Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k "Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 25.04.2012 korraldus number 591

Redaktsiooni kehtivus 25.04.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill

2012 nr

591-k

 

 

Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k „Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määruse nr 44 „Tallinna linna 2012. aasta eelarve“ § 3 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-ga 5.6 ja Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määruse nr 11 kinnitatud „Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra p-ga 8 ja 9 ning tulenevalt Tallinna Kommunaalametilt saadud ettepanekust

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste lõikes summas 71 887 771  ˆ vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve“, lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“ ja lisale 3 „Finantseerimistegevuse eelarve“.

2. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k „Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse“ punkti 1, suurendades 2011. aastast 2012. aastasse ülekantavaid tegevuskulusid 36 137 ˆ võrra alljärgnevalt:

„1. Kanda Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2012. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulud vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 28 878 702 ˆ“.

4. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k „Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse “ lisa 2 alljärgnevalt:

4.1 suurendada Kommunaalameti haldusala ülekantavaid tegevuskulusid 36 137 ˆ võrra, asendades summa 276 605 ˆ summaga 312 742 ˆ;

4.2 lisada muudesse eelarvepositsioonidesse välisrahastusega projekt „PLUS - avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“ kokku summas 36 137 ˆ, sellest välisrahastuse arvelt 30 717 ˆ ja linna omafinantseeringu arvelt 5 420 ˆ.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa 1