Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2012 määrus number 24 [RT IV, 16.04.2013, 32]
Jõustumine:11.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2019 - ... [RT IV, 29.05.2019, 73]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 22.05.2019 nr 18 [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

6. juuni

2012 nr 24

 

 

 

 

Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja § 7 lg 1, § 12 lg-te 1 ja 5, § 35 lg 1, § 44 lg 5 alusel.

 

 

 

 

 

         

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalikud vormid:

1) kaevetööloa taotluse vorm vastavalt lisale 1;

2) kaevetööloa vorm vastavalt lisale 2;

3) avariikaevetöö akti vorm vastavalt lisale 3;

4) garantiiobjektide ülevaatuse aruande vorm vastavalt lisale 4;

5) kaeveobjekti ülevaatuse akti vorm vastavalt lisale 5.

§ 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3.  Määrus jõustub 11. juuni 2012.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

 

linnasekretäri ülesannetes

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse

6. juuni 2012 määruse nr 24

“ Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine “

LISA 1

 

 

 

 

 

 

KAEVETÖÖLOA TAOTLUS

 

 

Koostamise kuupäev:

Kaevaja:

(nimi, aadress, reg nr, tel, faks, e-post)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastutav isik:

(nimi, ametinimetus, kodune aadress, tel)

 

 

 

 

 

Kaevetöö tellija:

(nimi, telefon)

 

 

Tellija omanikujärelevalve: (nimi, telefon)

 

 

Kommunikatsiooni haldaja:

 

 

Linnaosa:

 

 

Töö teostamise asukoht:

(tänava, haljasala nimetus)

 

 

 

 

 

Piirkonna täpsustus:

(milliste ristuvate tänavate või hoonete vahel)

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimumiskoht:

(sõiduteel m², jalgteel m², teepeenral, haljasalal)

 

 

 

 

 

Töö nimetus:

 

 

 

 

 

Töö tähtaeg:

algus:

lõpp:

Lisainfo:

(etapid, ehitusjärjekorrad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eritingimused:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kooskõlastaja:

Ameti-nimetus:

Nimi:

Kuupäev:

Märkused:

Allkiri:

Linnaosa Valitsus:

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Amet:

 

 

 

 

 

 

Tallinna Transpordiamet :

 

 

 

 

 

Kaevetööde tellija omanikujärelevalve:

 

 

 

 

 

 

 

Kaevaja:

(juriidilise isiku, juhi või tema poolt volitatud isiku nimi, amet ja allkiri)

 

 

 

Vastutav isik:

(nimi, amet, allkiri)

 

Avaldus vastu võetud

(täidab haldaja).

 

Amet:

Nimi:

Kuupäev:

Allkiri:

Märkus: Taotlusi võetakse vastu ainult allkirjastatult.

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse

6. juuni 2012 määruse nr 24

“ Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine “

LISA 2

 

 

 

 

 

Kaevetööloa väljaandja

KAEVETÖÖLUBA

 

KAEVETÖÖLUBA NR.

Kuupäev:

 

Kaevaja:

 

Aadress:

 

Reg nr:

 

Tel, faks, e-post:

 

Vastutav isik:

 

Ametinimetus:

 

Kodune aadress:

 

Tel

Kaevetöö tellija:

 

Tellijapoolne järelvalve:

 

Töö teostamise koht:

 

Piirkonna täpsustus:

 

Toimumiskoht:

 

Töö nimetus:

 

Taotluse esitamise kuupäev:

 

Kaevetööloa jõustumise kuupäev:

 

 

Töö tähtaeg:

algus

lõpp

Lisainfo:

 

Pikendatud:

 

Pikendamise põhjendus:

 

Järeltaastamine

 

Eritingimus(ed):

 

Loa väljastaja:

Peaspetsialist

Pitseri koht

         

 

Kaevaja kinnitus:

(Allkirjastatakse loa üleandmisel kaevajale)

Olen tutvunud Tallinna linna kaevetööde eeskirjaga ja kohustun täitma eeskirjas kehtestatud nõudeid.

Vastutava isiku allkiri

 


Kaevetööloa lõpetamine:

 

 

Amet:

Nimi:

Kuupäev:

Allkiri:

Tööde üleandja:

 

 

 

 

Tellija omanikujärelvalve kooskõlastus:

 

 

 

 

Linnaosa valitsuse kooskõlastus:

 

 

 

 

Kaevetöö järelevalve teostaja kooskõlastus:

 

 

 

 

Tööde vastuvõtja:

 

 

 

 

 

 

Kaevetööloa väljaandja kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse

6. juuni 2012 määruse nr 24

“Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine“

LISA 3
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOSKÕLASTAN:

KINNITAN:

 

 

…………………….

………………………..

Territooriumi haldaja nimetus

Kommunikatsiooni valdaja nimetus

………………………

………………………

esindaja ametinimetus, nimi, allkiri

esindaja ametinimetus, nimi, allkiri

 

 

AVARIIKAEVETÖÖ AKT

Akti koostamise kuupäev ja kellaeg:

       

 

Avarii tagajärjel purunes meie valduses olev maa-alune kommunikatsioon

 

……………………………………………………………………………………..

(kommunikatsiooni nimetus)

aadressil ………………………………………………………………………….

Komisjon koosseisus:

1. …………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….

3. …………………………………………………………….

 

vaadanud üle avariikoha, leidis, et avarii likvideerimiseks on vajalik teostada kaevetöid ning lõhkuda teekatteid ja haljastust mahus:

 

sõidutee …………………..m²

                          (katte liik ja maht)

jalgtee    …………………..m²

                      (katte liik ja maht)

haljastus…………………..m²

                                    (maht)

Kaevaja:…….………………………………………………………………………..

(nimi, aadress, reg nr, tel, faks, e-post)

 

Vastutaja:…………………………………………………………………………….

(nimi, ametinimetus, kodune aadress, tel)

 

Tööde tähtaeg:              algus  …………….  lõpp   …………….

 

Avariikaevetöö teostamisel koos taastamisega üle kolme ööpäeva kohustume vormistama kaevetööloa.

 

Tööde vastuvõtt:

Kaevaja:………………………………………………………………………………

(nimi, ametinimetus, allkiri, kuupäev)

Kommunikatsiooni valdaja:…………………………………………………………

(nimi, ametinimetus, allkiri, kuupäev)

Linnaosa Valitsus:……………………………………………………………………

(nimi, ametinimetus, allkiri, kuupäev)

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindaja:…………………………………………………………..
 [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

(nimi, ametinimetus, allkiri, kuupäev)

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

6. juuni 2012 määruse nr 24

“ Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine “

LISA 4

 

 

 

 

 

GARANTIIOBJEKTIDE ÜLEVAATUSE ARUANNE

 

 

 

 

Ülevaatuse läbiviija:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Reg nr operatiivinfo süsteemis

Aadress/asukoht

Kaevetööde iseloom

Garantiiperioodi lõpptähtaeg

Objekti ülevaatuse kuupäev

Objekti ülevaatuse tulemused

Ettepanekuid puuduste likvideerimiseks

 Täitmise tähtaeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

                   

 

 


Tallinna Linnavalitsuse

6. juuni 2012 määruse nr 24

“Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine“

LISA 5

 

KAEVEOBJEKTI ÜLEVAATUSE AKT

 

 

 

 

Täidetakse enne kaevetööde alustamist

 

 

Töö teostamise koht:

 

 

Toimumiskoht: haljasalal, kõnniteel, sõiduteel

 

 

Töö nimetus:

 

 

 

Tellija:

 

 

 

Kaevaja:

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti ülevaatus

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sõidutee

 

 

 

 

Sõidutee katteliik: asfaltbetoon, pindamine, killustik, parkettkivid, munakivid, muu kate.

 

 

 

Hea

Uus kate

 

 

 

Rahuldav

Praod laiusega kuni 2 cm ja teekatte murenemine sügavusega kuni 2,5 cm. Löökaugud sügavusega kuni 2,5 cm. Pikirööpad sügavusega kuni 2,0 cm.

 

 

 

Erandlik

Praod laiusega üle 2 cm ja teekatte murenemine sügavusega üle 2,5 cm. Löökaugud sügavusega üle 2,5 cm. Pikirööpad sügavusega üle 2,0 cm.

 

 

 

 

 

 

 

2

Kõnnitee

 

 

 

 

Kõnnitee katteliik: asfaltbetoon, kruuskate, parkettkivid.

 

 

 

Hea

Uus kate

 

 

 

Rahuldav

Praod laiusega kuni 2 cm ja teekatte murenemine sügavusega kuni 2,5 cm. Löökaugud sügavusega kuni 2,5 cm.

 

 

 

Erandlik

Praod laiusega üle 2 cm ja teekatte murenemine sügavusega üle 2,5 cm. Löökaugud sügavusega üle 2,5 cm.

 

 

 

 

 

 

 

3

Äärekivid

 

 

 

 

Äärekivide tüüp: betoon, graniit.

 

 

 

Hea

Uued äärekivid.

 

 

 

Rahuldav

Vigastatud äärekivid (üksikud vigastused, praod, tühjad vuugid)

 

 

 

Erandlik

Lagunenud äärekivid (puudub äärekivi vormikujund)

 

 

 

 

 

 

 

4

Teepeenar

 

 

 

 

Teepeenra tüüp: kindlustamata, kindlustatud.

 

 

 

Hea

Ei takista vee äravoolu, tasane.

 

 

 

Rahuldav

Koguneb vesi (väikesed lombid). Tugipeenar on kõrgem või madalam sõidutee katte või kindlustatud peenra servast vähem kui 3-5 cm.

 

 

 

Erandlik

Ebatasane, auklik, takistab vee äravoolu. Tugipeenar on kõrgem või madalam sõidutee katte või kindlustatud peenra servast rohkem kui 3-5 cm.

 

 

 

 

 

 

 

5

Haljastus

 

 

 

 

Haljastuse tüüp: kõrghaljastus, muru.

 

 

 

Haljastuse seisukord: hooldatud, hooldamata, puudub.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Teekraavid

 

 

 

 

Puhastatud

 

 

 

 

Vajab puhastamist

 

 

 

 

 

 

 

7

Märkused

 

 

 

 

Fotod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev:

 

 

 

Kaevaja esindaja:

 

 

 

Haldaja esindaja:

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes