Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peterburi tee 52c katastriüksuse aadressi muutmine ja sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2012 korraldus number 655
Redaktsiooni kehtivus:09.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

 

Tallinn

                     9. mai 2012 nr 655-k

 

 

Peterburi tee 52c katastriüksuse aadressi muutmine ja sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ning § 6 p 5, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p-de 1, 2 ja lg 6, § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 määrusega nr 81 “Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 korraldusega nr 1602-k kehtestatud „Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga“ ning tulenevalt vajadusest 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega Peterburi tee 52c katastriüksusele määrata detailplaneeringust tulenev sihtotsarve 100% transpordimaa, kuna maaüksusele on kavandatud Tõrviku tänav

 

 

1.        Muuta Lasnamäe linnaosas Peterburi tee 52c katastriüksuse (kinnistusregistri registriosa nr 17868301, katastritunnus 78403:315:3150, maakasutuse sihtotstarve - sotsiaalmaa 100%) aadress ning määrata sihtotstarve vastavalt Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1   senine aadress Peterburi tee 52c ja sihtotstarve sotsiaalmaa 100%;

1.2   uus aadress Tõrviku tänav T1 ja sihtotstarve transpordimaa 100%.

2.        Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Keskkonnaministeeriumile ja Maa-ameti Tallinna katastribüroole.

3.        Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär