-korruselisi ridaelamuid. Selline hoonestus on planeeringuala kontaktvööndi kaguosas, Nõmme tee ja Kajaka tänava ääres.

Hoonestus planeeritava ala naabruses Nõmme teel ja Tüve tänava ääres on peamiselt kuni 2-korruseline, elamutel on peamiselt viil- ja kelpkatused, hoonetel on madal sokkel (ligikaudu 50 cm). Aedades kasvab rohkelt kõrghaljastust. Piirkonna tänavatel on üldjuhul väljakujunenud ehitusjoon (nt Nõmme tee ja Tüve tänav).

Planeeritavale alale lähimad sotsiaalobjektid on: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu tn 67) Tallinna Haraka Lasteaed (Haraka tn 7), Audentese Erakool (Tondi tn 84) ning Tallinna Kristiine Gümnaasium (Nõmme tee 32).

Piirkonna tihedama liiklusega tänav on Nõmme tee, kus sõidab ka ühistransport (buss), mis tagab hea ühenduse kesklinna ja teiste linnaosadega. Lähim suurem kaubanduskeskus on Tondi Selver. Ümbruskonna rekreatsioonialaks on Tondimõisa park.

Planeeringuala kontaktvööndis on Tallinna Linnavalitsuse 30. detsembri 2009 korraldusega nr 2188-k kehtestatud „Nõmme tee 82a kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga muuta krundi maakasutuse sihtotstarvet ja määrata ehitusõigus 1-korruselise müügipaviljoni rajamiseks.

Kuna planeeringuala vahetus läheduses paiknevad üksik-, rida- ja väiksemamahulised korterelamud (nt kuni kahe korteriga), siis on planeeringuga määratav ehitusõigus - kaks 2-korruselist üksikelamut, kuni 3-korruseline 2 korteriga elamu ja üks abihoone - piirkonna linnaruumi sobiv ja ümbritsevat keskkonda arvestav.

3. Tallinna üldplaneering ja koostamisel olev Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeringuala juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 (üldplaneeringu eesmärgid) kohaselt kaalutakse valglinnastumisega võitlemisel tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustame väljakujunenud elukeskkondi ja samas püüame kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Käesolev planeering vastab Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele (hoonestustiheduse tõstmine). Arvestades kohtuvaidlusega, kus Nõmme tee 84a kinnistu kaasomanikud soovivad kinnistu jagada reaalosadeks ning jagatava krundi suurust, kuju, juurdepääsu ja olemasoleva elamu asukohta, siis tavapärasest mõnevõrra väiksema krundi (523 m²) moodustamine on antud juhul põhjendatud. Käesoleva lahendusega on nõustunud ka Nõmme tee 84a kinnistu kaasomanikud.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu kohaselt on planeeritavale alale kavandatud kolm elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krunti.

Krundi positsioon 1 (aadressi ettepanekuga Nõmme tee 84a) suuruseks kavandatakse 1157 m². Krunt moodustatakse olemasoleva Nõmme tee 84a kinnistu jagamisel. Krundil paikneb kuni 3-korruseline (kolmas korrus on katusekorrus) kahe korteriga elamu. Juurdepääs krundile on Nõmme teelt. Juurdepääsuteele määratakse servituut krundi pos 2 kasuks.

Krundi pos 2 (aadressi ettepanekuga Nõmme tee 84b) suuruseks kavandatakse 523 m². Krunt moodustatakse olemasoleva Nõmme tee 84a kinnistu jagamisel. Planeeringus määratakse krundile ehitusõigus 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Rajatav hoone on plokistatud krundil pos 3 paikneva hoonega. Hoonete vaheline sein peab olema rajatud tulemüürina. Juurdepääs krundile pos 2 on läbi krundi pos 1 Nõmme teelt. Juurdepääsuks tuleb krundile pos 1 seada servituut.

Krundi pos 3 (aadressiga Tüve tn 38a) suuruseks kavandatakse 818 m². Krundil paikneb 2-korruseline üksikelamu ja üks abihoone. Kinnistu piirid korrigeeritakse, senine kinnistu pindala väheneb 14 m². Korrigeerimine on vajalik, sest krundil asuv elamu asub osaliselt praegusel Nõmme tee 84a krundil. Korrigeerimise järgselt jääb olemasolev elamu krundile pos 3. Juurdepääs krundile on Tüve tänavalt. Elamule kasutusloa väljastamise eelduseks on likvideerida krundil mitte hiljem kui 1 aasta peale detailplaneeringu kehtestamist Tüve tn 38b kinnistul asuvad ajutised kogumiskaevud ning liituda ühisveevärgiga.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ tuleb planeeringualal ette näha kokku 8 parkimiskohta. Tingimus on täidetud.

Vastavalt Osaühingu Tulelaev (Radoonitõrjekeskus) koostatud raportile asub planeeringuala madala radooni sisaldusega alal. Madala radoonitaseme tagamiseks hoonetes tuleb tagada hea ventilatsioon ning hea ehituskvaliteet kõikide läbiviikude (postide ja kommunikatsioonide) hermetiseerimisel.

Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud likvideerida üks III väärtusklassi puu ja osa III väärtusklassi kuuluvast elupuuhekist, kuna need jäävad kas hoonestusalale või sellele liiga lähedale. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord, mille kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 16 haljastuse ühikut. Lisaks on kavandatud likvideerida kolm viljapuud, mida ei pea arvestama asendusistutuse arvutamisel. Asemele istutatavate haljastuse ühikute arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa välja andmist.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate väljastatud tehnilistele tingimustele. Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ on planeeringuala soojavarustus käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Planeeringuga kavandatava uue elamu küttesüsteem on planeeritud lokaalne - kombineeritud küte (tahkeküte ja elekter või õhksoojuspump koos täiendava elektriküttega).

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotlesid 31. märtsi 2009 avaldusega A. Mäelt, M. Mäelt ja P. Pallasma. Taotluse kohaselt sooviti Nõmme tee 84a kinnistu jagamist ja Tüve tn 38a kinnistu krundi piiride muutmist ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramist.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, P. Pallasma ja A. Mäelti vahel on 11. märtsil 2010 sõlmitud detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 2-5/47.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 8. septembri 2010 korraldusega nr 1322-k „Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“.

Detailplaneeringu eesmärk oli Kristiine linnaosas 0,29 ha suurusel maa-alal asuva Tüve tn 38a krundi piiride muutmine, Nõmme tee 84a kinnistu jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise kahe korteriga elamu, kahe 2-korruselise üksikelamu ning abihoone rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 11. septembril 2010, ajalehes Kristiine Leht 17. septembril 2010 ja ajalehes Pealinn 4. oktoobril 2010. Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 13. oktoobril 2010 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade 30. septembril 2010 ajalehes Eesti Päevaleht ja 4. oktoobril 2010 ajalehes Pealinn.

Arutelul detailplaneeringu eskiisi kohta esitas P. Uustalu küsimuse, et millal likvideeritakse Tüve tn 38b kinnistult Tüve tn 38a kinnistut teenindavad reoveemahutid. Arhitekt K. Baumann selgitas, et eskiisi staadiumis tehnovõrke ei lahendata. Liitumine AKTSIASELTS TALLINNA VESI kanalisatsioonitrassiga on võimalik peale detailplaneeringu kehtestamist, kui koostatakse tehnilistele tingimustele vastav projekt, mille alusel saab trassi välja ehitada. Otsustati detailplaneeringu seletuskirja lisada märge, et Tüve tn 38a omanikel on kohustus peale Tüve tänava kanalisatsioonitrassiga liitumist demonteerida Tüve tn 38b kinnistul asuvad reoveemahutid. Vastav märge on planeeringu seletuskirja lisatud. Vastuväiteid ja muid täiendusettepanekuid ei esitatud.

Detailplaneeringu on koostanud FE Arhitektid OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud OSAÜHINGu GRÜN-E poolt koostatud haljastuslik hinnang ja Osaühingu Tulelaev (Radoonitõrjekeskus) koostatud raport.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja päästekeskus) kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud Tüve tn 38, Nõmme tee 84a ja Tüve tn 38a kinnistute omanikud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti staadiumis. Vastav tingimus on detailplaneeringu seletuskirjas määratud.

Aktsiaselts Tallinna Küte märkis, et Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute soojavarustus on Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 kohaselt käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Kolme eramu soojuskoormuseks projekteeritud ligikaudu 75 kW, mis on nimetatud määruse  punkt 2.3.2 kohaselt käsitletav erandina. Lähim liitumiskoht kaugküttevõrguga paikneb 300 meetri kaugusel (Kännu tn 67 hoone juures) ja soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et kinnistu positsioon 2 veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikele vormistada kinnistute omanike vahel servituut võõra kinnistu piires. Järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimus on detailplaneeringus määratud ja arvestatakse edasisel projekteerimisel.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööprojekti koostamiseks tellitakse täiendavalt konkreetsed tehnilised tingimused.

Tingimusega arvestatakse tööprojekti koostamisel, vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (praegu Elektrilevi OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimusega arvestatakse tööjooniste koostamisel, vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 1. juuni 2011 korraldusega nr 926-k “Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus 8. juunil 2011 ajalehes Eesti Päevaleht ja 13. juunil 2011 ajalehes Pealinn. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus 22. juunil 2011 ajalehes Eesti Päevaleht. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 11. juulist kuni 25. juulini 2011.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitas oma ettepanekud ja vastuväited P. Uustalu, kes leidis detailplaneeringus peaks fikseerima tähtaja Tüve tn 38b kinnistul asuvate reoveemahutite likvideerimiseks. Avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväidetele ja ettepanekutele vastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet 11. augustil 2011 kirjaga nr 3-2/663.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet arvestas esitatud ettepanekuga ning detailplaneeringu kehtestamise korralduses on määratud nõue, et krundil positsioon 3 asuvale elamule kasutusloa väljastamise ajaks, kuid mitte hiljem kui 1 aasta peale detailplaneeringu kehtestamist, peavad Tüve tn 38b kinnistul asuvad ajutised kogumiskaevud olema likvideeritud ning peab olema liitutud ühisveevärgiga. Sama nõudega on täiendatud ka detailplaneeringu põhijoonist ning seletuskirja. Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas 27. aprillil 2012 kirja vastuväite esitanud isikule, milles teavitas vastuväite esitajat detailplaneeringu korralduses määratud nõudest ning detailplaneeringu põhijoonisele ning seletuskirja viidud täiendustest.

Vastuväite esitaja vastas 8. mail 2012 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, et mõistab, et pakutud lahendus olukorrale on seadusandlusest tulenevalt ainuvõimalik ning nõustub sellega. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 1 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast P. Uustalu`t.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Nõmme tee 86, Nõmme tee 82, Nõmme tee 84, Nõmme tee 87a/2, Nõmme tee 87a/1, Tüve tn 29/1, Kajaka tn 39, Kajaka tn 41, Tüve tn 38b ja Tüve tn 38 kinnistute omanikke ning planeeritava ala omanikke.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu “Tüve tn 38a ja Nõmme tee 84a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

 

 

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes