Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 3. veebruari 2012 käskkirja nr 20 osalise kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2012 korraldus number 601
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill

2012 nr

601-k

 

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 3. veebruari 2012 käskkirja nr 20 osalise kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine

 

 

 

Haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p 4, § 86 lg-te 1 ja 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1 alusel ja tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

 

 

1. Vaidemenetluse asjaolud

28. oktoobril 2011 esitas TANTSUKLUBI AGNETA (edaspidi ka klubi või vaide esitaja) Tallinna Spordi- ja Noorsooametile (edaspidi ka SNA või amet) taotluse sporditegevuse toetuse saamiseks 2012. aastal.

15. jaanuaril 2012 täitus eelmise perioodi (2011. aasta) sporditegevuse toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg. Klubi nimetatud tähtajaks toetuse kasutamise aruannet ei esitanud ega taotlenud ka ametilt aruande esitamise tähtaja pikendamist.

20. jaanuaril 2012 esitas klubi 2011. aasta toetuse kasutamise aruande, põhjendades hilinemist arvuti rikkega ning väära eeldusega, et aruande esitamise tähtpäevaks on 30. jaanuar.

Ameti juhataja 3. veebruari 2012 käskkirjaga nr 20 „Sporditegevuse toetuse andmine“ (edaspidi vaidlustatud haldusakt) otsustati - lähtuvalt sporditegevuse toetuse eraldamise komisjoni 18. jaanuari 2012 ettepanekust - anda TANTSUKLUBILE AGNETA 2012. aastal sporditegevuse toetust 25% võrra vähendatud mahus.

2. TANTSUKLUBI AGNETA vaie

26. veebruaril 2012 esitas TANTSUKLUBI AGNETA vaide, milles palub tunnistada ameti juhataja 3. veebruari 2012 käskkiri nr 20 ja selle aluseks olnud sporditegevuse toetuse eraldamise komisjoni 18. jaanuari 2012 protokoll kehtetuks osas, milles vähendatakse TANTSUKLUBI AGNETA 2012. aasta toetust 25% ulatuses.

Vaide esitaja leiab, et SNA otsus vähendada klubi 2012. aasta toetust tervikuna 25% võrra ei ole proportsionaalne karistus mõnepäevase hilinemise eest eelmise perioodi toetuse kasutamise aruande esitamisel. Klubi esitas aruande 20. jaanuaril, so kõigest 5-päevase hilinemisega. Hilinemine oli tingitud peamiselt arvuti rikkest, so ettenägematust ja klubist sõltumatust  asjaolust.

Lisaks märgib vaide esitaja, et hilinemine oli osaliselt tingitud ka SNA veebilehel avaldatud eksitavast informatsioonist, millest võis järeldada, et toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada jaanuari lõpuks.

Samuti leiab vaide esitaja, et SNA ei kohtle toetuse saajaid võrdselt. Nii rakendatakse näiteks nende taotlejate suhtes, kellel esines võlgnevus Maksu- ja Tolliameti või linnaasutuste ees tunduvalt leebemat sanktsiooni (toetust ei maksta nende kuude eest, mille kestel võlgnevus esineb, kuid peale võla likvideerimist taastatakse toetus täies ulatuses).

3. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Tallinna Linnavalitsus möönab, et sporditegevuse toetuse saajale võib toetuse kärpimine ka veerandi võrra tunduda küllaltki range karistusena. Teisalt ei tohi aga unustada, et sporditegevuse toetust makstakse linnaeelarvest, so avalikest vahenditest, mistõttu kaasnevad toetusega ka mitmed kohustused. Korrektse aruandluse esitamine on neist üks olulisemaid, kuna selle puudumine raskendaks oluliselt toetuse sihipärase kasutamise ja muude nõuete täitmise kontrollimist.

Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ (edaspidi kord) § 9 lõige 3 sätestab, et kui taotleja on ilma mõjuva põhjuseta jätnud tähtajaks esitamata eelmise perioodi toetuse kasutamise aruande, siis on ametil õigus toetus tagasi nõuda ja/või kolme aasta jooksul toetust mitte anda.

Seega kohaldas SNA käesoleval juhul märkimisväärselt leebet sanktsiooni. Ebaproportsionaalselt rangeks saab seda lugeda üksnes juhul, kui aruande tähtajaks mitteesitamise tingisid kaalukad asjaolud, mille esinemise eest taotleja ei vastuta.

Osundatud korra § 9 lõige 3 sätestab lisaks eeltoodule, et mõjuvate põhjuste olemasolul võib toetuse taotleja taotleda ametilt aruande esitamise tähtaja pikendamist. Üldlevinud praktika kohaselt tuleb tähtaja pikendamist taotleda esialgse tähtaja kestel; erandiks on juhtumid, kus esinevad niivõrd tõsised takistused, mis välistavad ka tähtaegse teavitamise.

Tallinna Linnavalitsuse hinnangul võib arvuti rike tõepoolest tekitada olukorra, kus aruande õigeaegne koostamine ja esitamine pole võimalik. Samas ei saa arvuti riket pidada sedavõrd halvavaks asjaoluks, et vaide esitaja poleks saanud ametit tähtaegselt teavitada tekkinud probleemist ja taotleda aruande esitamise tähtaja pikendamist.

Oluline on, et kohustus esitada aruanne hiljemalt 15. jaanuariks, samuti võimalikud sanktsioonid selle kohustuse rikkumise eest on sätestatud ameti ja vaide esitaja vahel 8. veebruaril 2011 sõlmitud sporditegevuse toetamise lepingus nr 2-1.3/116, mis on sõlmitud lihtkirjalikus vormis paberkandjal.

Sellega seonduvalt jääb arusaamatuks ka vaide esitaja viide SNA veebilehel avaldatud väidetavalt eksitava info kohta, millest võis järeldada, et aruanne tuleb esitada jaanuarikuu lõpuks. Tuleb märkida, et esitatud kirjeldusele vastav teave on SNA veebilehel tõepoolest avaldatud, kuid kõnealuse veebilehe päisest nähtub üheselt, et seal avaldatud info käsitleb üksnes mittetulundustegevuse toetamist spordivaldkonnas (so toetuse andmist mittetulunduslike spordiürituste ja võistluste korraldamiseks), mitte aga sporditegevuse toetamist. Sporditegevuse toetamist käsitleval SNA veebilehel on selgesõnaliselt kirjas, et aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu.

Samuti ei saa nõustuda vaide esitaja seisukohaga, et SNA kohtleb toetuse saajaid ebavõrdselt, rakendades näiteks maksuvõlgade puhul tunduvalt leebemat sanktsiooni. Kuivõrd kõnealused kohustused on olemuselt erinevad - makse makstakse üldjuhul igakuiselt, toetuse kasutamise aruanne esitatakse aga üks kord aastas; pealegi on aruande esitamine toetuse saamisega vahetult seotud kohustus - on põhjendatud ka nende tagamine erinevate sanktsioonidega.

Kokkuvõttes leiab Tallinna Linnavalitsus, et SNA tegevus on käesoleval juhul olnud õiguspärane ja otstarbekas. Vaides toodud asjaolud ei anna alust vaidlustatud haldusakti osaliselt kehtetuks tunnistada.

4. Arvestades punktis 3 esitatud seisukohti ja põhjendusi, jätta TANTSUKLUBI AGNETA vaie Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 3. veebruari 2012 käskkirja nr 20 osalise kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks vaide esitajale ja Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

6. Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082).

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes