Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2012 korraldus nr 467
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2012 korraldus number 467
Redaktsiooni kehtivus:04.04.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. aprill

2012 nr

467-k

 

 

Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas liiklusseaduse § 186 lg-tega 1 ja 4 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 kinnitatud arengukavast ja arvestades suurenevat vajadust leida meetmeid Tallinna elamukvartalisiseste parkimisprobleemide lahendamiseks

 

 

         

1. Kiita heaks „Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava” vastavalt lisale.

2. Tallinna linnaosade valitsustel:

2.1 koostada 1. maiks 2012 koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Linnavaraametiga kava punktides 4.1 kuni 4.7 nimetatud maaüksustele parkimiskohtade kavandamiseks vajalikud parkimisskeemid parkimiskohtade kohta, mida linnaosade valitsused kavandavad 2013. aastaks;

2.2 esitada 10. augustiks 2012 taotlused või ettepanekud Tallinna Kommunaalametile koos Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kooskõlastatud elamukvartalite parkimiskohtade parkimisskeemidega nende parkimiskohtade kohta, mida linnaosade valitsused kavandavad 2013. aastaks;

2.3 selgitada 15. maiks 2012 koostöös Tallinna Transpordiametiga elamukvartalites piirkonnad, kus parkimiskohtade otstarbekamaks kasutamiseks on parkimisel vajalik kehtestada sõidukite massi- ja gabariidipiirangud;

2.4 esitada 1. veebruariks 2013 Tallinna Linnavaraametile kava täitmise aruanne.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil vaadata läbi ja kooskõlastada 1. juuniks 2012 punktis 2.1 nimetatud parkimisskeemid.

4. Tallinna Kommunaalametil selgitada elamukvartalisiseste teede rekonstrueerimise käigus parkimiskohtade rajamise maksumus ja taotleda vastavad rahalised vahendid Tallinna linna 2013. aasta eelarvesse.

5. Tallinna Transpordiametil korraldada punktis 2.3 nimetatud piirkondades liikluskorraldus- vahendite paigaldamine 1. maiks 2013.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada 31. detsembriks 2012 kava punktides 4.1 kuni 4.7 nimetatud parkimiskohtade rajamiseks vajalike maade munitsipaalomandisse andmise taotluste esitamine ja 30. augustiks 2013 kava punktis 4.8 nimetatud maade munitsipaalomandisse andmise taotluste esitamine;

6.2 koostada 18. aprilliks 2012 Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määruse nr 34 „Linnavara kasutusse andmise kord” muutmiseks selliselt, et erandina oleks Tallinna linna omandis olevate rajatiste korteriühistutele otsustuskorras kasutusse andmise pädevus Tallinna Linnavalitsusel;

6.3 esitada 20. veebruariks 2013 Tallinna Linnavalitsusele kava täitmise koondaruanne.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 4. aprilli 2012

korralduse nr 467-k

LISA

 

Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava

 

 

 

Sisukord

 

1      Sissejuhatus...................................................................................................................................................................... 2

2      Ülevaade Tallinna elamukvartalites parkimise planeerimisest ja praegusest olukorrast 3

3      Lisaparkimiskohtade rajamine........................................................................................................................ 4

3.1        Parkimiskohtade kavandamise üldpõhimõtted......................................................................................... 4

3.2        Linnamaa korteriühistutele parkimiseks kasutada andmise põhimõtted.................................... 5

3.3        Olemasolevate rajatiste korteriühistutele parkimiseks kasutada andmise põhimõtted... 5

4      Ettepanekud linnaosade kaupa....................................................................................................................... 5

4.1        Haabersti linnaosa................................................................................................................................................. 5

4.2        Kesklinna linnaosa................................................................................................................................................. 6

4.3        Kristiine linnaosa.................................................................................................................................................... 6

4.4        Lasnamäe linnaosa.................................................................................................................................................. 6

4.5        Mustamäe linnaosa................................................................................................................................................. 7

4.6        Nõmme linnaosa........................................................................................................................................................ 8

4.7        Põhja-Tallinna linnaosa...................................................................................................................................... 8

4.8        Lisanimekiri maaüksustest, mille munitsipaliseerimise võimalikkus on vaja selgitada...... 9

5      Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise võimaluse loomise meetmed          9

LISAD................................................................................................................................................................................................. 10

LISA 1........................................................................................................................................................................................... 10

LISA 2........................................................................................................................................................................................... 11

LISA 3........................................................................................................................................................................................... 12

LISA 4........................................................................................................................................................................................... 13

LISA 5........................................................................................................................................................................................... 14

LISA 6........................................................................................................................................................................................... 15

LISA 7........................................................................................................................................................................................... 16

 


 

1                   Sissejuhatus

 

Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava (edaspidi kava) eesmärk on korterelamute aladel lisaparkimiskohtade rajamiseks vajaliku tegevuse kavandamine ja selleks ülesannete andmine.

 

Kavas on selgitatud elamukvartalites parkimiskohtade probleemi tekkimise põhjuseid ja kirjeldatud lisaparkimiskohtade rajamise võimaldamiseks tehtut. Senise kogemuse põhjal on kavas välja pakutud lahendused lisaparkimiskohtade rajamiseks ja nende edasiarendamiseks. Samuti on kavas antud lisaparkimiskohtade rajamiseks vajalikud ülesanded Tallinna ametitele ja linnaosade valitsustele. Kava on koostanud Tallinna Linnavaraamet ning see on kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Keskkonnaameti ning kõigi linnaosade valitsustega.

 

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014(edaspidi parkimise arengukava) on korterelamute aladel parkimisprobleemide leevendamiseks tehtud mitu ettepanekut:

-          suurendada parkimisalasid suurelamute kinnistutel olevate haljasalade ja nende kinnistute vahele jäävate nn vabade riigimaade arvel (majadevahelise riigimaa munitsipaliseerimine ja selle rentimine või müümine korteriühistutele parkimisalade rajamise sihtotstarbega);

-          parkimisalade suurendamisel kasutada materjali, millega säilib roheala ja samal ajal võimaldada sellel alal autode parkimine;

-          olemasolevate korterelamute piirkondade parkimiskohtade hulga suurendamine  lahendada esmalt linnaosa üldplaneeringuga, konkreetse parkla ja tasulise parkla laiendamise projekt tuleb koostada iga objekti kohta eraldi.

Maareformi tulemusel asub vaba planeeringuga elamualadel suurem osa korterelamutest kinnistutel, mille pindala  moodustab kuni kahekordse hoonealuse maa pindala. Seetõttu ei mahu enamikule korterelamute kinnistutele elamute teenindamiseks vajalikud olulised rajatised, sh parkimiskohad. Elamute teenindamiseks rajatud parklaid eluruumidega samal ajal ei erastatud. Olemasolevad parklad paiknevad üldjuhul elamutevahelisel avalikult kasutataval maal.

Mustamäe üldplaneering toob esile, et Mustamäe linnaosas on elamukvartalid hoonestatud ilma maareservita, ja lisaparkimiskohtade rajamine saab toimuda üksnes muu avalikuks kasutamiseks vajaliku maa (haljasalad, spordiväljakud, kergliiklusteed jms) arvel.

Praeguseks on elamutevaheline hooviala maa munitsipaliseeritud Mustamäe linnaosas, menetlus jätkub Haabersti, Lasnamäe ja teiste linnaosade vaba planeeringuga korterelamute aladel. Seisuga 31. jaanuar 2012 kuulub  Tallinna linna munitsipaalomandisse 264 korruselamute vahelist või nendega külgnevat hooviala kogupindalaga 220 ha.

Projekti „Hoovid korda” raames on Tallinna linnalt parklate rajamise toetuse taotlejate hulk viimase viie aasta jooksul iga aastaga suurenenud. Tallinna linna 2012. aasta eelarves on  projektile „Hoovid korda” eraldatud 639 000 eurot, mille ulatuses on võimalik toetada korteriühistute esitatavaid taotlusi. Kava koostamisel on osalejad teinud ettepaneku toetada just neid korteriühistuid, kes soovivad eraldatavat raha kasutada korterelamute vahelisse keskkonda ka sobivate parkimislahenduste elluviimiseks.

Linnaosade valitsustel tuleb koostöös elamuomanikega jätkata praktikat, kus parkimisala laiendamiseks lepitakse kokku tööde tegemise ja nende finantseerimise jaotus.

Mustamäe linnaosas hakati 2009. a parkimisprobleemi lahendamiseks andma korteriühistute kasutusse elamute kõrval olevate parklate laiendamiseks Tallinna linna omandis olevat maad (edaspidi linnamaa) ja sõlmima selleks vajalikke lepinguid. Parkimiskohad on ehitatud täielikult kas ühistu omafinantseeringuga või „Hoovid korda” projekti raames.

 

Nüüdseks on Tallinna linna omandis olevat maad antud kasutada (isikliku kasutusõiguse seadmise lepingud) 23-le korteriühistule Mustamäe, Lasnamäe, Kesklinna ja Haabersti linnaosas.

Parkimise arengukava ja linnaosade üldplaneeringud näevad parkimiskohtade puuduse leevendamiseks ette mitmesuguseid meetmeid, nagu tasuliste eraparklate kasutamine, parkimismajade rajamine, garaa˛ikatuste kasutusele võtmine, äriparklate kasutamine öisel ajal jm.

Kavas on käsitletud võimalusi rajada lisaparkimiskohti kvartalisiseste teede rekonstrueerimisega ja projekti „Hoovid korda” raames ning olemasolevate elamutega külgnevate parklate laiendamisega. Kavas ei käsitleta parkimishoonete ehitamist ja elamukvartalites või nendega külgnevatel aladel olevate eraparklate täiendava kasutamise võimalusi. Kava on elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise üldiseks suuniseks. Konkreetsed parkimiskohad ehitatakse ehitusprojekti tingimuste kohaselt.

Kava koostamisel on tehtud ettepanek kaaluda teemaplaneeringu „Tallinna elamukvartalite parkimiskorraldus” koostamist.

2                   Ülevaade Tallinna elamukvartalites parkimise planeerimisest ja praegusest olukorrast

Nõukogude Liidus kehtinud linnaehitusnormid (edaspidi SNIP[1]) parkimiskohtade hulga kohta elurajoonides konkreetset arvu ette ei näinud. Viidati arvestuslikule alusele, mis võis piirkonniti sõltuvalt elustandardist ja kohalikust omapärast erineda. Arvestuslik alus võidi tõenäoliselt töötada välja tuginedes autode arvu kohalikule statistikale. SNIP nägi ette ka osa sõiduautode parkimise garaa˛ides, seda tõenäoliselt pigem turvalisuse ja vara säilimise kaalutlusel, n-ö privileegina. Samas nägi SNIP ette väga ranged elamispinna tihedusnormid, mida tuli vastuvaidlematult järgida ja mis maa kasutamist peale otse elurajooni funktsioneerimist puudutava (nt rekreatsioonialade, lasteasutuste, juurdesõiduteede jms) ei võimaldanudki.

Näiteks Mustamäe linnaosa Sääse mikrorajooni detailplaneeringus 1960. aastatel oli parklakohtade kavandamisel viidatud arvestusele 20-30 garaa˛ikohta 1000 elaniku kohta. Iga elamu juurdesõidu äärde oli planeeritud autoparkla, mille pikkus võrdus ligilähedaselt elamu fassaadi pikkusega. Muid parkimisarvestuse aluseid esile toodud ei olnud.

Väike-Õismäe detailplaneeringus 1974. aastal (RPI „Eesti Projekt” töö nr A-838-1-74) oli parkla- ja garaa˛ikohtade arvutuse aluseks võetud 200 autot 1000 elaniku kohta. Kokku oli Väike-Õismäe elanikele kavandatud ca 6000 parklakohta, millest 40% oli kavandatud mitmekorruselistesse (algselt kuni 9 korrust) garaa˛idesse.

Lasnamäe 8. ja 9. mikrorajooni detailplaneerimisel 1984. aastal  (RPI „Eesti Projekt” töö nr A-1098-84/85) võeti arvestuslikuks aluseks 180  ja Lilleküla elurajooni detailplaneeringus 1980. aastal (RPI „Eesti Projekt” töö A-761) 200 autot 1000 elaniku kohta. Nii Lasnamäe kui ka Lilleküla planeeringus oli elu- või mikrorajooni parklakohtade arvust 60% planeeritud garaa˛idesse, sealhulgas mitmekorruselistesse, mille asukohad määrati kindlaks sel ajal tavapäraselt kogu mikrorajoonile koostatud detailplaneeringus. Lasnamäel on need osades piirkondades ka valmis ehitatud, mujal piirduti enamasti 1-2-korruseliste, sh maa-aluste garaa˛idega. Mitmekorruseliste garaa˛ide olemasolu oli vältimatu eeskätt territooriumi kokkuhoiuks, sest muidu poleks SNIPi järgi elurajoonidele määratud elamispinna tihedus planeeringus olnud rahuldatud. Garaa˛id ehitasid ja nende ehitamist rahastasid kooperatiivid.

Maanteeameti andmetel on Tallinnas ca 0,36 autot ühe elaniku kohta, millest ligikaudu kolmandiku moodustavad juriidiliste isikute nimele registreeritud autod. Arvestades, et osa ametiautode kasutajaid pargib sõiduki oma asutuse territooriumil ja osa kasutajate elukohas, on tegelik parkimisvajadus ca 0,3 autot elaniku kohta (0,62 autot/korterile), mis on elamukvartalite hoovidesse kavandatust 3 korda suurem.

Hoovidesse ja elamute lähiümbrusse lisaparklakohtade rajamine on võimalik, kuid piiratud ulatuses. Täielikuks vajaduste rahuldamiseks (arvestusega 0,3 kohta elanikule või 0,62 autot korterile) sobivat ja ühtlasi munitsipaalomandis olevat territooriumi napib. Kaugemas tulevikus tuleb arvestada ka täiendavate mitmekorruseliste parklahoonete ehitamisega.

3                   Lisaparkimiskohtade rajamine

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud „Mustamäe linnaosa üldplaneeringus, Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringus ja Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 28 vastu võetud“ Haabersti linnaosa üldplaneeringus on esitatud orienteeruv lisaparklakohtade hulk ning määratud suuremate parkimisplatside ja ka mitmekorruseliste garaa˛ide rajamise skemaatilised asukohad.

3.1       Parkimiskohtade kavandamise üldpõhimõtted

 

3.1.1 Lisaparkimiskohtade rajamine elamute lähiümbrusse toimub haljasalade vähenemise ja elamukvartali liikluse mõningase suurenemise arvelt. Parkimiskohtade rajamisel haljasalade arvelt tuleb säilitada maksimaalselt olemasolevat haljastust, sh muru, ning võimaluse korral parendada haljastust. 

3.1.2 Parkimiskohtade puuduse põhjuseks on elanike soov parkida auto otse elamu ette, samas on eemalasuvad garaa˛id ja tasulised parklad osaliselt kasutuseta, mistõttu on oluline arvestada parkimiskohtade kavandamisel elanike turvalisuse ja mugavuse suurendamise aspekti. Lisaparkimiskohtade kavandamine elamute hoovides või vahetus naabruses paiknevale linnamaale peab toimuma koostöös ümbritsevate elamute korteriühistutega.

3.1.3 Elamukvartalites parkimisvajaduste ja -võimaluste täpsemaks väljaselgitamiseks on otstarbekas asumite või elamukvartalikogumite kaupa kindlaks määrata piirkonnas olemasolevate parkimiskohtade arv ja selgitada välja lisaparkimiskohtade rajamisvõimalused, võttes seejuures arvesse ehitust piiravaid tegureid, sh olemasolevate tehnovõrkude kaitsetsoonide, väärtusliku kõrghaljastuse, sademevee ärajuhtimisvõimaluse jms olemasolu.

3.1.4 Tänavamaale parkimiskohtade rajamise võimalikkust tuleb kaaluda iga tänava puhul eraldi. Tänavaäärse parkimise võimalikkuse korral tuleb lahendus anda kogu tänava ulatuses, mitte ühe kinnisasja esise lõigu kaupa.

3.1.5 Veekeskkonna kaitse seisukohalt on oluline konkreetsete parkimiskohtade planeerimisel arvestada veekaitse tingimustega. Sademevee ärajuhtimiseks on vaja leida uusi ja läbimõeldud tehnilisi ja maastikuarhitektuurilisi lahendusi. Parkimiskohtadele langev sademevesi tuleks immutada kohapeal pinnasesse, kasutades selleks näiteks vertikaalplaneerimist, mille puhul parkimiskohtadele langev vesi voolaks üle parkimiskohtade ääre murule. Parkimiskohtades võib kasutada ka vedelikke läbilaskvaid katendeid. Parkimiskohad peaksid olema muru tasapinnast kõrgemad ja ümbritsetud avadega äärekividega, mille vahelt saaks sademevesi liikuda immutusalale. Sel viisil ehitatud parkimiskohad ei takista sademevee voolamist parkimiskohtadest murupinnale ja samal ajal takistaks parkimist parkimiskohast väljapoole. Suuremate parkimiskohtade puhul on vajalik sademevesi eelnevalt juhtida läbi liiva-õlipüüduri. Arvesse peab võtma ka eritingimusi reostuse eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud aladel.

3.1.6 Parkimiskohad peavad paiknema mänguväljakute suhtes selliselt, et lastel oleks mänguväljakul ohutu mängida, kuna lapsed võivad parkimiskohtades liikuvatele autodele mänguhoos ette joosta. Parkimiskohtade planeerimisel tuleb arvestada Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2011 otsusega nr 14 vastu võetud „Avalike mänguväljakute arendamise tegevuskavas Tallinnas 2011-2016” määratud mänguväljakute teenindusraadiusi,  mille ulatuses peab mänguväljak laste teatud vanusegrupile kättesaadav olema: kuni 4-aastaste laste mänguväljaku teenindusraadius on 300 m, 4-12-aastastel laste puhul 600 m ja peremänguväljaku puhul 1000 m. Parkimiskohtade kavandamisel on oluline arvestada olemasoleva mänguväljaku kaugust elamust. Kui olemasolev mänguväljak jääb elamust liiga kaugele, tuleb parkimiskohtade ehitamise asemel jätta sinna uue mänguväljaku rajamise võimalus, et tagada nimetatud tegevuskavas märgitud teenindusraadiused. Piirdeaiaga mänguväljakute ja parkimiskohtade vahe peaks olema hinnanguliselt 24 m, kuna võimalus, et lapsed autodele ette võiksid joosta, on sel juhul väiksem. Piirdeaiata mänguväljakute puhul peaks vahemaa parkimiskohtadega kindlasti olema suurem, ca 6-8 m.

3.1.7 Parkimiskohtade rajamisel tuleb arvestada Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruses nr 28Tallinna jäätmehoolduseeskiri” sätestatud nõuetega, et tagada jäätmeveokile vähemalt 3,5 m laiune juurdepääsutee. Kuna süvakogumismahuti asub tavaliselt parkimiskohtade kõrval, peab süvakogumismahuti tühjendamiseks olema tagatud veokiga ligipääs vähemalt 3 m kauguselt. Jäätmeveoki peatumiskoha ja süvakogumismahuti vahelisel alal ei tohi olla liiklusvahendeid või muid takistusi.

3.1.8 Parkimiskohtade kavandamisel tuleb arvesse võtta standardis EVS 843:2003 „Linnatänavad”, tabelis 10.13 „Parkla ja parkimishoone vähim kaugus elamutest, koolidest, lasteaedadest ja haiglatest” määratud parkimiskohtade kaugusi elamu seinast. Standardi kohaselt võib näiteks 11-25-kohalise parkla kaugus elamu akendega seinast olla 10 m, 26-50-kohalise parkla kaugus elamu akendega seinast 10 m, kuid elamu akendeta seinast 5 m.

3.2       Linnamaa korteriühistutele parkimiseks kasutada andmise põhimõtted

3.2.1 Linnamaale parkimiskohtade rajamine korteriühistute poolt on põhjendatud juhul, kui elamualuse kinnisasja suurus ei võimalda parkimisala rajada oma kinnisasjale. Parkimiskohti võib üldjuhul rajada vaid üldkasutatavale maale.

3.2.2 Parkimisala laiendamine või parkimiskohtade ehitamine on ehitusseaduse mõistes ehitamine, mis toimub ehitusprojekti alusel, mistõttu on linnamaale parkimiskohtade ehitamiseks vajalik seada korteriühistu kasuks isiklik kasutusõigus.  

3.2.3 Isiklik kasutusõigus tuleks üldjuhul seada korteriühistute kasuks parkimiskohtade ehitamiseks tasuta ning tähtajaga 15 aastat.

3.2.4 Isikliku kasutusõiguse põhisisuks on parkimiskohtade ehitamise, kasutamise, hooldamise ja parendamise õigus.

3.3       Olemasolevate rajatiste korteriühistutele parkimiseks kasutada andmise põhimõtted

 

3.3.1 Olemasolevate Tallinna linna omandis olevate rajatiste, edaspidi linnarajatis, korteriühistute kasutusse andmisel tuleb hinnata linnarajatiste kasutusse andmise võimalikkust ja otstarbekust. Linnarajatise kasutusse andmine on võimalik ainult juhul, kui linnarajatist pole vaja avalikuks kasutamiseks.

3.3.2 Üldjuhul ei tuleks anda linnarajatist kasutusse juhul, kui elamu teenindamiseks vajalik parkimine on võimalik korraldada kas projekti „Hoovid korda” raames või õuealale korteriühistu poolt parkimiskohtade rajamisega.

3.3.3 Linnarajatise kasutusse andmisel on vajalik arvestada elamu, mille korteriühistu taotluse esitas, naaberelamute korteriühistute huve.

3.3.4 Linnarajatise kasutusse andmisel tuleks eelistada võlaõiguslikku kasutusse andmist asjaõigusliku kasutamisõiguse (servituudi) seadmise ees.

 

4         Ettepanekud linnaosade kaupa

Arvestades linnaosadele laekunud korteriühistute pöördumisi ja olemasoleva olukorra analüüsi, on linnaosade valitsused teinud ettepanekud korterelamute juurde lisaparkimiskohtade rajamiseks järgmistele maaüksustele:

4.1       Haabersti linnaosa

(vastavalt elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava lisaks 1 olevale parkimiskohtade kaardile Haabersti linnaosas)

Jrk

Aadress

Katastritunnus

Sihtotstarve

Omand

1

Järveotsa tee õueala 1

78406:603:0098

üldkasutatav maa

Tallinna linn

2

Järveotsa tee õueala 2

78406:603:0121

üldkasutatav maa

Tallinna linn

3

Järveotsa tee 47a

78406:603:0136

üldkasutatav maa

Tallinna linn

4

Õismäe tee 21a

78406:603:0145

üldkasutatav maa

Tallinna linn

5

Õismäe tee õueala 3

78406:603:0099

üldkasutatav maa

Tallinna linn

6

Õismäe tee sisering 4

78406:603:0118

transpordimaa

Tallinna linn

7

Järveotsa tee 2a

 

üldkasutatav maa

munitsipaliseeritav

 

4.2       Kesklinna linnaosa

 

(vastavalt elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava lisaks 2 olevale parkimiskohtade kaardile Kesklinna linnaosas)

Jrk

Aadress

Katastritunnus

Sihtotstarve

Omand

1

Lastekodu tn 5a // Tartu mnt 30a

78401:109:0078

üldkasutatav maa

Tallinna linn

2

Kesk-Luha tänav // Kristiina tänav // Toom-Kuninga tänav T2 // Uue Maailma tänav // Virmalise tänav T1 // Väike-Ameerika tänav T1

78401:109:0078

transpordimaa

Tallinna linn

3

Gonsiori tänav T6

78401:112:0018

transpordimaa

Tallinna linn

4

Kollane tänav // Laulupeo tänav T3 // Rudolf Tobiase tänav

78401:113:0045

transpordimaa

Tallinna linn

5

Manee˛i tn 5a // V. Reimani tn 2a

78401:103:0024

üldkasutatav maa

Tallinna linn

 

4.3       Kristiine linnaosa

 

(vastavalt elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava lisaks 3 olevale parkimiskohtade kaardile Kristiine linnaosas)

Jrk

Aadress

Katastritunnus

Sihtotstarve

Omand

1

Seebi tn 32b

78407:702:2480

üldkasutatav maa

Tallinna linn

2

Tedre tn 81a

78407:701:0437

üldkasutatav maa

Tallinna linn

3

Tedre tn 77a

78407:701:0438

üldkasutatav maa

Tallinna linn

4

Kuldnoka tn 12a

78407:701:0452

üldkasutatav maa

Tallinna linn

5

Tondi tn 46

78407:702:0091

üldkasutatav maa

Tallinna linn

6

Sõstra tn 1a

78407:701:0664

üldkasutatav maa

Tallinna linn

7

Nõmme tee T6 // Vindi tn T2

78407:701:0584

transpordimaa

Tallinna linn

8

Tedre tn 36a

78407:701:0589

transpordimaa

Tallinna linn

9

Kuldnoka tänav // Mooni tänav T4 // Tedre tänav T8

78407:701:0534

transpordimaa

Tallinna linn

10

Keemia tänav T2 // Välja tänav // Sõstra tänav // Kirsi tänav

 

transpordimaa

munitsipaliseeritav

11

Sõstra tn lõik

 

transpordimaa

munitsipaliseeritav

12

Tedre tänav T9

 

transpordimaa

munitsipaliseeritav

 

4.4       Lasnamäe linnaosa

 

(vastavalt elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava lisaks 4 olevale parkimiskohtade kaardile Lasnamäe linnaosas)

Jrk

Aadress

Katastritunnus

Sihtotstarve

Omand

1

Punane tn 19a

78403:312:0049

üldkasutatav maa

Tallinna linn

2

K. Kärberi tn 60a

78403:309:0075

üldkasutatav maa

Tallinna linn

3

Loitsu tn 2a//Liikuri tn 68a

78403:311:0097

üldkasutatav maa

Tallinna linn

4

Ümera tn 22a

78403:309:0054

üldkasutatav maa

Tallinna linn

5

Läänemere tee 20b

78403:307:0085

üldkasutatav maa

Tallinna linn

6

Kivila tn 5a

78403:310:0079

üldkasutatav maa

Tallinna linn

7

Ümera tn 56a

78403:309:0053

üldkasutatav maa

Tallinna linn

8

Linnamäe tee 22a

78403:308:0058

üldkasutatav maa

Tallinna linn

9

Läänemere tee 41a

78403:308:0044

üldkasutatav maa

Tallinna linn

10

Anni tn 8b // Vilisuu tn 15

78403:311:0061

üldkasutatav maa

Tallinna linn

11

Läänemere tee lõik T1

78403:307:0017

transpordimaa

Tallinna linn

12

Sinimäe tn 7a

 

üldkasutatav maa

munitsipaliseeritav

13

Sinimäe tn 5a

 

üldkasutatav maa

munitsipaliseeritav

14

Läänemere tee 12

 

üldkasutatav maa

munitsipaliseeritav

15

Punane tn 35a

 

üldkasutatav maa

munitsipaliseeritav

16

Vikerlase tn 10a

 

üldkasutatav maa

munitsipaliseeritav

17

Peterburi tee 14c

 

üldkasutatav maa

munitsipaliseeritav

18

Vormsi tn 16b

 

üldkasutatav maa

munitsipaliseeritav

19

Arbu tn 1b

 

üldkasutatav maa

munitsipaliseeritav

20

Ümera tn 9a

 

üldkasutatav maa

munitsipaliseeritav

 

 

4.5       Mustamäe linnaosa

 

(vastavalt elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava  lisaks 5 olevale parkimiskohtade kaardile Mustamäe linnaosas)

Jrk

Omand

Katastritunnus

Sihtotstarve

Omand

1

J. Sütiste tee 7b

78405:501:0186

üldkasutatav maa

Tallinna linn

2

Kuklase tänav T1

78405:503:0083

transpordimaa

Tallinna linn

3

Kuklase tänav T2

78405:503:0064

transpordimaa

Tallinna linn

4

Mustamäe tee 137b

78405:503:0085

üldkasutatav maa

Tallinna linn

5

Mustamäe tee 84a

78405:502:0213

üldkasutatav maa

Tallinna linn

6

Mustamäe tee 151a

78405:503:0054

üldkasutatav maa

Tallinna linn

7

Sõpruse pst 181a

78405:501:0212

üldkasutatav maa

Tallinna linn

8

J. Sütiste tee 8b

78405:501:0173

üldkasutatav maa

Tallinna linn

9

Sõpruse pst 233a

78405:501:0182

üldkasutatav maa

Tallinna linn

10

Sõpruse pst 233b

78405:501:0203

üldkasutatav maa

Tallinna linn

11

J. Sütiste tee 4a

78405:501:0183

üldkasutatav maa

Tallinna linn

12

J.Sütiste tee 33a

78405:501:0249

üldkasutatav maa

Tallinna linn

13

Ehitajate tee 23b

78405:501:0224

üldkasutatav maa

Tallinna linn

14

Akadeemia tee 24b

78405:501:0198

üldkasutatav maa

Tallinna linn

15

Ehitajate tee 31a

78405:501:0285

üldkasutatav maa

Tallinna linn

16

E.Vilde tee 137a

78405:501:0258

üldkasutatav maa

Tallinna linn

17

Akadeemia tee 60b

78405:501:0241

üldkasutatav maa

Tallinna linn

18

Kadaka tee 155a

78405:501:0211

üldkasutatav maa

Tallinna linn

19

Ehitajate tee 74a

78405:501:0283

üldkasutatav maa

Tallinna linn

20

Mustamäe tee 169a

78405:501:0139

üldkasutatav maa

Tallinna linn

21

Sõpruse pst 208a

78405:501:0219

üldkasutatav maa

Tallinna linn

22

E.Vilde tee 59b

78405:501:0185

üldkasutatav maa

Tallinna linn

 

4.6       Nõmme linnaosa

 

(vastavalt elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava lisaks 6 olevale parkimiskohtade kaardile Nõmme linnaosas)

Jrk

Aadress

Katastritunnus

Sihtotsarve

Omand

1

Männiku tee 92b

78404:405:0118

üldkasutatav maa

Tallinna linn

2

Valdeku tänava, Pihlaka tänava ja Männiku tee vaheline ala

 

 

munitsipaliseeritav

 

 

4.7       Põhja-Tallinna linnaosa

 

(vastavalt elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava lisaks 7 olevale parkimiskohtade kaardile Põhja-Tallinna linnaosas)

Jrk

Aadress

Katastritunnus

Sihtotsarve

Omand

1

Puhangu tn 63a

78408:805:0041

üldkasutatav maa

Tallinna linn

2

Ehte tn 3a

78408:803:0216

üldkasutatav maa

Tallinna linn

3

Nisu tn 30a

78408:803:0213

üldkasutatav maa

Tallinna linn

4

Karjamaa tn 10

78408:807:0035

üldkasutatav maa

Tallinna linn

5

Sõle tn 5a

78408:803:0165

üldkasutav maa

Tallinna linn

6

Salme tn 12

78408:801:3470

ühiskondlike ehitiste maa

Tallinna linn

7

Kalevi tänav T2 // Salme tänav T1 // Tõllu tänav // Vabriku tänav T2

78408:801:0235

transpordimaa

Tallinna linn

8

Kotzebue tänav ja Vana-Kalamaja tn lõik T1

78408:801:0163

transpordimaa

Tallinna linn

9

Alasi tänav

78408:808:0007

transpordimaa

Tallinna linn

10

Kungla tänav T2 // Salme tänav T3 // Uus-Kalamaja tänav T1

78408:801:0201

transpordimaa

Tallinna linn

11

Mere pst 20b

78401:114:1380

transpordimaa

Tallinna linn

12

Soo tn lõik Põhja pst ja Väike-Laagri tn vahel

78408:801:0086

transpordimaa

Tallinna linn

13

Telliskivi tn lõik raudteeülesõitude vahel

78408:801:008

transpordimaa

Tallinna linn

14

Telliskivi tn lõik Ristiku tn ja 1. raudteeülesõidu vahel

78408:803:0138

transpordimaa

Tallinna linn

15

Telliskivi tn lõik Paldiski mnt ja Ristiku tn vahel, Mulla tn, Mulla põik

78408:803:0168

transpordimaa

Tallinna linn

16

Puhangu tänav, Vihuri tänav ja Randla tn lõik T4

78408:805:0051

transpordimaa

Tallinna linn

17

Põhja puiestee T3

 

transpordimaa

munitsipaliseeritav

18

Kopli tänav T10

 

transpordimaa

munitsipaliseeritav

19

Rukki tänav

 

transpordimaa

munitsipaliseeritav

20

Kolde puiestee T3

 

transpordimaa

munitsipaliseeritav

21

Kolde puiestee T4

 

transpordimaa

munitsipaliseeritav

22

Telliskivi tn lõik Kopli tn ja raudtee ületuskoha vahel

 

transpordimaa

munitsipaliseeritav

 

4.8       Lisanimekiri maaüksustest, mille munitsipaliseerimise võimalikkus on vaja selgitada

Linnaosade valitsuste ettepanekute alusel on vaja selgitada maa munitsipaliseerimise ja parkimiskohtade rajamise võimalikkus alljärgnevate maa-alade puhul: Õismäe tee 32a, Järveotsa tee 1f, Pronksi tn - Narva mnt - Raua tn vaheline hoov, Vana-Kuuli tn 13, E. Vilde tee 118a, Pärnu mnt 453, 453a, 453b, 453d, 453v ja Vabaduse pst 211, 213, 215 majade ümbrus, Sõle tn 42a juures, Tööstuse tn 56, Kalaranna tn 4 juures, Põhja pst // Niine tn vastas trammitee ja raudtee vahel.

5                   Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise võimaluse loomise meetmed

 

Kokkuvõtvalt, selleks et elamukvartalitesse luua lisaks parkimiskohti, tuleb siinses kavas esitatu kohaselt rakendada järgmisi meetmeid:

5.1 parkimiskohtade rajamise otstarbekuse ja võimalikkuse selgitamiseks tuleb koostada kava punktides 4.1 kuni 4.7 nimetatud maaüksuste parkimis- ja liiklusskeemid;

5.2 Tallinna linna eelarve kavandamiseks tuleb kindlaks teha elamukvartalisiseste teede ja parkimiskohtade rajamise maksumus;

5.3 elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamiseks vajalik maa tuleb munitsipaliseerida;

5.4 vajalik on jätkata isikliku kasutusõiguse seadmist linnamaale nende korteriühistute kasuks, kes soovivad osaliselt linna toel või täielikult omavahendite arvelt ehitada üldkasutatavale linna maale parkimiskohad;

5.5 jätkuvalt tuleb toetada projekti „Hoovid korda” raames korteriühistuid, kes soovivad Tallinna linna eraldatavat raha kasutada korterelamute vahelistele aladele parkimisalade rajamiseks, eelistades katendita hoovialade (mudaalade) ümberehitamist korralikeks katendiga parkimisaladeks, et vähendada pinnase kandumist hoovidest sõiduteedele;

5.6 elamukvartalisiseste teede rekonstrueerimisprojektide koostamisel kavandatakse võimaluse korral teerajatiste laiendamist, mis võimaldaks korrastada olemasolevad lõhutud teeääred ja suurendada parkimiskohtade arvu, kavandades need risti liikumissuunaga;

5.7 korterelamute kvartalites parkimisel on vajalik kehtestada sõidukite massi- ja gabariidipiirangud, et parkimiskohti ja juurdesõiduteid otstarbekamalt kasutada;

5.8 vajalik on täiendada linnavara kasutamist reguleerivaid õigusakte, et lihtsustada menetlust, mille kohaselt on Tallinna linna omandis olevaid parklarajatisi võimalik otsustuskorras anda korteriühistute kasutusse võlaõiguslike lepingute alusel.


 


Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava

LISA 1

 

Parkimiskohtade kaart Haabersti linnaosas

 

 

 

 


 

Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava

LISA 2

 

Parkimiskohtade kaart Kesklinna linnaosas

 

 

 

 


 

Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava

LISA 3

 

Parkimiskohtade kaart Kristiine linnaosas

 

 

 

 


 

Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava

LISA 4

 

Parkimiskohtade kaart Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 


 

Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava

LISA 5

 

Parkimiskohtade kaart Mustamäe linnaosas

 

 

 

 


 

Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava

LISA 6

 

Parkimiskohtade kaart Nõmme linnaosas

 

 

 

 


 

Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava

LISA 7

 

Parkimiskohtade kaart Põhja-Tallinna linnaosas

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


 

 

Tallinna Linnavalitsuse 4. aprilli 2012

korralduse nr 467-k

„Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava”

seletuskirja

LISA

 

Parkimiskorraldus arengukavades ja üldplaneeringutes

 

 

 

 

1) „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014” kavandatu ja selle elluviimine

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 punkti 5.5 kohaselt on parkimisprobleemide leevendamiseks elamukvartalites vaja määrata kindlaks piirkonna vajadust rahuldav parkimiskohtade arv, analüüsida tasulise parkimise võimalusi ja nõudlust selle järele ning leida võimalusi parkimiskohtade laiendamiseks suurelamute juures.

Arengukavas on tehtud järgmised ettepanekud:

-     suurendada parkimisalasid suurelamutega piirnevatel kinnistutel olevate haljasalade ja nende kinnistute vahele jäävate nn vabade riigimaade arvel;

-parkimisalade suurendamisel kasutada materjali, millega säilib roheala, ja samal ajal võimaldatakse sellel alal autode parkimine;

-         olemasolevate korterelamute piirkondade parkimiskohtade suurendamine tuleb lahendada esmalt linnaosa üldplaneeringuga. Parkla projekt ja tasuliste parklate laiendamine tuleb koostada igale objektile eraldi;

Linnaosavalitsustel tuleb koostöös elamute omanikega jätkata praktikat, kus parkimisalade laiendamiseks lepitakse omavahel kokku tööde tegemise ja finantseerimise jaotus. Igal eri juhul tuleb kaaluda võimalusi parkimisala uuendamiseks või ehitamiseks tänavate ja teede poolsele elamu küljele või maja otstesse. Sel viisil on võimalik parkimistingimuste parandamisel rohealasid vähendada minimaalselt.

2) Parkimiskohtade planeerimise üldised alused Mustamäe linnaosa üldplaneeringus

Mustamäe linnaosa üldplaneeringus on parkimiskohtade planeerimise aluseks võetud linnatänavate projekteerimisnormi EPN 17 tabel 7.2 (elamute parkimisnormatiiv). Võimalikest linnaosa paiknemise asukohtadest (linnakeskus, vahevöönd, äärelinn) on aluseks võetud vahevööndi normatiiv. Võttes aluseks 1-2-toaliste (0,6 autot korteri kohta) ja kolme- ning enamatoaliste korterite vajaduse (0,8 autot korteri kohta) on planeeringus arvestatud keskmisena 0,7 autot korteri kohta. Skeemil IV-4 „Autoliiklus ja parkimine” on antud parkimiskohtade vajadus mikrorajoonide kaupa. Kuivõrd Mustamäe elurajoonid hoonestati maareservi jätmata kaks korda väiksema parkimisnormatiivi alusel, on selge, et lisaparkimismaa tekitamine elamukvartalites toimub üksnes muu avalikuks kasutamiseks vajaliku maa (laste mänguplatsid, haljasalad, spordiväljakud, kergliikluse teed jms) arvel. Eeldades, et Mustamäel on sõiduautode keskmine arv elaniku kohta võrdne Tallinna keskmisega (0,33 autot korteri kohta) on võimalik esile tuua sõiduautode jaotus mikrorajoonide kaupa ning võrrelda seda normatiivselt vajalikuga.

Arvutuste järgi on praegune normatiivne vajadus kaetud, kuid elamute hoovide mahutavus on ületatud. Olemasolevat maakasutust analüüsides võib väita, et elamute lähedusse saab parkida maksimaalselt 2/3 normatiivsest autode hulgast. Selle leevendamiseks oleks vajalik ca 1500 parkimiskohta eri asukohtades. Pärast A. H. Tammsaare tee laienduse valmisehitamist vajab kohta veel kuni 1000 seni garaa˛ides pargitud autot. Tagamaks parkimiskohtade arvu tulevikus selliselt, et elamute hoovides uste ees ei pargitaks autosid rohkem kui ala mahutab, on vaja eri asukohtades (tasulised parklad, parkimismajad, garaa˛ikatused, äriparklate kasutamine öösel) rajada lisaparkimisvõimalus ca 3000 sõiduautole. Kuna olemasolev A.H.Tammsaare tee osa jääb kasutatavaks vaid elamukvartali siseliikluse tarbeks, võimaldavad tee mõõtmed liikluskorraldust muutes osa tänavast kasutusele võtta parkimisalana. Võimalikud piirkonnad tasuliste parklate arendamiseks arengualadel väljaspool elamualasid on kantud üldplaneeringu skeemile.

Parkimiskohtade nappuse tõttu on Mustamäe elamukvartalites perspektiivitu raskeveokite (sadulautod, turismibussid jm) parkimine ning ka selle vajaduse rahuldamine saab toimuda vaid tasulistes parklates linnaosa äärealadel.

Elamute vahelise avaliku ruumi detailsemal läbilahendamisel on ümbruskonna elanike valik, kas suurendada autovabu alasid või asendada üldkasutatav maa parklatega. Praeguse olukorraga võrreldes leevendaks parkimiskitsikust ka see, kui parkimine korrastataks, st parklas seisvad autovrakid veetaks ära, parkimiskohad ja külalisparklad oleksid tähistatud jms. Kui sisehoovides ei ole kõrghaljastust, on lisaparklaid (mitte garaa˛e) võimalik rajada ka hoovi.

3) Parkimiskorralduse üldised põhimõtted Lasnamäe elamualadel

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt on parkimiskorralduse eesmärk tänaval parkivate sõidukite arvu vähendamine ning elamukvartalitesse parkimismajade ehitamine. See tagab elanikele parkimisvõimalused kodu lähedal, vähendab parkimist sisehoovides ja majade ümbruse haljasmaal ning säilitab seeläbi või lisab korrastatud looduskeskkonda.

Lasnamäe endiste mikrorajoonide elamualade parkimisprobleemidele, eelkõige just öiseks ajaks vaba parkimiskoha leidmisele, on siiani vähe tähelepanu pööratud. Need on arvutatud standardi EVS 843:2003 „Elamute parkimisnormatiivid” alusel. 2006. aastal K-Projekt Aktsiaseltsi koostatud „Lasnamäe elamualade parkimiskorralduse uuring” näitab, et arvutuslikult on elamukvartalites vaja 31 163 parkimiskohta, olemasolevaid kohti on 29 368. Juurde oleks vaja ca 1800 parkimiskohta.

Piirkondades, kus on rohkem elamuid, on ka parkimiskohtade defitsiit suurem. Probleemi süvendab asjaolu, et Lasnamäe elamukvartalite piirkonnas on väga vähe vaba maad, kuhu oleks võimalik rajada suuri parklaid või parkimismaju.

Elamutevahelise parkimisprobleemi leevendamiseks tuleks Lasnamäe elamualade üldplaneeringus tehtud ettepanekute kohaselt:  

-          hoonete otsaseinte vahele jääv nurk tihendada parkimismaja või karussellparklaga, samal ajal säilitada ja korrastada hoovialadel võimalikult suur osa haljastusest. Parkimismajaga tihendatav hoonetevaheline nurk peab olema tummseintega, st otsafassaadidel ei tohi olla aknaid, rõdusid.

-          rajada Punase tn ja perspektiivse Osmussaare tn äärsetele äri-, büroo- ja tootmisaladele parkimismaja, kus oleks parkimiskohti ka selle alaga piirnevatele elamutele. Idee eesmärk on luua parkimiskohtade ristkasutuse süsteem, st päevasel ajal kasutavad parkimiskohti valdavalt ettevõtete töötajad või kliendid, õhtusel ajal aga lähedal paiknevate elamute elanikud.

Lasnamäe elamualade üldplaneeringus on tehtud ettepanek võtta olemasolevad parkimismajad aktiivsemalt kasutusse ning võimaluse korral neid laiendada (juurde- ja pealeehitamise teel). Olemasolevaid parkimishooneid ei tohi asendada korterelamutega, vaid neile peab säilima ümberkaudseid elamuid teenindav parkimisfunktsioon. Olemasolevad parkimisalad tuleks võimaluse korral korrastada ja säilitada või rajada alale parkimismaja, kui see pole vastuolus Lasnamäe elamualade kvartaalse struktuuriga.

Parkimisalad ja -hooned, mis peavad ümbritsevate elamualade parkimise teenindusfunktsiooni tagama on esitatud Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsuse nr 238 lisas 6 kaardil 4. Oluline on arvestada, et kuna Lasnamägi asub kaitsmata põhjaveega territooriumil (vt lähemalt Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsuse nr 238 lisa 1 ptk 1.9.6), siis ei või reostunud sademevesi põhjavette imbuda. Selle ärahoidmiseks ei ole lubatud Lasnamäele rajada kõvakatteta ajutisi parklaid ega olemasolevate kõvakatteta parklate laiendusi.

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu seletuskirja punkti 7.2 kohaselt on üks jätkutegevusi anda korteriühistutele ette üldised tingimused sisehoovialadele parkimis- ja haljastusprojektide koostamiseks avaliku ja erasektori koostööprojektina. Võimalikud osalised on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Linnavaraamet, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, korteriühistud.

4) Parkimiskorralduse üldised põhimõtted Haabersti linnaosas

Haabersti linnaosa üldplaneering on koostamisel. Haabersti linnaosa üldplaneeringu koostamise käigus telliti 2007. aastal Inseneribüroolt Stratum „Väike-Õismäe piirkonna parkimiskorralduse uuring”.

Parkimisprobleemile lahenduse leidmiseks on Haabersti linnaosa üldplaneeringus tehtud ettepanek hoonete otsaseinte vahele jäävate nurkade võimalikuks tihendamiseks parkimismaja või karussellparklaga ning samal ajal säilitada ja korrastada hoovialadel võimalikult suur osa haljastusest. Parkimismajaga tihendatav hoonete vaheline nurk peab olema tummseintega, st otsafassaadidel ei tohi olla aknaid ega rõdusid. Otsaseinte vahele jäävate nurkade tihendamine annaks lahendusi parkimisprobleemidele, seda põhimõtet on võimalik rakendada 28 aadressil.

Haabersti linnaosa üldplaneeringus on eri normatiivide ja prognooside abil analüüsitud võimalike parkimiskohtade vajadust ja järeldatud, et:

-          piirkonnas 1 (Haabersti linnaosa üldplaneeringu joonis 2; edaspidi joonis 1) saab ja tuleb parkimiskohtade puudujääk lahendada arendustegevuse mahus;

-          piirkondades 4 ja 6 (joonis 1) on üks võimalus rekonstrueerida mitmekorruselisteks parkimismajadeks olemasolevad kahekorruselised parklad, millel on maa-alune korrus ja maapealne lahtine parkla;

-          parkimiskohtade arvu saab piirkondades 3, 7 ja 8 (joonis 1) suurendada, kui korrastada majadevaheline ala ja sealne parkimine, ning lisada parkimiskohti. Kvartalites, kus seda on tehtud, ei ole ka parkimisprobleemi;

-          piirkonnas 6 (joonis 1) on parkimiskohtade puudujäägi lahendamise üks võimalus rajada olemasoleva, nn Kullerkupu turu asemele korrusparkla, mis võiks täita ka muid funktsioone peale parkimise;

-          piirkonnas 7 (joonis 1) saab parkimiskohtade arvu suurendada, kui rajada aadressidel Õismäe tee 107 ja 107a ning Õismäe tee 109 asuvatel kinnistutel paikneva kaubanduskeskuse ette või taha parkimismaja;

-          piirkonnas 8 (joonis 1) saaks Järveotsa tee äärse tasulise parkla asemele rajada korrusparkla;

-          piirkonnas 9 (joonis 1) on otstarbekas parkimiskohtade puudujääk lahendada Järveotsa teel olemasolevate garaa˛ide asemele suuremate parklate rajamisega, kuid kuna seal on moodustatud garaa˛iühistud, siis on see lahendus vähetõenäoline. Sellisel juhul tuleb lisaparklad rajada teisele poole Järveotsa teed olemasolevate kõrgepingeliinide alla. Ehitajate tee poolses osas, Nurmenuku kaupluse ja Haabersti Linnaosa Valitsuse hoone juures, saab parkimisprobleeme lahendada arendustegevuse mahus;

-          tänavatel ja elamukvartalite siseteedel, kus parkivad autod ei takista autoliiklust kuigivõrd oluliselt, tuleks lubada parkida, kuid parkimiskohad on soovitatav varem märgistada.

 

Joonis 1. Väike-Õismäe piirkonna jaotus alampiirkondadeks

Allikas: Inseneribüroo Stratum 2007

 

 

 

 

Einike Uri

Tallinna Linnavaraameti juhataja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] SNIP - vn stroitelnõje normõ i pravila