Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 18.04.2012 korraldus number 549
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

 18. aprill

2012 nr

549-k

 

 

 

Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve väikeelamute ala - põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid; olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks on linnaosas hoonestustiheduse tõstmine, väärtustades ümbritsevat keskkonda ja samas pakkuda kesklinna lähedale uusi elukohti. Detailplaneering vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele ja linna üldistele arengusuundadele;

lähtudes planeeritava ala paiknemisest linnaruumis, arvestades ümbritsevat olemasolevat ja perspektiivset kavandatavat hoonestust, on koostatav lahendus siinsesse keskkonda sobiv - kvartali tervikmulje säilitatakse ühtlaselt kuni 2-korruseline ning samas ridaelamu kavandamine loob sujuva ülemineku Sõpruse puiestee äärselt perspektiivselt ärivööndilt väikeelamute alale;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,30 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10305. Planeeringu eesmärk on Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise seitsme boksiga ridaelamu rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga heakorrastuse ja haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise lahendus.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2012

korralduse nr 549-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 0,30 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10305. Planeeringu eesmärk on Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2 korruselise seitsme boksiga ridaelamu rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga heakorrastuse ja haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise lahendus.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Tedre, Mõtuse, Räägu ja Vuti tänava vahelises kvartalis, Mõtuse ja Tedre tänava ääres.

Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu sihtotstarve on elamumaa. Kinnistusraamatu andmeil on kinnistu omanikuks füüsiline isik.

Kinnistul asub 2-korruseline üksikelamu ning abihoone (saun ja kuur), mis planeeringulahenduse kohaselt lammutatakse. Lisaks jääb planeeringualale osa transpordimaa kinnistust Mõtuse tänav T2 // Tedre tänav T7 // Vuti tänav T3, mis kuulub Tallinna linnale.

Planeeritava ala keskosas kasvavad valdavalt vanad viljapuud. Krundi piirile on istutatud harilikke kuuski ja vahtraid, mida täiendavad harilik hobukastan ja sookask.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala asub väljakujunenud elamupiirkonnas. Planeeritava ala kontaktvööndi hoonestuse moodustavad valdavalt kuni 2-korruselised elamud. Nii on nt planeeritava ala lähinaabruses Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1978-k kehtestatud „Mõtuse tn 20 // Tedre tn 64 kinnistu detailplaneering“, millega kavandati Mõtuse tn 20 // Tedre tn 64 kinnistu jagamine kolmeks krundiks ning määrati moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kolme kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks ja Tallinna Linnavalitsuse 6. veebruari 2008 korraldusega nr 170-k kehtestatud „Mõtuse tn 26 kinnistu detailplaneering“, mille eesmärgiks on Kristiine linnaosas asuva Mõtuse tn 26 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning tekkivale uuele krundile ehitusõiguse andmine 2-korruselise üksikelamu rajamiseks.

Piirkonda jääb linnalise tähtsusega liiklusmagistraal Sõpruse puiestee, mis on ööpäevaringselt väga intensiivse liikluskoormusega. Tänu Sõpruse puiestee liiklusmagistraalile, on piirkonnas hea transpordiühendus (troll, buss) linnakeskuse äri-, teenindus- ning spordi- ja kultuuriasutustega. Lähim suurem kaubandus- ja teeninduskeskus on Rimi hüpermarket Sõpruse puiesteel. Planeeringuala lähedal asuvad Tallinna Lepatriinu Lasteaed, Tallinna Kristiine Gümnaasium ja Tallinna Lilleküla Gümnaasium.

Lähtudes planeeritava ala paiknemisest linnaruumis, arvestades ümbritsevat olemasolevat ja perspektiivset kavandatavat hoonestust, on koostatav lahendus keskkonda sobiv - kvartali tervikmulje säilitatakse ühtlaselt kuni 2-korruseline ning samas ridaelamu kavandamine loob sujuva ülemineku Sõpruse puiestee äärselt perspektiivselt ärivööndilt väikeelamute alale.

3. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve väikeelamute ala - põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid; olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse p 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 (üldplaneeringu eesmärgid) kohaselt „võitlemaks valglinnastumisega kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustame väljakujunenud elukeskkondi ja samas püüame kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke“. Planeeringulahendusega kavandatav tõstab hoonestustihedust ja pakub kesklinna lähedale uusi elukohti, olles seega kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringulahendusega on Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 krundile (positsioon 1) kavandatud kuni 2-korruseline seitsme boksiga ridaelamu. Hoone kõrguseks on planeeritud 9 meetrit maapinnast. Olemasolev hoonestus likvideeritakse.

Planeeritava hoone korruselisuse kavandamisel on lähtutud ideest, et kvartali tervikmulje oleks ühtlane, hajutatud ning piirkonda kõige paremini sobilik. Seda nii hoone kõrguse kui hoonestustiheduse osas. Planeeringlahenduse aluseks ongi võetud ala hoonestuse sobivus pikemas perspektiivis - ridaelamu kavandamine loob sujuva ülemineku ning arvestab ühelt poolt kvartali keskosas paiknevaid üksikelamuid kui ka teiselt poolt Sõpruse puiestee äärset perspektiivset ärivööndit.

Juurdepääs krundile on kavandatud Tedre tänavalt.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi parkimisnormatiivile, tuleb krundil ette näha 12 parkimiskohta. Tingimus on täidetud, kokku on kavandatud 14 parkimiskohta.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate väljastatud tehnilistele tingimustele. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ on Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu soojavarustus käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Soojavarustus on ette nähtud lahendada gaasikütte baasil.

Planeeringulahendusega on kavandatud likvideerida üks IV väärtusklassi hinnatud üksikpuu, kuna see jääb kavandatava hoonestuse alla. Likvideeritav puu kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb likvideeritava puu asemele istutada 46 haljastuse ühikut. Lisaks on kavandatud likvideerida 34 viljapuud ja üks V väärtusklassi hinnatud puu, mida ei pea arvestama asendusistutuse arvutamisel. Mahavõetavate puude asemele istutatavate haljastuse ühikute arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa saamist. Planeeringualast 38% on kavandatud haljastada.

Osaühingu Finestum radooni mõõdistuse raporti kohaselt on radoonitase Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistul keskmisel tasemel. Radoonisisalduse vähendamiseks planeeritavas hoones tuleb kasutada radoonikilet ning hoone ehitamisel tagada hea ehituskvaliteet. Selleks, et radooniohtu vältida on hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks määratud detailplaneeringus nõue lähtuda Eesti standardist EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 25. juunil 2010 registreeritud avaldusega A. Aavik. Taotluse kohaselt sooviti Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistule ehitusõiguse määramist kuni 8 korteriga 2-korruselise ridaelamu ehitamiseks.

14. märtsil 2011 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja A. Aaviku vahel sõlmitud detailplaneeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/48.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2011 korraldusega nr 739-k „Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kristiine linnaosas asuvale Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise seitsme boksiga ridaelamu rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 7. mail 2011, ajalehes Pealinn 16. mail 2011 ja ajalehes Kristiine Leht 3. juunil 2011. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 8. juunil 2011. Eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 21. mail 2011, ajalehes Pealinn 30. mail 2011 ja ajalehes Kristiine Leht 3. juunil 2011.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud A. Aaspõllu koostatud haljastuse hinnang ja Osaühingu Finestum koostatud radoonimõõdistuse raport.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja päästekeskus), Tallinna Transpordiamet ja planeeritava kinnistu omanik kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimused täidetakse ehitusprojekti koostamisel. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Terviseameti Põhja talitus märkis, et detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tehnovõrkude tööprojektid kooskõlastatakse ASiga EG Võrguteenus.

Tingimustega arvestatakse tööprojektide koostamisel. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotletakse AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimusega arvestatakse tööjooniste koostamisel, vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts KH Energia -Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekt kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimusega arvestatakse tööprojekti koostamisel, vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjooniste koostamiseks tellitakse täiendavalt konkreetsed tehnilised tingimused.

Tingimusega arvestatakse tööjooniste koostamisel, tingimus on detailplaneeringus määratud.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 korraldusega nr 1997-k “Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus 28. detsembril 2011 ajalehes Eesti Päevaleht, 23. jaanuaril 2012 ajalehes Pealinn ja 20. jaanuaril 2012 ajalehes Kristiine Leht. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus 12. jaanuaril 2012 ajalehes Postimees ja 16. jaanuaril 2012 ajalehes Pealinn. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 30. jaanuarist kuni 13. veebruarini 2012.

Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Mõtuse tn 24, Mõtuse tn 24a, Tedre tn 63, Tedre tn 64, Mõtuse tn 20a ja Tedre tn 59 // Mõtuse tn 19 kinnistute omanikke ning planeeritava kinnistu omanikku.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse paragrahv 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu „Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

 

 

 

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär