Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Helme tn 7, 9, 11 ja 13 katastriüksuste aadresside muutmine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 18.04.2012 korraldus number 543
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

          18. aprill 2012 nr 543-k

 

 

Helme tn 7, 9, 11 ja 13 katastriüksuste aadresside muutmine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning katastriüksuste ja nendel paiknevate hoonete aadresside vastavusse viimise vajadusest:

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadressid Põhja-Tallinnas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Helme tn 7

Katastritunnus - 78408:803:0092

Uus aadress - Helme tn 7a // 7b

1.2 Senine aadress - Helme tn 9

Katastritunnus - 78408:803:0093

Uus aadress - Helme tn 9a // 9b

1.3 Senine aadress - Helme tn 11

Katastritunnus - 78408:803:0094

Uus aadress - Helme tn 11a // 11b

1.4 Senine aadress - Helme tn 13

Katastritunnus - 78408:803:6501

Uus aadress - Helme tn 13a // 13b

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 25. maiks 2012.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Helme tn 7 MAJAÜHISUSELE, Helme tn 9 Majaühisusele, Helme 11A majaühisusele, MTÜ Helme 11b majaühisusele, mittetulundusühing Helme 13A Majaühisusele, mittetulundusühing Helme 13B Majaühisusele, Aktsiaseltsile Eesti Post ja Põhja-Tallinna Valitsusele. Majaühisustel teavitada aadresside muutmisest kõiki korteriomanikke.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär