Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tihase tn 15 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.05.2012 korraldus number 794
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. mai

2012 nr

794-k

 

 

Tihase tn 15 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 ja § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Tihase, Tiiva, Luige ja Lehe tänava vahelises kvartalis Tihase tänava ääres. Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks on valglinnastumise vältimine - selleks kaalutakse elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise vajadust. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega;

- detailplaneering on koostatud lihtsustatud korras - loobutud on planeeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest, kuna tegemist on olemasoleval hoonestatud maa-alal kahe üksikelamu krundi planeerimisega. Planeeritavate kinnistute ja naaberkinnisasjade omanikud on detailplaneeringule andnud kirjaliku nõusoleku;

- lähtudes planeeritava ala paiknemisest linnaruumis, arvestades ümbritsevat olemasolevat hoonestust, mis valdavalt on viilkatustega üksik- ja ridaelamud, on koostatav lahendus siinsesse keskkonda sobiv - kvartali tervikmulje säilitatakse;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tihase tn 15 kinnistu detailplaneering, OÜ A-PROJEKT töö nr 05-10. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tihase tn 15 kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus ühel krundil kuni 2-korruselise üksikelamu ja abihoone rajamiseks, teisel krundil oleva üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning abihoone ehitamiseks.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2012

korralduse nr 794-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Tihase tn 15 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine“ juurde

 

 

 

Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tihase tn 15 kinnistu detailplaneering, OÜ A-PROJEKT töö nr 05-10. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tihase tn 15 kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus ühel krundil kuni 2-korruselise üksikelamu ja abihoone rajamiseks, teisel krundil oleva üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning abihoone ehitamiseks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Kristiine linnaosas Lehe, Tihase, Tiiva ja Luige tänava vahelises kvartalis. Planeeritav kinnistu piirneb põhjast Tihase tänavaga, idast reformimata riigimaaga (kraaviga), lõunast Tihase tn 15a kinnistuga ja läänest juurdepääsuteega Tihase tn 15a kinnistule.

Planeeritav Tihase tn 15 kinnistu, suurusega 1306 m², on elamumaa maakasutuse sihtotstarbega. Kinnistu omanik on M. Kivistik. Planeeritaval kinnistul asub kahekorruseline elamu ja abihoone. Planeeringulahenduse kohaselt abihoone lammutatakse. 

Planeeringuala väärtuslikum kõrghaljastus kasvab Tihase tänava ääres ja krundi lääneservas. Tegemist on kasvutingimustega hästi sobivate hobukastanite ja kuldkaskedega. Krundi lõuna- ja keskosas on  viljapuuaed.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala lähinaabrusesse jäävad valdavalt üksik- ja ridaelamud. Üksikelamud on rajatud aastatel 1950-1980. Paljudel kruntidel on lisaks elamule ka üks või mitu abihoonet. Hoonestus on peamiselt 2-3-korruseline, valdavalt viilkatustega hoonetel on viimane korrus katusekorrus,  hooned on enamasti kõrge sokliga, välisviimistluses domineerib ajastule omane silikaatkivist vooder ja hall krohvipind. Planeeringualast kagusse jääb Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2004 korraldusega nr  669-k kehtestatud „Tiiva tn 26 kinnistu detailplaneering“, millega määrati ehitusõigus 4 üksikelamu ehitamiseks.

Piirkonna tänavad on väljakujunenud struktuuriga, suhteliselt rahuliku liiklusega ning neid kasutavad peamiselt lähipiirkonna elanikud. Erandiks on Sõpruse puiestee, mis on Tallinna üks magistraaltänavatest ning on ööpäevaringselt väga intensiivse liikluskoormusega. Sõpruse puiesteel sõitev ühistransport (troll ja buss) tagab hea transpordiühenduse linnakeskuse äri-, teenindus- ning spordi- ja kultuuriasutustega. Samuti on suure liikluskoormusega Nõmme tee. Planeeritavale alale lähimad sotsiaalasutused on Nõmme tee ja Tihase tänava äärde jääv Tallinna Tihase Lasteaed ja Nõmme tee 32 asuv Tallinna Kristiine Gümnaasium. Lähim suurem  kaubanduskeskus on Kristiine Keskus Endla tänava ääres.

Arvestades planeeringuala naabruses paiknevat hoonestust, siis kavandatav kuni kahekorruseline elamu on funktsioonilt ja mahtudelt ümbruskonda sobiv.

3. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneeringu lahendus vastab Tallinna üldplaneeringule.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 kohaselt on üheks üldplaneeringu eesmärgiks võidelda valglinnastumisega, selleks kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Detailplaneeringu lahendusega kavandatav on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse Tihase tn 15 kinnistu kaheks elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krundiks. Ühele krundile määratakse ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning teisele krundile määratakse ehitusõigus kuni 2-korruselise elamu ehitamiseks. Mõlemale krundile on lubatud rajada üks abihoone.

Krundi positsioon 1 suuruseks kavandatakse 693 m². Planeeringu kohaselt kavandatakse olemasolevale 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamule juurdeehituse võimalus ning määratakse ehitusõigus 1-korruselise abihoone rajamiseks. Elamu maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 9 meetrit ja abihoonel 5 meetrit. Hoonete alune pind kokku võib olla 170 m². Juurdepääs krundile on Tihase tänavalt algavalt juurdepääsuteelt.

Krundi positsioon 2 suuruseks kavandatakse 613 m². Planeeringu kohaselt on krundile määratud ehitusõigus kuni 2-korruselise (teine korrus on lubatud katusekorrusena) üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone rajamiseks. Elamu maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 9 meetrit ja abihoonel 5 meetrit. Hoonete alune pind kokku on 155 m². Juurdepääs krundile on Tihase tänavalt.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014kohaselt tuleb mõlemal krundil tagada 2 parkimiskohta. Nõue on täidetud, planeeringualal on kokku kavandatud 4 parkimiskohta.

Tihase tn 15 kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogilise hinnangu koostas dendroloog A. Aaspõllu juunis 2008. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I ja II väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva.

Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse kaks IV väärtusklassi viljapuud ja kolm V väärtusklassi puud, mille osas ei ole vaja asendusistutust arvutada tulenevalt Tallinna Linnavolikogu Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ § 3 lõike 2 punktist 2.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 8. augusti 2008 avaldusega M. Kivistik. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tihase tn 15 kinnistu omaniku M. Kivistiku vahel on 14. aprillil 2011 sõlmitud detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/70.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2011 korraldusega nr 740-k Tihase tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Tihase tn 15 kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus ühel krundil kuni 2-korruselise üksikelamu ja abihoone rajamiseks, teisel krundil oleva üksikelamu rekonstrueerimiseks ja abihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 7. mail 2011 ja ajalehes Pealinn 16. mail 2011.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 7. juunil 2011 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 21. mail 2011, ajalehes Pealinn 30. mail 2011 ning ajalehe Kristiine Leht juuninumbris. Arutelul ei esitatud pretensioone ega täiendusi.

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing A-PROJEKT. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2011 korraldusest nr 740-k „Tihase tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud A. Aaspõllu 2008. aastal koostatud dendroloogiline hinnang ning Osaühing Tulelaev 2011. aastal koostatud radooniuuring. Detailplaneeringu algatamise korralduses esitatud lisanõuded on täidetud.

Vastavalt planeerimisseaduse § 22 lõike 1 punktile 2 võib olemasoleval hoonestatud maa-alal kahe üksikelamu krundi planeerimiseks koostada detailplaneeringu lihtsustatud korras ja loobuda detailplaneeringu avalikustamise nõuete täitmisest asendades need planeeritava krundi ja naaberkruntide omanike kirjalike nõusolekutega. Tihase tn 15 kinnistuga külgnevate kinnistute Tihase tn 13, Tihase tn 15a, Tihase tn 15b, Talviku tn 19a// Tihase tn 16b kinnistute omanikud on andnud oma nõusolekud ja Maa-amet on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja päästekeskus) ja planeeritava kinnistu omanik kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojektid kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga. Tingimus on detailplaneeringus määratud.

Terviseameti Põhja talitus kooskõlastas detailplaneeringu märkides, et Tihase tn 15 kinnistu detailplaneering vastab kehtivatele tervisekaitsenõuetele tingimusel, et elamute projekteerimisel ja ehitamisel rakendatakse Eesti standardi EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõudeid ning tagatakse siseruumides normeeritud müratasemed ja täidetakse radoonitõrjekeskuse soovitused. Tingimus on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Tallinna Küte kooskõlastas detailplaneeringu märkides, et Tihase tn 15 kinnistule planeeritava elamu soojusvarustus Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ lisa kohaselt on käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Lisaks märkis Aktsiaselts Tallinna Küte, et neile esitatud andmete kohaselt planeeritava hoone soojusvarustus lahendatakse õhk-vesi soojuspumbaga, mis nimetatud määruse punkt 2.3.5 kohaselt on käsitletav erandina (ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse keskkonnasõbralikke kütteviise või elektrienergiat). Aktsiaseltsi Tallinna Küte märkusega on detailplaneeringu koostamisel arvestatud ning hoone soojavarustus lahendatakse lokaalselt.

Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu, kuid märkis, et on seisukohal, et Tihase tn 15 ja Tihase tn 13 kinnistute vahelise reformimata maa osas on otstarbekas maareform läbi viia. Maa-ametil puudub informatsioon, kas Tihase tn 13 kinnisasja omanik on väljendanud huvi eelviidatud reformimata maa erastamiseks, et liita see temale kuuluva kinnisasjaga. Maa-ameti hinnangul tuleks maareformi kiirema lõpuleviimise eesmärgil käsitleda antud reformimata maa erastamise küsimusi paralleelselt Tihase tn 15 kinnistu detailplaneeringu menetlusega. Planeeringu menetluse käigus oleks võimalik välja selgitada kui suures ulatuses ja millistes piirides võiks toimuda iseseisva kasutusvõimaluseta reformimata maa liitmine piirneva(te) kinnisasja(de)ga. Kuivõrd maakorralduslikult on põhjendamatum liita käsitletav reformimata maa-ala Tihase tn 15 või 13 kinnistuga, siis tuleb planeeringus ette näha võimalus selle liitmiseks Tihase tn 15 või 13 kinnistuga. Detailplaneeringule on lisatud Tihase tn 13 ja Tihase tn 15 kinnistute omanike avaldused, milles nad teatavad, et ei soovi erastada seni veel reformimata riigimaad ning liita seda neile kuuluva kinnistuga.

Maa-amet juhtis tähelepanu, et planeeringu põhijoonisel on Tihase tn 15 kinnistu jagamisel moodustatud kruntide pos nr 1 ja nr 2 idaservas tähistatud 2 meetri laiune kraavi hoolduskoridori tingmärk. Veekogud, millel on veeseadusest (edaspidi VeeS) tulenev veekaitsevöönd koos vastavate veekaitseliste piirangutega on määratletud VeeS § 29. Maa-amet märkis, et vastavalt VeeS § 29 sätestatule ei ole eelnimetatud kraavil VeeS kohast kaitsevööndit. Nimetatud hoolduskoridor on detailplaneeringus määratud Tallinna Keskkonnaameti ettepanekul juba detailplaneeringu eskiisi staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et moodustatavate kruntide reoveekanalisatsiooni liitumispunktid näha ette kuni 1 m kinnistu piirist. Järgneva projekteerimisstaadiumi (hoonete ja tänavate vk- ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastavad nõuded on detailplaneeringus määratud.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (praeguse nimega Elektrilevi OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Nõue on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on Tihase tn 15 kinnistu detailplaneeringu heaks kiitnud.

Tihase tn 15 kinnistu detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Tihase tn 15 kinnistu detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringute hulka.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõikele 9 teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtsaadetisena ühe nädala jooksul Tihase tn 15 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Tihase tn 13, Tihase tn 15a, Tihase tn 15b, Talviku tn 19a // Tihase tn 16b kinnistute omanikke ja Maa-ametit.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Tihase tn 15 kinnistu detailplaneering Kristiine linnaosas.

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär