Tallinna parkimiskorralduse andmekogu asutamine

Tallinna Linnavolikogu 17.05.2012 otsus number 76

Redaktsiooni kehtivus 17.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. mai 2012 nr 76

 

 

 

 

Tallinna parkimiskorralduse andmekogu asutamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja liiklusseaduse § 186 lg-te 4 ja 5 alusel, kooskõlas avaliku teabe seaduse § 431 lg-ga 1, § 433 lg-ga 1 ja § 434 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ lisaga 3 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse p-ga 2.1.30 ning tulenevalt vajadusest efektiivsemalt korraldada tööd parkimistasu kogumisel, Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks väljastatud tõendite ning liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartidega seotud andmete töötlemisel

 

 

1. Asutada andmekogu nimetusega Tallinna parkimiskorralduse andmekogu, lühinimega tlnpark (edaspidi andmekogu).

2. Andmekogu omanik on Tallinna linn.

3. Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Transpordiamet.

4. Tallinna Transpordiametil esitada 1. juuniks 2012 Tallinna Linnavalitsusele andmekogu pidamise põhimäärus.

5. Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ettenähtud vahendite arvelt ja vastutava töötleja eelarve vahendite arvelt.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Linnakantseleile.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees