Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hiiu-Suurtüki tn 4 katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2012 korraldus number 648
Redaktsiooni kehtivus:09.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. mai 2012 nr 648-k

 

 

Hiiu-Suurtüki tn 4 katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, lg, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6, Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2007 otsusega nr 35 osaliselt kehtestatud „Hiiu-Suurtüki tn, Vääna tn ja endise raudteetammi vahelise kvartaliosa detailplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavalitsuse 29. veebruari 2012 määrusega nr 9 „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ ning tulenevalt TARDAMEL OÜ 17. aprilli 2012 taotlusest ja asjaolust, et kinnistule rajatavatele hoonetele on kavandatud juurdepääsud Hiiu-Suurtüki ja Lõvi tänavalt tänavalt

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Hiiu-Suurtüki tn 4

Katastritunnus - 78404:406:0153

Uus aadress - Hiiu-Suurtüki tn 4 // Lõvi tn 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 10 // 12

2. Kinnistu omanikul tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel elamute valmimise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks TARDAMEL OÜ-le ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär