Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingu Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit klastriprojekti kaasfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele toetuslepingu sõlmimiseks
Tallinna Linnavolikogu 31.05.2012 otsus number 84
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

31. mai 2012 nr 84

 

 

 

 

Mittetulundusühingu Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit klastriprojekti kaasfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele toetuslepingu sõlmimiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 26 lg 1 p 5, Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 määruse nr 3 “Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ § 10 lg 11 alusel, kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. augusti 2008 määruse nr 71 “Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord“ § 4 p-ga 11, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud “Tallinna arengukavaga 2009-2027“, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 136 kinnitatud “Tallinna klastriarenduse programmiga 2009-2013“, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 135 kinnitatud Tallinna Innovatsioonistrateegiaga 2009-2013 ja Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 9. aprilli 2012 käskkirjaga nr 1-3/59 “Mittetulundusühingu Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit klastriprojekti kaasfinantseerimise toetuse taotluse rahuldamine“

 

 

1. Nõustuda Mittetulundusühingu Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit klastriprojekti kogueelarvega summas 650 000 eurot, millest partnerite omafinantseering on 156 661 eurot, Tallinna linna kaasfinantseering 38 339 eurot ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse finantseering 455 000 eurot.

2. Nõustuda Mittetulundusühingu Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit klastriprojekti Tallinna linna kaasfinantseerimisega aastatel 2012-2014 kokku 38 339 euro ulatuses, sh projekti esimesel aastal 7310 eurot, teisel aastal peale vahearuande esitamist 15 339 eurot ning peale lõpparuande esitamist 15 690 eurot.

3. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Ettevõtlusamet (registrikood 75023817, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) ja projekti hoidja esindajaks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste.

4. Volitada Tallinna Ettevõtlusameti juhatajat Kairi Tenistet Tallinna linna nimel sõlmima toetuslepingut Mittetulundusühinguga Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

5. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ning Mittetulundusühingule Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees