Pärnu mnt 424a maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 621 N maa osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 11.04.2012 korraldus number 493

Redaktsiooni kehtivus 11.04.2012 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 29.03.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.