Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Mittetulundusühingu Keskkonnateenused kasuks
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2012 korraldus number 817
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. juuni

2012 nr

817-k

 

 

Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Mittetulundusühingu Keskkonnateenused kasuks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 1 ja 3, asjaõigusseaduse §-de 641, 225, 228 ja jäätmeseaduse § 31 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“, Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 14 lg-tega 1, 3, 4, 7, 8  ja § 18 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 21. septembri 2011 korraldusest nr 1470-k „Nõusoleku andmine Tallinna linna kinnisasjadele ümberlaadimis- ja jäätmejaamade ehitamiseks“ ning Mittetulundusühingu Keskkonnateenused 12. septembri 2011 taotlusest nr 6

 

 

1. Seada Mittetulundusühing Keskkonnateenused (registrikood 80329234, Harju tn 13, Tallinn 10130), edaspidi õigustatud isik,  kasuks isiklik kasutusõigus järgmistele Tallinna linna omandis olevetele kinnisasjadele:

1.1 Kalmistu tee 34a kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 25866601, katastritunnus 78404:403:0081, pindala 677 243 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) järgmiste tingimustega:

1.1.1 isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus on 17 586 m2. Isikliku kasutusõiguse ala on korralduse lisaks nr 1 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.1.2 isikliku kasutusõiguse esemeks on isikliku kasutusõiguse alale ehitatav jäätmete sorteerimise plats (edaspidi punktis 1.1 rajatis);

1.1.3 isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 30 aastat arvates kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest;

1.1.4 isiklik kasutusõigus seatakse tasuta;

1.1.5 õigustatud isikul on õigus arendada ja teostada isikliku kasutusõiguse alal tegevusi, mis on seotud taaskasutatavate jäätmete kogumisega, ajutise ladustamisega ja sortimisega, eesmärgiga suunata jäätmed taaskasutusse;

1.1.6 isiklikku kasutusõigust teisele isikule üle ei anta;

1.1.7 õigustatud isik kohustub:

1.1.7.1 ehitama isikliku kasutusõiguse alale punktis 1.1.2 nimetatud rajatise ning lõpetama ehitustööd ja vormistama rajatise kasutusloa hiljemalt 28. veebruariks 2013;

1.1.7.2 täitma tehnovõrkude valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi rajatise kasutamise kohta;

1.1.7.3 tagama kalmistutel tekkivate jäätmete vastuvõtmise vastavalt Tallinna linnaga sõlmitud lepingule;

1.1.7.4 jäätmete käitlemise jäätmeseaduses ja teistes jäätmete käitlemist reguleerivates õigusaktidest sätestatud nõuetest lähtuvalt;

1.1.7.5 hoidma isikliku kasutusõiguse eseme alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale. Selleks vajalikud parendustööd ja uuendused on õigustatud isik kohustatud teostama linnamaa valitsejaga kokkulepitud tähtajal. Kui õigustatud isik ei lõpeta kokkulepitud tähtajaks vajalikke töid, on kinnisasja omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd õigustatud isiku kulul;

1.1.7.6 nõustuma kinnisasjale väljapool isikliku kasutusõiguse ala teiste isiklike kasutusõiguste seadmisega selle eest tasu nõudmata;

1.1.7.7 isikliku kasutusõiguse lõppemisel esitama notariaalse avalduse isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatust kustutamiseks ning likvideerima isikliku kasutusõiguse eseme ja andma isikliku kasutusõiguse ala heakorrastatult üle kinnisasja omanikule, selle eest tasu nõudmata, kui ei lepita kokku teisiti;

1.1.8 kinnisasja omanik kohustub:

1.1.8.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse eseme sihipärast kasutamist;

1.1.8.2 teavitama õigustatud isikut kinnisasja valitseja muutmisest ja kinnisasjale teiste isiklike kasutusõiguste seadmisest;

1.1.8.3 kinnisasja koormamisel isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude omanike kasuks, teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse punktis 1.1.2 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.1.9 isikliku kasutusõiguse lõppemisel ei hüvita kinnisasja omanik õigustatud isikule rajatise ehitamiseks, remontimiseks ja heakorra tagamiseks tehtud kulutusi ega võimalikku saamata jäänud tulu;

1.2 Kalmistu tee 32a kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 26038901, katastritunnus 78404:403:0079, pindala 28 156 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) järgmiste tingimustega:

1.2.1 isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus on 3045 m2. Isikliku kasutusõiguse ala on korralduse lisaks nr 2 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.2.2 isikliku kasutusõiguse esemeks on isikliku kasutusõiguse alale ehitatav jäätmete sorteerimise platsi juurdepääsutee (edaspidi punktis 1.2 juurdepääsutee);

1.2.3 isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 30 aastat arvates kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest;

1.2.4 isiklik kasutusõigus seatakse tasuta;

1.2.5 isiklikku kasutusõigust teisele isikule üle ei anta;

1.2.6 õigustatud isik kohustub:

1.2.6.1 ehitama isikliku kasutusõiguse alale punktis 1.2.2 nimetatud juurdepääsutee ning lõpetama ehitustööd ja vormistama juurdepääsutee kasutusloa hiljemalt 28. veebruariks 2013;

1.2.6.2 täitma tehnovõrkude valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi juurdepääsutee kasutamise kohta;

1.2.6.3 hoidma isikliku kasutusõiguse eseme alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale. Selleks vajalikud parendustööd ja uuendused on õigustatud isik kohustatud teostama linnamaa valitsejaga kokkulepitud tähtajal. Kui õigustatud isik ei lõpeta kokkulepitud tähtajaks vajalikke töid, on kinnisasja omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd õigustatud isiku kulul;

1.2.6.4 tagama juurdepääsutee 2. seisunditaseme vastavalt kehtestatud teeseisundinõuetele;

1.2.6.5 nõustuma kinnisasjale väljapool isikliku kasutusõiguse ala teiste isiklike kasutusõiguste seadmisega selle eest tasu nõudmata;

1.2.6.6 isikliku kasutusõiguse lõppemisel esitama notariaalse avalduse isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatust kustutamiseks ning likvideerima isikliku kasutusõiguse eseme ja andma isikliku kasutusõiguse ala heakorrastatult üle kinnisasja omanikule, selle eest tasu nõudmata, kui ei lepita kokku teisiti;

1.2.7 kinnisasja omanik kohustub:

1.2.7.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse eseme sihipärast kasutamist;

1.2.7.2 teavitama õigustatud isikut kinnisasja valitseja muutmisest ja kinnisasjale teiste isiklike kasutusõiguste seadmisest;

1.2.7.3 kinnisasja koormamisel isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude omanike kasuks, teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse punktis 1.2.2 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.2.8 isikliku kasutusõiguse lõppemisel ei hüvita kinnisasja omanik õigustatud isikule juurdepääsutee ehitamiseks, remontimiseks ja heakorra tagamiseks tehtud kulutusi ega saamata jäänud tulu;

1.3 Pärnamäe tee 36 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 26037301, katastritunnus 78402:206:0071, pindala 934 080 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) järgmiste tingimustega:

1.3.1 isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus on 24 570 m2. Isikliku kasutusõiguse ala on korralduse lisaks nr 3 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.3.2 isikliku kasutusõiguse esemeks on isikliku kasutusõiguse alale ehitatav jäätmete sorteerimise plats, kompostimisväljak ja juurdepääsutee (edaspidi punktis 1.3 ka rajatised);

1.3.3 isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 30 aastat arvates kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest;

1.3.4 isiklik kasutusõigus seatakse tasuta;

1.3.5 õigustatud isikul on õigus:

1.3.5.1 arendada ja teostada isikliku kasutusõiguse alal tegevusi, mis on seotud taaskasutatavate ja elanikkonnalt ohtlike jäätmete  kogumisega, ajutise ladustamisega ja sortimisega eesmärgil suunata jäätmed taaskasutusse, ning kompostimisega, et turustada kompostimisest saadavat produkti;

1.3.5.2 kasutada, parendada ja vallata jäätmete sorteerimise platsi, kompostimisväljakut ja kompostimisväljaku juurdepääsuteed;

1.3.6 isiklikku kasutusõigust teisele isikule üle ei anta;

1.3.7 õigustatud isik kohustub:

1.3.7.1 ehitama isikliku kasutusõiguse alale punktis 1.3.2 nimetatud rajatised ning lõpetama jäätmete sorteerimise platsi ja juurdepääsutee ehitustööd ja vormistama jäätmete sorteerimise platsi ja juurdepääsutee kasutusload hiljemalt 28. veebruariks 2013;

1.3.7.2 täitma tehnovõrkude valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi rajatiste kasutamise kohta;

1.3.7.3 korraldama isikliku kasutusõiguse esemel ööpäevaringse valve;

1.3.7.4 tagama elanikkonnalt kodumajapidamises tekkivate jäätmete, sh ohtlike jäätmete vastuvõtmise vastavalt Tallinna linnaga sõlmitud lepingule;

1.3.7.5 tagama Tallinna linna haljasaladel tekkivate aia- ja haljastujäätmete ja kalmistutel tekkivate jäätmete vastuvõtmise vastavalt õigustatud isiku poolt kehtestatud hinnakirjale;

1.3.7.6 tagama jäätmete käitlemise jäätmeseaduses ja teistes jäätmete käitlemist reguleerivates õigusaktidest sätestatud nõuetest lähtuvalt;

1.3.7.7 tagama juurdepääsutee 2. seisunditaseme vastavalt kehtestatud teeseisundinõuetele;

1.3.7.8 hoidma isikliku kasutusõiguse eseme alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale. Selleks vajalikud parendustööd ja uuendused on õigustatud isik kohustatud teostama linnamaa valitsejaga kokkulepitud tähtajal. Kui õigustatud isik ei lõpeta kokkulepitud tähtajaks vajalikke töid, on kinnisasja omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd isikliku kasutusõiguse omaniku kulul;

1.3.7.9 nõustuma kinnisasjale väljapool isikliku kasutusõiguse ala teiste isiklike kasutusõiguste seadmisega selle eest tasu nõudmata;

1.3.7.10 isikliku kasutusõiguse lõppemisel esitama notariaalse avalduse isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatust kustutamiseks ning likvideerima isikliku kasutusõiguse eseme ja andma isikliku kasutusõiguse ala heakorrastatult üle kinnisasja omanikule, selle eest tasu nõudmata, kui ei lepita kokku teisiti;

1.3.8 kinnisasja omanik kohustub:

1.3.8.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse eseme sihipärast kasutamist;

1.3.8.2 teavitama õigustatud isikut kinnisasja valitseja muutmisest ja kinnisasjale teiste isiklike kasutusõiguste seadmisest;

1.3.8.3 kinnisasja koormamisel isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude omanike kasuks, teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse punktis 1.3.2 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.3.9 isikliku kasutusõiguse lõppemisel ei hüvita kinnisasja omanik õigustatud isikule jäätmete sorteerimise platsi, kompostimisväljaku ja juurdepääsutee ehitamiseks, remontimiseks ja heakorra tagamiseks tehtud kulutusi ega saamata jäänud tulu;

1.4 Rahumäe tee 5a kinnisasjale (kinnisturegistriosa nr 17021701, katastritunnus 78404:402:5710, pindala 16 209 m², sihtotstarve tootmismaa) järgmiste tingimustega:

1.4.1 isikliku kasutusõigus seatakse kogu kinnisasjale, pindalaga 16 209 m2. Isikliku kasutusõiguse ala on korralduse lisaks nr 4 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.4.2 isikliku kasutusõiguse esemeks on isikliku kasutusõiguse alale ehitatav jäätmete sorteerimise plats (edaspidi punktis 1.4 rajatis);  

1.4.3 isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 30 aastat arvates kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest;

1.4.4 isiklik kasutusõigus seatakse tasuta;

1.4.5 õigustatud isikul on õigus arendada ja teostada isikliku kasutusõiguse alal tegevusi, mis on seotud taaskasutatavate ja elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumisega, ajutise ladustamisega ja sortimisega, eesmärgiga suunata jäätmed taaskasutusse;

1.4.6 isiklikku kasutusõigust teisele isikule üle ei anta;

1.4.7 õigustatud isik kohustub:

1.4.7.1 ehitama isikliku kasutusõiguse alale punktis 1.4.2 nimetatud rajatise ning lõpetama ehitustööd ja vormistama rajatise kasutusloa hiljemalt 28. veebruariks 2013;

1.4.7.2 täitma tehnovõrkude valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi jäätmete sorteerimise platsi kasutamise kohta;

1.4.7.3 korraldama isikliku kasutusõiguse esemel ööpäevaringse valve;

1.4.7.4 tagama elanikkonnalt kodumajapidamises tekkivate jäätmete sh ohtlike jäätmete vastuvõtmise vastavalt Tallinna linnaga sõlmitud lepingule;

1.4.7.5 tagama Tallinna linna haljasaladel tekkivate aia- ja haljastujäätmete ja kalmistutel tekkivate jäätmete vastuvõtmise vastavalt õigustatud isiku poolt kehtestatud hinnakirjale;

1.4.7.6 tagama vastuvõetud jäätmete käitlemise jäätmeseaduses ja teistes jäätmete käitlemist reguleerivates õigusaktidest sätestatud nõuetest lähtuvalt;

1.4.7.7 hoidma isikliku kasutusõiguse eseme alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale. Selleks vajalikud parendustööd ja uuendused on õigustatud isik kohustatud teostama linnamaa valitsejaga kokkulepitud tähtajal. Kui õigustatud isik ei lõpeta kokkulepitud tähtajaks vajalikke töid, on kinnisasja omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd isikliku kasutusõiguse omaniku kulul;

1.4.7.8 isikliku kasutusõiguse lõppemisel esitama notariaalse avalduse isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatust kustutamiseks ning likvideerima isikliku kasutusõiguse eseme ja andma isikliku kasutusõiguse ala heakorrastatult üle kinnisasja omanikule, selle eest tasu nõudmata, kui ei lepita kokku teisiti;

1.4.8 kinnisasja omanik kohustub:

1.4.8.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse eseme sihipärast kasutamist;

1.4.8.2 teavitama õigustatud isikut kinnisasja valitseja muutmisest;

1.4.8.3 kinnisasja koormamisel isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude omanike kasuks, teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse punktis 1.4.2 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.4.9 isikliku kasutusõiguse lõppemisel ei hüvita kinnisasja omanik õigustatud isikule jäätmete sorteerimise platsi ehitamiseks, remontimiseks ja heakorra tagamiseks tehtud kulutusi ega saamata jäänud tulu.

2. Tallinna Linnavaraametil:

2.1 teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Keskkonnateenused ja Tallinna Keskkonnaametile;

2.2 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine.

3. Isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Mittetulundusühing Keskkonnateenused.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisad