Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 17.05.2012 otsus number 73
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. mai 2012 nr 73

 

 

 

 

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 5 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 77 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord” § 29 lg-ga 1 ja §-ga 41 ja Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 107 vastu võetud “Tallinna keskkonnastrateegiaga aastani 2030

 

 

1. Algatada Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamine eesmärgiga tagada Tallinna keskkonna hea seisund ning loodusressursside säästlik kasutamine. Arengukavas nähakse Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030 elluviimiseks ja strateegiliste keskkonnaeesmärkide saavutamiseks ette tegevuskava koos täitjate ja võimalike rahastamisallikatega aastani 2018.

2. Kehtestada Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamise lähteülesanne vastavalt lisale.

3. Tallinna Linnavalitsusel korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamine ja otsustada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine või algatamata jätmine.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2012
otsuse nr 73
LISA

 

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 lähteülesanne

 

 

 

1. Algatada Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamine eesmärgiga tagada Tallinna keskkonna hea seisund ning loodusressursside säästlik kasutamine. Arengukavas nähakse Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030 elluviimiseks ja strateegiliste keskkonnaeesmärkide saavutamiseks ette tegevuskava koos täitjate ja võimalike rahastamisallikatega aastani 2018.

Tallinna keskkonnakaitse arengukavas võetakse aluseks Tallinna keskkonnastrateegias aastani 2030 püstitatud lähteolukord ja probleemid, tulevikuplaan (visioon) ning kavandatud strateegilised eesmärgid ja meetmed (tegevussuunad).

Tallinna esmatähtsad strateegilised keskkonnaeesmärgid, mille saavutamiseks on Tallinna keskkonnastrateegias ette nähtud meetmed (tegevussuunad), on järgmised:

·      looduse mitmekesisuse säilitamine ja elurikkuse suurenemine (looduskaitse, looduslik mitmekesisus, rohevõrgustik);

·      tervikliku ja optimaalse haljastuse kujundamine (haljastus, rohevõrgustik);

·      veekeskkonna kaitse korraldamine ja seisundi parandamine (põhjavesi, pinnavesi, rannikumeri, sademevesi);

·      välisõhu kvaliteedi parandamine (lisaks välisõhule ja keskkonnamürale ka radoon);

·      jäätmetekke vähendamine ja jäätmete keskkonnaohutu käitlemine (jäätmekäitlus, jääkreostus);

·      keskkonnateadlikkuse suurendamine (keskkonnaharidus);

·      säästliku linnaruumi ning tervisliku elukeskkonna tagamine (keskkonnakorraldus, linnaruumi planeerimine);

·      Rohelise Pealinna tiitli saavutamine aastaks 2018 (lähtudes Rohelise Pealinna tiitli indikaatoritest).

Tallinna keskkonnakaitse arengukava põhieesmärk on määratleda Tallinna linna prioriteetsed tegevused aastani 2018 Tallinna keskkonnastrateegias esitatud keskkonnaeesmärkide saavutamiseks, käsitledes võimalikult optimaalselt erinevaid rahastamisallikaid (sh kohalik omavalitsus, riik, ettevõtted, mittetulundussektor jm organisatsioonid, välisvahendid jm vahendid). Keskkonnakaitse arengukavas täpsustatakse vajadusel keskkonnastrateegias määratud keskkonnaeesmärke ja püstitatakse alameesmärgid ning tegevussuundade alusel määratakse konkreetsed tegevused eesmärkide täitmiseks.

Tallinna keskkonnastrateegias aastani 2030 on muuhulgas seatud eesmärgiks Rohelise Pealinna tiitli saavutamine aastaks 2018. Selleks on vajalik arengukava koostamise ühe osana selgitada Rohelise Pealinna tiitli saavutamiseks vajalikud nõuded ja eeldused ning viia läbi vastav taustauuring varasemate Euroopa Roheliste Pealinnade kogemustest ja tegevustest. Roheliseks Pealinnaks kandideerimine eeldab olulist panust linna keskkonnaseisundi parandamiseks ja keskkonnasäästlikuks muutmiseks ning selleks meetmete rakendamist. Arengukava määratleb tegevused ja meetmed, mida on vaja ellu viia Rohelise Pealinna tiitli saavutamiseks. Rohelise Pealinna indikaatorid hõlmavad nt rohealasid, transporti, energiasäästu, välisõhu kvaliteeti, jäätmekäitlust, vee tarbimist, reovee käitlemist, jätkusuutlikku maakasutust, keskkonnakorraldust.

2. Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamine algatatakse ja lähteülesanne kehtestatakse linnavolikogu otsusega. Arengukava koostamise eest vastutab Tallinna Keskkonnaamet.

3. Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostatakse lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Tallinna põhimäärusest, Tallinna arengudokumentide menetlemise korrast, strateegiast “Tallinn 2030”, Tallinna arengukavast, Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 2030, linna eelarvestrateegiast, üld- ja teemaplaneeringutest ning teistest kehtivatest asjakohastest Tallinna arengudokumentidest. Arengukava peab arvestama ka nii riiklike kui Euroopa Liidu strateegiliste arengudokumentidega, sh juhinduma Eesti keskkonnategevuskavast aastateks 2007-2013.

4. Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamine toimub vastavalt linnavolikogu kehtestatud lähteülesandele ning dokumendi ajaline kehtivus on aastani 2018.

5. Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koosneb vähemalt järgnevatest osadest:

5.1 arengukava koostamise metoodika kirjeldus;

5.2 lähteolukorra, visiooni ja keskkonnaeesmärkide ülevaade keskkonnastrateegia alusel, mida vajadusel täpsustatakse, määrates alameesmärgid, arvestades ka dokumendi ajalist kehtivust; muuhulgas analüüsitakse linna keskkonnavaldkonna tegevusi;

5.3 tegevuskava koos finantsplaaniga - kavandatavate tegevuste määratlemine eesmärkide elluviimiseks; aluseks võetakse keskkonnastrateegias toodud tegevussuunad, millele määratakse konkreetsed tegevused aastani 2018;

5.3.1 arengukava koosseisus esitatakse tegevuskava tabeli kujul, kus on toodud tegevus (keskkonnastrateegias nimetatud tegevussuuna alusel), maksumuse prognoos (aastate 2013-2018 lõikes), vastutaja/täitja, võimalikud finantseerimisallikad, eesmärgi täitmise seiremõõdikud;

5.4 tegevuste prioriteetsuse hindamine - olenevalt rahaliste vahendite olemasolust võib tegevuste elluviimine muutuda ning selleks tuleb välja tuua prioriteedid (nt missuguseid keskkonnakaitseliselt tähtsamaid tegevusi on vaja rahastada eelisjärjekorras);

5.5 võimalikud riskid arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamisel ning nende riskide maandamise võimalused;

5.6 seire - kuidas toimub arengukava seire ja kuidas hinnatakse eesmärkide saavutamist sobivate mõõdikute abil (tuuakse välja mõõdikud koos lähteandmetega).

6. Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostatakse eeldatavalt järgmiste etappide ja perioodide alusel:

6.1

Tallinna Linnavolikogu otsus Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamise algatamiseks ja lähteülesande kehtestamine

mai 2012

6.2

Lähteolukorra, visiooni ja strateegiliste keskkonnaeesmärkide määratlemine ja täpsustamine; linna keskkonnavaldkonna tegevuste analüüs

juuni - september 2012

6.3

Rohelise Pealinna taustauuringu koostamine

august - oktoober 2012

6.4

Tallinna keskkonnakaitse arengukava tegevuskava väljatöötamine: tegevuste, maksumuse, vastutajate, rahastusallikate määratlemine; tegevuskava seire ja riskide osa koostamine

august - detsember 2012

6.5

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamine; linnavalitsuse otsus algatamiseks või algatamata jätmiseks

november 2012

6.6

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 eelnõu avalikustamine Tallinna veebilehel (vähemalt 21 päeva)

jaanuar 2013

6.7

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 eelnõu avalik arutelu; avalikustamise käigus laekunud ettepanekute analüüs ja vajadusel eelnõu täiendamine

veebruar 2013

6.8

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 eelnõu kooskõlastamine ja esitamine Tallinna Linnavalitsusele menetlemiseks

märts - aprill 2013

6.9

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 eelnõu esitamine menetlemiseks ja vastuvõtmiseks Tallinna Linnavolikogule

mai - juuni 2013

7. Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamist korraldab Tallinna Keskkonnaamet, kaasates protsessi teisi Tallinna linna ametiasutusi, linnavolikogu asjassepuutuvate komisjonide esindajaid, riigi ametiasutusi, ühiskondlike organisatsioonide esindajaid, valdkonna spetsialiste ja laiema üldsuse.

8. Tallinna Keskkonnaamet korraldab avalikustamise kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamise protsessi, teavitades sellest eelnevalt ajalehes, linna veebilehel ja kirjalikult asjaosalistele. Arengukava eelnõu avalikustatakse Tallinna veebilehel.

9. Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 eelnõu kooskõlastatakse vastavalt tegevusvaldkonnale Tallinna linna ametiasutustega ning arengukava kinnitab Tallinna Linnavolikogu.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees