Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 15.12.2011 nr 44
 
Tvk m 27.11.2003 nr 59
 
Tlv m 23.01.2002 nr 11
Akt muudab
 
Tlv k 14.03.2012 nr 392
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k "Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2012 korraldus number 591
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill

2012 nr

591-k

 

 

Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k „Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määruse nr 44 „Tallinna linna 2012. aasta eelarve“ § 3 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-ga 5.6 ja Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määruse nr 11 kinnitatud „Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra p-ga 8 ja 9 ning tulenevalt Tallinna Kommunaalametilt saadud ettepanekust

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste lõikes summas 71 887 771  ˆ vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve“, lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“ ja lisale 3 „Finantseerimistegevuse eelarve“.

2. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k „Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse“ punkti 1, suurendades 2011. aastast 2012. aastasse ülekantavaid tegevuskulusid 36 137 ˆ võrra alljärgnevalt:

„1. Kanda Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2012. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulud vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 28 878 702 ˆ“.

4. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k „Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse “ lisa 2 alljärgnevalt:

4.1 suurendada Kommunaalameti haldusala ülekantavaid tegevuskulusid 36 137 ˆ võrra, asendades summa 276 605 ˆ summaga 312 742 ˆ;

4.2 lisada muudesse eelarvepositsioonidesse välisrahastusega projekt „PLUS - avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“ kokku summas 36 137 ˆ, sellest välisrahastuse arvelt 30 717 ˆ ja linna omafinantseeringu arvelt 5 420 ˆ.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa 1