Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2012 korraldus number 436
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts

2012 nr

436-k

 

 

Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 18, 19 ja 20 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja tulenevalt M. Nõuliku 20. jaanuari 2012 avaldusest

 

 

1. Algatada  Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,28 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine 2-korruselise 6 sektsiooniga ridaelamu rajamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korralduse nr 5111-k “Detailplaneeringute algatamine“ punkt 1.96.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

4. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ilma eskiisita, kuna detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää linnaehituslikult olulisse piirkonda, muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alale ega alale, mille kohta kavandatakse teha ettepanekut muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmiseks.

5. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

5.1 määrata krundile linnaehitusliku analüüsi alusel piirkonnale iseloomulik ehitusõigus ja hoonete projekteerimiseks arhitektuurinõuded;

5.2 mitte kavandada sõiduteed, parkimiskohti ja tehnovõrke puudele lähemale kui 2 meetrit ning kõnniteed lähemale kui 1 meeter;

5.3 Tedre tänava äärde kavandada kõrghaljastust (tänavahaljastust), Mooni tänava äärde madalhaljastust (põõsad, hekk). Haljastuse osakaal kinnistul peab olema vähemalt 30%, mille hulka ei kuulu katuse-, garaažipealne jm maapinnaga ühendamata haljastus;

5.4 sademevesi immutada pinnasesse. Sademevee ärajuhtimine (vertikaalplaneerimine) lahendada nii, et ei halvendataks naaberkinnistute veerežiimi; 

5.5 jäätmete käitlemisel ja jäätmemahutite paigutamisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määrusest nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“;

5.6 võtta parkimiskohtade arvutusel aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“;

5.7 viia läbi puittaimestiku ja haljastuse inventeerimine vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusega nr 34 kehtestatud “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise korrale“. Kruntidele ehitusõiguse määramisel tagada I-II väärtusklassi ja võimalusel ka III väärtusklassi puittaimede kasvutingimused planeeritaval alal. Likvideeritavate puude asendusistutus arvutada vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord;

5.8 teostada planeeritaval maa-alal radooniuuring, mis on tellitud akrediteeritult ettevõttelt, vajadusel lähtuda Eesti standardist EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“.

5.9 lahendada soojusvarustus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

6. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.  

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneering