Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.05.2012 korraldus number 795
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

30. mai

2012 nr

 795-k

 

 

Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritud kinnistu asub Tallinnas Kristiine linnaosas Tuuliku tee, endise raudteetammi (Kõrgepinge tänav) ja Laki tänava vahelisel alal Tuuliku tee ääres. Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 otsusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ järgi jääb planeeritud ala tööstusettevõtete alale s.o põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi; uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Detailplaneering vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele ja linna üldistele arengusuundadele;

- arvestades planeeritud maa-ala asukohta ja ümbritsevat hoonestust, on planeeringus kavandatav kuni 5-korruselise laopindadega ärihoone ümbruskonda sobiv;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 1,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneering, Optimal Projekt OÜ töö nr 70/1, milles on ette nähtud Tuuliku tee 2 kinnistu 50% äri- ja 50% tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise laopindadega ärihoone rajamiseks.

2. Detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, vihmaveekanalisatsiooni ning välisvalgustuse valmisehitamine tagatakse vastavalt 6. märtsil 2012 sõlmitud lepingule nr 3-7/39.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2012

korralduse nr 795-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 1,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneering, Optimal Projekt OÜ töö nr 70/1, milles on ette nähtud Tuuliku tee 2 kinnistu 50% äri- ja 50% tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise laopindadega ärihoone rajamiseks.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud kinnistu asub Tallinnas Kristiine linnaosas Tuuliku tee, endise raudteetammi (Kõrgepinge tänav) ja Laki tänava vahelisel alal Tuuliku tee ääres. Planeeritud krunt piirneb põhjast Laki tn 12a krundiga, idast Laki tn 16 krundiga, lõunast Tuuliku teega ning läänest Tuuliku tee 2a ja Tuuliku tee 4 krundiga.

Planeeritud krundi suuruseks on 7299 m² ja maakasutuse sihtotstarve on 50% äri- ja 50% tootmismaa. Planeeritud Tuuliku tee 2 krunt on osa endise naha- ja jalatsite tootmiskoondisele “Kommunaar“ kuuluvast kompleksist. Krundi keskel olevat hoonet kasutatakse büroona ja laona, ülejäänud kolmes hoones tegutsevad erinevad äriühingud (nt autoremont ja tööriista laenutus). Olemasolev hoonestus planeeringulahenduse kohaselt lammutatakse. Kinnistusraamatu andmeil kuulub Tuuliku tee 2 kinnistu Tuuliku Arenduse OÜ-le.

Suurem osa planeeritud kinnistul ning selle lähiümbruses olevast haljastusest on isetekkeline. Planeeritud maa-alal kasvavad valdavalt lehtpuud.

Planeeringuala hõlmab ka Tuuliku tee lõiku (Tuuliku tee ja Tuuliku tee 2 kinnistu vaheline maa-ala). Sellel alal asuvad teerajatised on Tallinna Kommunaalameti bilansis.

Planeeritud maa-ala paikneb tehnovõrkudega hästi varustatud piirkonnas. Planeeritud maa-ala lõunaosa läbib 110 kV kõrgepingeliin, mille kaitsevööndi ulatus on 25 meetrit liini teljest.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala kontaktvöönd hõlmab kolme linnaosa - Mustamäe, Haabersti ja Kristiine - territooriume.

Teisel pool Kadaka teed ehk planeeringualast lõuna pool on Mustamäe linnaosa haldusterritoorium. Kontaktvööndi kaguossa jäävad endise Kadaka aiandi alad, kus praegu toimuvad lammutustööd, et rajada uusi korterelamuid ja äripindu. Selle piirkonna senine linnaehituslik situatsioon on muutumas, sest Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2188-k kehtestatud “Kadaka tee 1, 1a, 1b, 3, A. H. Tammsaare tee 120, 122 ja Mustamäe tee 62, 64, 78, 80, 82, 84, 86 maa-ala detailplaneeringuga“ on muuhulgas ette nähtud Kadaka tee äärde 3- ja 6-korruseliste hoonete ja ala sisemusse üksikute 12-14-korruseliste hoonete rajamine. Laki tänava äärde jäävad endiste tootmishoonete alad, kus hoonestus on 2-4-korruseline. Laki tänava ja Kadaka tee nurgale jäävale Kadaka tee 5 kinnistule on Tallinna Linnavalitsuse 19. mai 2010 korraldusega nr 805-k kehtestatud “Kadaka tee 5 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga määrata ehitusõigus kuni 12-korruselise büroohoone ja kuni 4-korruselise parkimismaja rajamiseks. Laki tänava ja Kadaka tee vahelisele alale on Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2006 korraldusega nr 34-k kehtestatud “Kadaka tee 61 ja Kadaka tee 63 kruntide detailplaneering“, millega Kadaka tee 63 krundile oli kavandatud üks 10-korruseline ärihoone ja üks 2-korruseline lahtine autoparkla.

Kadaka tee, Tuuliku tee  ja Kõrgepinge tänava vahelise ala kruntide maakasutus on valdavalt äri- ja tootmismaa sihtotstarbega. Erandiks on Kadaka tee 42b krunt, mis on elamumaa sihtotstarbega. Hoonestus on peamiselt 2-korruseline. Selles piirkonnas on nt Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2010 korraldusega nr 514-k kehtestatud “Kadaka tee 42d kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga määrata ehitusõigus kuni 4-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks. Kvartali keskosas paikneb piirkonna alajaam.

Planeeringualast lääne poole jääb Haabersti linnaosa - Mustjõe asum. Selle piirkonna hoonestuse moodustavad peamiselt 2-korruselised üksikelamud.

Planeeringualast põhja ja ida suunale jääb Kristiine linnaosa haldusterritoorium. Siinsete kruntide maakasutuse sihtotstarve on valdavalt kas ärimaa või tootmismaa. Erandiks on Artelli tn 12 krunt, mis on riigikaitsemaa sihtotstarbega. Tegemist on endise nn Kadaka - Laki tööstuspiirkonnaga. Peamise hoonestuse moodustavad ENSV ajal rajatud 1- kuni 3-korruselised tootmishooned, mida on hakatud viimastel aastatel osaliselt ka rekonstrueerima ja ümber ehitama. Üksikud hooned on ka kõrgemad, nt Laki tn 16 krundil asuv 5-korruseline tootmishoone ja Laki tn 9 krundil paiknev 4-korruseline endise toomiskoondise “Juveel“ hoone. Iseloomulikult selle ajastu hoonestamise tavadele puudub tootmismaa kruntidel ühtne väljakujunenud ehitusjoon ning tsoneerimine. Esineb krunte, mis on praktiliselt täis ehitatud, hooned on seejuures paigutatud korrapäratult (Artelli tänava ja Laki tänava vahelised krundid), kuid on ka väga hõredalt hoonestatud krunte. Kadaka tee ääres asuvad valdavalt äri- ja büroopinnad. Piirkonnas on Tallinna Linnavalitsuse 26. augusti 2009 korraldusega nr 1365-k kehtestatud “Kadaka tee 32, Artelli tn 16 ja 18 kinnistute detailplaneering“, eesmärgiga kinnistute liitmine ning ehitusõiguse määramine kuni 7-korruselise ärihoone ja kuni 3-korruselise parkimishoone rajamiseks jt.

Kontaktvööndi põhjaossa jääb 4-korruseline endise “Kommunaari“ peahoone ja Kristiine spordihall (Forelli tn 12). Samasse piirkonda jääb Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2010 korraldusega  nr 516-k kehtestatud “Laki tn, Mustjõe tn, Veskimetsa tn ja Kõrgepinge tn vahelise maa-ala detailplaneering“, eesmärgiga määrata 25-le moodustuvale krundile ehitusõigus maksimaalselt kuni 8 maapealse ning kuni 2 maa-aluse korrusega äri- ja tootmishoonete rajamiseks ning jäätmejaama ehitamiseks.

Tööstuspiirkonda jäävad kvartalisisesed tänavad, mida kasutavad lähiümbruses tegutsevad äriühingud, on tööpäevadel suhteliselt intensiivse liikluskoormusega. Seevastu õhtusel ajal ja puhkepäevadel on liiklus hõre. Tänavad on üldiselt kitsad ja kõnniteed enamasti ainult ühel pool tänavat. Erandiks on kontaktvööndit läbiv Kadaka tee, mis on ööpäevaringselt väga intensiivse liikluskoormusega. Tänu Kadaka tee liiklusmagistraalile on piirkonnas hea transpordiühendus (buss) linnakeskuse äri-, teenindus- ning spordi- ja kultuuriasutustega. Lähim ühistranspordi peatus Kadaka teel on planeeringualast umbes 150 meetri kaugusel.

Arvestades planeeritud maa-ala asukohta ja ümbritsevat hoonestust, on planeeringuga kavandatav kuni 5-korruselise laopindadega ärihoone ümbruskonda sobiv.

3. Tallinna üldplaneering ja koostamisel olev Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 otsusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ järgi jääb planeeritud maa-ala tööstusettevõtete alale s.o põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi; uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud “Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesandepunkti 5 kohaselt tuleb määrata Kadaka tööstusalade edasised arengusuunad; täpsustada planeeritava ala üldisi ehitustingimusi ja -reegleid; määrata uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalikud asukohad.

Käesolev planeering vastab Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu kohaselt muudetakse Tuuliku tee 2 kinnistu 50% äri- ja 50% tootmismaa maakasutuse sihtotstarve 100% ärimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni 5-korruselise laopindadega ärihoone rajamiseks. Kinnistu piire ei muudeta.

Hoonealune pind võib olla kuni 5000 m² ning hoone maksimaalne kõrgus kuni 20 meetrit.

Kavandatava hoone Tuuliku tee poolne osa on 1-korruseline, sinna on kavandatud äri- ja teeninduspinnad ning peasissepääs büroodesse. Seejärel on kuni 5-korruseline hoonemaht, kuhu on planeeritud büroopinnad ning selle taga 1-korruseline laopindadeks ette nähtud hoonemaht, mille katus on kasutusel parklana. 1-korruseliste hoonemahtude kõrgus võib olla maksimaalselt 10 meetrit maapinnast.

Planeeringuala hõlmab ka Tuuliku tee lõiku (Tuuliku tee ja Tuuliku tee 2 kinnistu vaheline maa-ala), kus käesolev lahendus näeb ette olemasoleva amortiseerunud kõvakattega parkimisplatsi katendi taastamise ja parkla rajamise 31 sõidukile. Rajatav parkla jääb edasi avalikku kasutusse.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ kohane parkimine (norm 61 kohta) on tagatud. Vastavalt kavandatud lahendusele on planeeritud Tuuliku tee 2 kinnistule 100 parkimiskohta.

Krundi põhja- ja idapoolsele küljele on ette nähtud haljasala. Rajatava haljastuse osakaal on vähemalt 10% kinnistu pindalast. Tuuliku tee ja planeeritud kinnistu vahelisele olemasolevale haljasalale istutatakse puid ja põõsaid.

Juurdepääs krundile on ette nähtud Tuuliku teelt.

Kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventeerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogilise hinnangu koostas maastikuarhitekt O. Beloglazova augustis 2009. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva. Planeeringulahenduse kohaselt tuleb likvideerida üks II väärtusklassi ja kolm IV väärtusklassi puud, kokku neli puud. Puud jäävad ette hoonestuse, tehnotrassi ja krundisisese tee rajamisele. Lisaks likvideeritakse Tallinna Keskkonnaameti soovitusel Tuuliku tee tänava maa-alale jäävad kolm IV väärtusklassi puud ja kolm IV väärtusklassi puude gruppi. Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusega nr 17 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ kehtestatud korras ja tingimustel. Asendusistutusena nähakse ette 84 haljastuse ühikut.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 14. oktoobri 2008 avaldusega Optimal Projekt OÜ. 12. mail 2010 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tuuliku Arenduse OÜ vahel sõlmitud detailplaneeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 2-5/91.

Detailplaneeringu koostamine algatati 22. juuni 2010 korraldusega nr 1079-k “Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Kristiine linnaosas 1,19 ha suurusel maa-alal asuva Tuuliku tee 2 kinnistu 50% äri- ja 50% tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise laopindadega ärihoone rajamiseks. Lisaks oli detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 30. juunil 2010, ajalehes Kristiine Leht 13. augustil 2010 ja ajalehes Pealinn 16. augustil 2010.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 19. augustil 2010 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade 5. augusti 2010 ajalehes Eesti Päevaleht, 13. augusti 2010 ajalehes Kristiine Leht ning 16. augustil 2010 ajalehes Pealinn. Arutelul detailplaneeringu eskiisi kohta vastuväiteid ja täiendusettepanekuid ei esitatud.

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusest nr 1079-k ning on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud Tuuliku tee 2 kinnistu kohta 2009. aasta augustis maastikuarhitekti O. Beloglazova poolt koostatud puittaimestiku inventeerimine ja OÜ Finestum poolt 28. aprillis 2010 koostatud radooni mõõdistuse raport.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja päästekeskus), Tallinna Transpordiamet, Aktsiaselts Tallinna Küte, Aktsiaselts KINGTON, Aktsiaselts Eesti Elecster ja planeeritud kinnistu omanik kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Tingimus täidetakse edasises projektstaadiumis.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et lammutus- ja ehitusprojektid koos haljastusprojektiga kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist. Tingimus täidetakse edasises projektstaadiumis.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekti koostamiseks tellitaks täiendavalt konkreetsed tehnilised tingimused. Lisaks ei võta Elion Ettevõtted Aktsiaselts endale mingeid siderajatiste ümberpaigutamisega seotud rahalisi kohustusi. Tingimus täidetakse edasises projektstaadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI tühistas eelneva kooskõlastuse, uues kooskõlastuses kehtib varasem kooskõlastus, millele lisandub mahajäetav reoveetorustik paralleelselt sademevee torustikuga. Planeeritavale vee- ja kanalisatsiooni torustikule seada notariaalne servituut võõra kinnistu piires. Järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTS-ilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastavad nõuded on detailplaneeringus määratud ja kuuluvad täitmisele ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Elering AS kooskõlastas detailplaneeringu ning lisas, et planeeringualal asub Elering AS 110 kV kaheahelaline õhuliin L003/L114 Veskimetsa - Endla/Veskimetsa - Järve. Täiendavalt kooskõlastada tehnovõrkude tööprojektid. Tingimus täidetakse edasises projektstaadiumis.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2011 korraldusega nr 1424-k “Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“ eesmärgiga Tuuliku tee 2 kinnistu 50% äri- ja 50% tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise laopindadega ärihoone rajamiseks.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 21. septembril 2011 ja ajalehes Pealinn 26. septembril 2011.

Planeeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtutud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 17. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2011 Kristiine Linnaosa Valitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus 6. oktoobri 2011 ajalehes Eesti Päevaleht ja 10. oktoobri 2011 ajalehes Pealinn.

6. märtsil 2012 sõlmitud lepinguga nr 3-7/39 võttis Tuuliku Arenduse OÜ kohustuse tagada detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni valmisehitamise.

Planeerimisseaduse § 3 lõikest 1 tuleneb kohalikule omavalitsusele kohustus teavitada avalikkust koostatavast planeeringust. Avalikustamine on kohustuslik selleks, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus. Ülalkirjeldatud menetluse kronoloogiast nähtuvalt on kohalik omavalitsus koostatavast detailplaneeringust erinevate ajalehtede väljaannete kaudu üldsust teavitanud.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõikele 9 teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtsaadetisena edastatud kirjaga ühe nädala jooksul Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Laki tn 12a, Laki tn 16, Tuuliku tee 2a ja Tuuliku tee 4 kinnistute omanikke detailplaneeringu kehtestamisest.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestab kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse paragrahv 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneering.

 

 

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär