Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 30.05.2012 määrus number 21 [RT IV, 16.04.2013, 46]
Jõustumine:04.06.2012
Kehtetuks tunnistamine:30.03.2015
Redaktsiooni kehtivus:04.06.2012 - 30.03.2015 [RT IV, 16.04.2013, 46]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 18.03.2015 nr 14 [RT IV, 27.03.2015, 2 - jõust. 30.03.2015]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

30. mai

2012 nr 21

 

 

 

 

Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 30 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2012 otsuse nr 76 „Tallinna parkimiskorralduse andmekogu asutamine“ punkti 4 alusel.

 

 

 

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna parkimiskorralduse andmekogu (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis, andmete andmekogusse kandmise, andmete kasutamise, andmekogu haldamise ja andmekogust andmete väljastamise kord.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

Andmekogu pidamise eesmärk on pidada arvestust:

1) parkimise maksuvabastuse saajate üle;

2) parkimise maksusoodustuse saajate üle;

3) parkimise viivistasu otsuste ja nende peale esitatud vaiete üle;

4) transpordivahendiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks väljastatud tõendite üle;

5) väljastatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide üle.

§ 3.  Andmekogu nimi

(1) Andmekogu ametlik nimi on Tallinna parkimiskorralduse andmekogu.

(2) Andmekogu lühinimi on tlnpark.

2. peatükk 
ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE

1. jagu
Andmekogu pidamine

§ 4. Andmekogu pidamine

(1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

(2) Andmed on andmekogus digitaalkujul.

(3) Andmekogusse kantavate andmete, nende kandmise aja ja andmekogusse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

(4) Andmekogusse kantud andmete ja esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse maksukorralduse seadusest ja Tallinna Transpordiameti asjaajamiskorrast.

§ 5.  Andmekogu pidamise kulud

Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ettenähtud vahendite arvelt või volitatud töötleja eelarve vahendite arvelt.

§ 6. Vastutav töötleja

(1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Transpordiamet.

(2) Vastutav töötleja:

1) korraldab andmekogu tööd;

2) sisestab andmekogusse andmed isikule maksuvabastuse andmise kohta;

3) sisestab andmekogusse andmed isikule maksusoodustuse andmise kohta;

4) sisestab andmekogusse andmed viivistasu määramise otsuse ja viivistasu määramise otsuse osas esitatud vaide kohta;

5) sisestab andmekogusse andmed transpordivahendiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks väljastatud tõendite kohta;

6) sisestab andmekogusse andmed liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide kohta;

7) annab volitatud töötlejale juurdepääsu andmekogule, õiguse andmete sisestamiseks ja töötlemiseks;

8) kontrollib volitatud töötleja poolt andmete sisestamist ja sisestatud teabe õigsust;

9) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

10) teostab järelevalvet andmekogusse tehtud päringute põhjendatuse üle;

11) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;

12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(3) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid ning administraatori, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 7.  Volitatud töötleja

(1) Andmekogu volitatud töötleja on juriidiline või füüsiline isik või asutus, kellele on õigusakti või halduslepinguga antud üks järgmistest õigustest:

1) õigus teostada parkimisjärelevalvet;

2) õigus kontrollida parkimistasu maksmist;

3) õigus määrata viivistasu, edastada viivistasu otsuse kolmandat eksemplari ja esitada viivistasu otsus sundtäitmiseks;

4) õigus väljastada tõendeid transpordivahendiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks;

5) õigus väljastada liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaarte.

(2) Volitatud töötleja:

1) sisestab andmekogusse andmed koostatud viivistasu otsuse ja viivistasu määramise osas esitatud vaide kohta;

2) sisestab andmekogusse andmed transpordivahendiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks tema väljastatud tõendi kohta;

3) sisestab andmekogusse andmed tema väljastatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi kohta;

4) kasutab andmekogu üksnes avalike ülesannete täitmiseks;

5) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;

6) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;

7) osaleb andmekogu arendustöödel ja juurutamisel;

8) täidab vastutava töötleja korraldusi.

(3) Volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 8.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

(1) Andmekogu vastutav ja volitatutud töötleja tagavad andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

(2) Andmekogu turvaklass on K1T1S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

2. jagu
Andmekogusse kogutavad andmed

§ 9. Isikud, kelle kohta kantakse andmed andmekogusse

Andmekogusse kantakse andmed isikute kohta:

1) kes on jätnud parkimistasu maksmata ja kelle suhtes on tehtud viivistasu otsus;

2) kellele on Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ lisa punkti 7 alusel antud maksuvabastus;

3) kellele on Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ lisa punkti 8 alusel antud maksusoodustus;

4) kellele on Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse number 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas“ alusel väljastatud tõend transpordivahendiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks;

5) kellele on väljastatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, sealhulgas kokkuleppel teiste kohalike omavalitsusüksustega nende väljastatud parkimiskaartide andmed.

§ 10. Andmete registreerimise aluseks olevad dokumendid

(1) Andmete registreerimise aluseks on:

1) füüsilise või juriidilise isiku avaldus;

2) teistest riigi- ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadavad andmed;

3) andmed füüsilise või juriidilise isiku poolt maksuhalduri pangakontole makstud maksusummade kohta;

4) isiku suhtes antud haldusakt;

5) isiku poolt esitatud avaldused andmete muutmise või täpsustamise kohta.

(2) Registreerimise aluseks olevate dokumentide ja andmete säilitamine toimub arhiiviseaduses  ja maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 11. Andmekogu andmed

Andmekogusse kantakse andmed:

1) käesoleva määruse §-s 9 nimetatud isiku kohta;

2) viivistasu otsuse kohta;

3) viivistasu otsuse peale esitatud vaide kohta;

4) sundtäitmise kohta;

5) maksusoodustuse kohta;

6) maksuvabastuse kohta;

7) transpordivahendiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks väljastatud tõendi kohta;

8) liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi kohta;

9) andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed.

§ 12. Isiku kohta andmekogusse kantavad andmed

(1) Andmekogusse kantakse järgmised füüsilist isikut identifitseerivad andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;

3) isiku elukoht ja postiaadress;

4) sidevahendite numbrid.

(2) Andmekogusse kantakse järgmised juriidilist isikut, välisriigi äriühingu filiaali ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutust identifitseerivad andmed:

1) ärinimi, nimi või nimetus;

2) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri või maksukohustuslaste registri kood;

3) asukoht ja postiaadress;

4) sidevahendite numbrid, e-posti aadress;

5) õiguslik vorm.

§ 13. Andmed viivistasu otsuse kohta

Andmekogusse kantakse viivistasu otsuse kohta järgmised andmed:

1) koostamise koht, kuupäev ning kellaaeg;

2) andmekogusse sisestamise kuupäev;

3) otsuse koostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi;

4) mootorsõiduki või selle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;

5) vähemalt üks kõrgresolutsioonis foto parkimisnõudeid eiranud sõidukist;

6) otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;

7) otsuse tegemise õiguslik alus;

8) määratud viivistasu;

9) viivistasu maksmise tähtaeg;

10) viivistasu otsuse kolmanda eksemplari väljastamise aeg;

11) sundtäitmise andmed.

§ 14. Andmed vaidemenetluse läbiviimise kohta

Andmekogusse kantakse viivistasu otsuse kohta esitatud vaide kohta järgmised andmed:

1) vaide esitamise kuupäev ja kellaaeg;

2) andmekogusse sisestamise kuupäev;

3) vaide aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;

4) vaideotsus.

§ 15. Andmed sundtäitmise kohta

Andmekogusse kantakse järgmised andmed sundtäitmise kohta:

1) sundtäitmise toiming;

2) sundtäitmise kuupäev;

3) menetleja nimi;

4) muud sundtäitmisega seotud andmed.

§ 16. Andmed maksusoodustuste kohta

Andmekogusse kantakse maksusoodustuse kohta järgmised andmed:

1) taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg;

2) andmekogusse sisestamise kuupäev;

3) maksusoodustuse andmise õiguslik alus;

4) mootorsõiduki või selle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;

5) maksusoodustuse kehtivus.

§ 17. Andmed maksuvabastuste kohta

Andmekogusse kantakse maksuvabastuse kohta järgmised andmed:

1) taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg;

2) andmekogusse sisestamise kuupäev;

3) maksuvabastuse andmise õiguslik alus;

4) mootorsõiduki või selle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;

5) maksuvabastuse kehtivus.

§ 18. Andmed Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks väljastatud tõendi kohta

Andmekogusse kantakse transpordivahendiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks väljastatud tõendi kohta järgmised andmed:

1) taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg;

2) andmekogusse sisestamise kuupäev;

3) tõendi väljastamise õiguslik alus;

4) mootorsõiduki või selle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;

5) tõendi kehtivus.

§ 19. Andmed liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi kohta

Andmekogusse kantakse liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi kohta järgmised andmed:

1) taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg;

2) andmekogusse sisestamise kuupäev;

3) parkimiskaardi andmise õiguslik alus;

4) parkimiskaardi kehtivus.

§ 20. Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:

1) andmete sisestamise kuupäev;

2) andmete sisestaja ees- ja perekonnanimi.

§ 21. Andmete õiguslik tähendus

Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus.

3. jagu
Andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmetele

§ 22. Andmete kandmine andmekogusse

(1) Vastutav või volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse.

(2) Vastutav või volitatud töötleja kannab andmekogusse andmed esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul andmete saamisest arvates.

(3) Vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudest.

§ 23. Andmete väljastamine

(1) Vastutaval töötlejal on õigus andmekogust väljastada:

1) maksukohustuslasele tema kohta käivaid andmeid;

2) maksukorralduse seaduse §-s 27 sätestatud andmeid;

3) andmeid maksukorralduse seaduse §-des 28-30 sätestatud juhtudel.

(2) Andmete väljastamine on tasuta.

(3) Riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogule väljastatakse andmeid neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks läbi riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X-tee). Andmekogu võib vahetada andmeid Tallinna linna teiste andmekogudega.

§ 24. Isikule väljastatavad andmed

(1) Isikule väljastatakse andmekogust tema kohta käivaid andmeid kirjalikult esitatud järelepärimise alusel, kus peavad olema ära näidatud soovitud andmed.

(2) Juriidilise isiku või asutuse poolt tehtavale kirjalikule järelepärimisele peab olema alla kirjutanud juriidilise isiku seaduslik esindaja või volitatud isik.

§ 25. Avalikud andmed

Maksukorralduse seaduse §-s 27 nimetatud avalikke andmeid võib maksuhalduri ametnik väljastada kirjalikult esitatud järelepärimise alusel, samuti telefoni- või elektroonilisel teel tehtud järelepärimise alusel või avaldada veebilehel.

§ 26. Andmete väljastamine isiku nõusolekul ja teadmisel

(1) Paragrahvi 23 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel väljastatakse andmeid kirjaliku järelepärimise alusel.

(2) Ärakiri andmete väljastamise kohta saadetakse isikule, kelle andmeid väljastati.

3. peatükk 
JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU LÕPETAMINE

§ 27. Järelevalve teostamine

(1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

(2) Andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 28. Andmekogu lõpetamine

(1) Andmekogu lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

(2) Andmekogu lõpetamisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

4. peatükk 
RAKENDUSSÄTTED

§ 29. Andmete andmekogusse kandmine

Andmed on andmekogusse kantud 15. juuni 2012 seisuga.

§ 30. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 4. juunil 2012.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär