Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lõokese tn 5b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.05.2012 korraldus number 793
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. mai

2012 nr

793-k

 

 

Lõokese tn 5b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 3 ja 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Lõokese tänava, Haraka tänava, Linnu tee ja Västriku tänava vahelises kvartalis. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on maakasutuse juhtotstarbeks määratud üldplaneeringuga väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on valglinnastumise vältimine, milleks kaalutakse elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise vajadust. Detailplaneering vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele;

- kuna lähiümbruses paiknevad nii üksik-, rida- kui ka väikesemahulised korterelamud, on planeeringualal uue kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 2-korruselise 2 korteriga elamu ja kahe abihoone ehitamine piirkonda sobiv ja ümbritsevat keskkonda arvestav;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetega.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,22 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lõokese tn 5b kinnistu detailplaneering, OÜ VILLA ARTUR KUKK töö nr 07. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lõokese tn 5b kinnistu jagamine kaheks krundiks, moodustavatele kruntidele elamumaa sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu, kuni 2-korruselise 2 korteriga elamu ning kahe abihoone rajamiseks. Mõlemal kavandataval elamul võib olla maa-alune korrus.

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga ehitusprojekt koos haljastuskavaga enne ehitusloa taotlemist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2012

korralduse nr  793-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

Lõokese tn 5b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 0,22 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lõokese tn 5b kinnistu detailplaneering, OÜ VILLA ARTUR KUKK töö nr 07. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lõokese tn 5b kinnistu jagamine kaheks krundiks, moodustavatele kruntidele elamumaa sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu, kuni 2-korruselise 2 korteriga elamu ning kahe abihoone rajamiseks. Mõlemal kavandataval elamul võib olla maa-alune korrus.

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISE PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Lõokese tänava, Haraka tänava, Linnu tee ja Västriku tänava vahelises kvartalis. Põhjast piirneb planeeritav kinnistu Lõokese tänavaga, idast Lõokese tn 5 ja Haraka tn 4 krundiga, lõunast Haraka tn 6 krundiga, edelast Västriku tn 15b krundiga ja läänest Lõokese tn 5a krundiga.

Planeeritava kinnistu suurus on 2033 m² ja tegemist on sihtotstarbeta maaga. Kinnistu kuulub Osaühingule Sakubü.

Krundi kagupiiril on säilinud vana katlamaja kivikorsten, kasvuhoone ning teiste rajatiste vundamendid, mis kuuluvad lammutamisele. Kuna krunt on pikemat aega olnud kasutamata, on see suhteliselt võsastunud. Samas kasvavad siin ka üksikud suuremad puud, millest levinumad on looduslikud vahtrad ja raagremmelgad.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala kontaktvöönd on suhteliselt homogeense struktuuriga piirkond (nn Tondi aedlinn), mis on kujunenud 20. sajandi esimesel poolel endistele Sprincktali suvemõisa maadele. Võrdlemisi suurtele ning sageli liigniisketele, keskmiselt umbes 1000 m² suurustele kruntidele rajati 1920. aastatel peamiselt puitmaterjalist kuni 2-korruselisi mitmepereelamuid. Nõukogude perioodil tihendati aedlinna mõnevõrra, säilitades seda suhteliselt homogeensena: lisandusid üksikelamud ning Tondi tänava äärde ühiskondlikke ning tööstushooneid. Pärast taasiseseisvumise perioodi on toimunud asumi järkjärguline uuenemine - rekonstrueeritakse ja asendatakse amortiseerunud hooneid, on kehtestatud ja menetluses mitmeid planeeringuid. Planeeringuala naaberkinnistul on Tallinna Linnavalitsuse 3. augusti 2011 korraldusega nr 1218-k kehtestatud „Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneering“, millega kavandatakse ehitusõiguse määramist kuni 2-korruselise, maa-aluse korrusega ringikujulise korterelamu rajamiseks. Lisaks on lähipiirkonnas Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 korraldusega nr 2818-k kehtestatud „Lõokese tn 6 kinnistu detailplaneering“ eesmärgiga kavandada kaks krunti - üksikelamu ehitamiseks ja üksikelamu teenindamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 26. aprilli 2006 korraldusega nr 795-k kehtestatud „Lõokese tn 4 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga kinnistu jagamine kaheks krundiks ja olemasoleva 2-korruselise üksikelamu laiendus ning uuele moodustuvale krundile uusehitisena ühe 2-korruselise üksikelamu rajamine.

Planeeringuala kontaktvööndit võib pidada väljakujunenud elamupiirkonnaks - siin on nii üksik-, rida- kui ka korterelamuid. Planeeringualast ida poole jääv osa, s.o Haraka tänava, Rähni tänava, Pardi tänava ja Tondi tänava vaheline kvartal, on polüfunktsionaalne. Lisaks mõnele üksik- ja korterelamule on mitu sotsiaalmaa maakasutusega krunti, nt Haraka tn 7, kus asub 2-korruseline Tallinna Haraka Lasteaed ja Tondi tn 40, kus asub 3-korruseline Tallinna Tondi Põhikool erivajadustega laste koolitamiseks. Ümbruskonna suurim kaubandus-teeninduskeskus on Tondi Selver.

Piirkonna tänavad, mida kasutavad peamiselt ümbruskonna elanikud, on väikese liikluskoormusega. Tihedama liiklusega on Tondi tänav ja Linnu tee. Mõlemal tänaval sõidab ühistransport (buss). Lähim peatus on umbes 250 m kaugusel. Planeeringualast ligikaudu 300 m kaugusel asub trammide lõpp-peatus (Tondi peatus). Seega on planeeringualal hea transpordiühendus nii kesklinna kui ka teiste linnaosadega.

Arvestades kontaktvööndi analüüsi, kus planeeringuala vahetus läheduses paiknevad nii üksikelamud kui ka väiksemamahulised korterelamud, on planeeringuga kavandatav - kuni 2-korruseline üksikelamu, kuni 2-korruseline 2 korteriga elamu ja kaks abihoonet - siinsesse linnaruumi sobiv ja ümbritsevat keskkonda arvestav.

 

3. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 (üldplaneeringu eesmärgid) kohaselt võitlemaks valglinnastumisega kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustame väljakujunenud elukeskkondi ja samas püüame kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke. Käesolev detailplaneeringulahendus vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga nähakse ette Lõokese tn 5b kinnistu jagamine kaheks krundiks, määratakse kruntidele elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu, kuni 2-korruselise kahe korteriga elamu ning kahe abihoone rajamiseks. Mõlemal kavandataval elamul võib olla maa-alune korrus.

Hoonete paigtus kruntidel - arvestades planeeritavat ala - lähtub suhteliselt piiratud oludest ning eesmärgiks oli maksimaalselt ära kasutada lõuna suunale jäävat õueala võimalust. Uute hoonete kavandamisel tuleb kasutada piirkonnale omast rahulikumat ja traditsioonilisemat lähenemist nii vormikeeles kui ka viimistluses. Arvestades, et vahetus naabruses kehtestatud planeeringuga kavandatav elamu, Lõokese tn 5 on planeeritud kasutades innovatiivset ja eripärast arhitektuuri, võiks käesoleva planeeringuga ette nähtud hoonetel olla pigem tasakaalustav mõju. Kavandatavad elamud peaks pigem looma paikkonna sujuvat sidet julgemate vormidega Lõokese tn 5 tulevase hoonega.

Krunt pos 1, aadressi ettepanekuga Lõokese tn 5b, suuruseks kavandatakse 1328 m². Moodustatav krunt jääb Lõokese tänava äärde. Krundile määratakse ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 2 korteriga elamu rajamiseks. Hoone kõrgus võib olla maksimaalselt 9 m. Abihoone kavandatakse krundi lõunapiirile. Abihoone kõrguseks võib olla maksimaalselt 5 m. Juurdepääs krundile on Lõokese tänavalt. Krundile seatakse juurdepääsuservituut krundi pos 2 kasuks. Krundile on kavandatud 4 parkimiskohta.

Krunt pos 2, aadressi ettepanekuga Lõokese tn 5c, suuruseks kavandatakse 705 m². Moodustatav krunt jääb krundi pos 1 taha. Krundile määratakse ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rajamiseks. Hoone kõrgus võib olla maksimaalselt 9 m. Abihoone kavandatakse krundi lõunapiirile. Abihoone kõrguseks võib olla maksimaalselt 5 m. Krundile on juurdepääs Lõokese tänavalt läbi krundi pos 1. Krundile on kavandatud 2 parkimiskohta.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavast aastateks 2006-2014“ tulenevad nõuded on täidetud, planeeringus on kokku kavandatud 6 parkimiskohta.

Haljastusliku hinnangu teostamiseks vajaliku dendroloogilise inventuuri viis läbi geoökoloog H. Sander novembris 2010. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva. Krundi pos 1 läänepiiril kasvab üks II väärtusklassi arukask, mis planeeringu eskiislahenduse kohaselt säilitatakse. Likvideeritakse kokku 15 puud või puude rühma (2 III väärtusklassi ja 13 IV väärtusklassi puud/puude rühma), mille haljastusväärtus tuleb kompenseerida vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, mille alusel teostatud esialgsete arvutuste kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 398 haljastuse ühikut. Arvutatud haljastuse ühikute hulk on esialgne ja see võib lahenduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv saadakse raieloa menetlemisel ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Osaühing Eesti Geoloogiakeskus viis aprillis 2010 planeeritava ala naaberkinnistul läbi radooniriski hinnangu ja pinnase reostusuuringu. Järeldusena leiti, et vastavuses Eestis kehtivatele piirnormidele kuulub maa-ala pinnas normaalse  radooni sisaldusega pinnaste kategooriasse, kuid jääb kõrge radooniriskiga pinnase piiri lähedale. Elamu projekteerimisel on soovitatav radooniriski arvestada ja kindlasti jälgida Eesti standardi EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ tabel 3 (tase normaalne) nõudeid. Vastavad tingimused on planeeringu seletuskirjas kajastatud.

Pinnase reostusuuringu tulemusena leiti, et planeeringuala pinnase huumushorisont on vähesel määral saastunud keskkonnaohtlike elementidega (Pb, Zn, F). Saaste tase ületab kohati küll sihtarvu taseme, kuid jääb oluliselt madalamaks elurajoonis lubatust. Kinnistu pinnasevesi on vähesel määral saastunud naftaproduktide ja fenoolidega. Saaste tase ületab kohati sihtarvu taseme, kuid jääb oluliselt madalamaks elurajoonis lubatust. Pinnase reostustasemest lähtudes on kinnistute maa-ala sobilik elamu- tootmis- ja ärimaana. Enne aedvilja ja puuvilja kasvatamise planeerimist on soovitatav selgitada Pb, Zn ja F sisalduse seos pinnases ja kasvatatavates taimedes (puuviljades). Vastavad tingimused on planeeringulahenduses kajastatud.

Planeeritav maa-ala asub vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kaugkütte piirkonnas, kuid kuna tegemist on üksik- ja 2-korteriga elamuga, siis ei ole otstarbekas kaugküttega liituda. Elamute küttevarustus lahendatakse lokaalselt elektri- või gaasiküttega.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Avaliku väljapaneku käigus pretensioone ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 5. mai 2010 registreeritud avaldusega Osaühing Sakubü esindaja A. Kaitsa. Planeeringu koostamise õiguse üleandmiseks on 4. aprillil 2011 sõlmitud leping nr 3-6/59 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Osaühing Sakubü vahel.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2011 korraldusega nr 980-k „Lõokese tn 5b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Kristiine linnaosas asuva Lõokese tn 5b kinnistu jagamine kaheks krundiks, moodustavatele kruntidele elamumaa sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu, kuni 2-korruselise 2 korteriga elamu ning kahe abihoone rajamiseks. Mõlemal kavandataval elamul võib olla maa-alune korrus. Lisaks oli detailplaneeringu eesmärk heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 11. juunil 2011, ajalehes Pealinn 20. juunil 2011 ja ajalehes Kristiine Sõnumid 26. augustil 2011.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 2. augustil 2011  kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 28. juunil 2011. Arutelu käigus detailplaneeringu eskiislahenduse kohta vastuväiteid ega pretensioone ei esitatud.

Detailplaneeringu koostas OÜ VILLA ARTUR KUKK. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2011 korraldusega nr 980-k „Lõokese tn 5b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud planeeritava maa-ala haljastuse hinnang, mille koostas H. Sander novembris 2010 ja radooniriski hinnang ja pinnase reostusuuring, mille koostas Osaühing Eesti Geoloogiakeskus. Lisaks eespool nimetatutele on detailplaneeringule lisatud ka „Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu ala keskkonnaseisundi hinnang“, mille on koostanud OÜ Hendrikson & Ko.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja päästekeskus), aktsiaselts Eesti Gaas, Terviseamet Põhja talitus, ja planeeritava kinnistu Lõokese 5b omanik kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Nõue on detailplaneeringus määratud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas planeeringu tingimusega, et tööprojekti koostamiseks tellida täiendavalt konkreetsed tehnilised tingimused. Nõue on detailplaneeringu seletuskirja sisse viidud ning kuulub täitmisele ehitusprojekti koostamise staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Nõue on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist. Nõue on planeeringus määratud ja korraldusse lisatud.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2012 korraldusega nr 236-k „Lõokese tn 5b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 16. veebruaril 2012 ja ajalehes Pealinn 20. veebruaril 2012.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 19. märtsist 2. aprillini 2012. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 7. märtsil 2012 ja ajalehes Pealinn 12. märtsil 2012.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõikele 9 teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtsaadetisena edastatud kirjaga ühe nädala jooksul Lõokese tn 5b kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Lõokese tn 5, Lõokese tn 5a, Haraka tn 4, Haraka tn 6, Västriku tn 15b ja Västriku tn 15c  ning Lõokese tn 5b kinnistute omanikke.

Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 3 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega v.a juhul kui planeeritava maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks „Lõokese tn 5b kinnistu detailplaneering  Kristiine linnaosas“.

 

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär