Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna parkimiskorralduse andmekogu asutamine
Tallinna Linnavolikogu 17.05.2012 otsus number 76
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. mai 2012 nr 76

 

 

 

 

Tallinna parkimiskorralduse andmekogu asutamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja liiklusseaduse § 186 lg-te 4 ja 5 alusel, kooskõlas avaliku teabe seaduse § 431 lg-ga 1, § 433 lg-ga 1 ja § 434 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ lisaga 3 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse p-ga 2.1.30 ning tulenevalt vajadusest efektiivsemalt korraldada tööd parkimistasu kogumisel, Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks väljastatud tõendite ning liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartidega seotud andmete töötlemisel

 

 

1. Asutada andmekogu nimetusega Tallinna parkimiskorralduse andmekogu, lühinimega tlnpark (edaspidi andmekogu).

2. Andmekogu omanik on Tallinna linn.

3. Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Transpordiamet.

4. Tallinna Transpordiametil esitada 1. juuniks 2012 Tallinna Linnavalitsusele andmekogu pidamise põhimäärus.

5. Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ettenähtud vahendite arvelt ja vastutava töötleja eelarve vahendite arvelt.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Linnakantseleile.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees