Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määrusega nr 88 kinnitatud "Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.03.2012 määrus number 11
Jõustumine:19.03.2012
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. märts

2012 nr 11

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määrusega nr 88 kinnitatud „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 alusel ning tulenevalt siseministri 22. detsembri 2011 määruse nr 22 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus“ § 14 lg 1 p-st 5, siseministri 27. detsembri 2011 määruse nr 31 „Päästeameti põhimäärus“ § 14 lg 1 p-st 15 ja Päästeameti Põhja päästekeskuse 7. veebruari 2012 kirjast nr 7.3-4.1/934

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määruses nr 88 „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Põhja-Eesti Päästekeskusega“ sõnaga „Päästeametiga“;

2) paragrahvi 1 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Komisjoni eesmärk on koordineerida linna haldusterritooriumil tegevusi hädaolukorraks valmistumisel, osalemisel hädaolukordade lahendamisel ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamisel“;

3) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjoni koosseis on kuni 19-liikmeline“;

4) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse sõnad „Põhja-Eesti Päästekeskuse järelevalveteenistuse juht“ sõnadega „Päästeameti Põhja päästekeskuse juht“;

5) paragrahvi 5 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, kaks linnavalitsuse nõunikku, Tallinna Kommunaalameti juhataja, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja, linna avalike suhete direktor, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist ning Eesti Kaitsejõudude, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri, Päästeameti Põhja päästekeskuse ja Harju Maavalitsuse esindajad“.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 20. novembri 2002 määrus nr 122 „Tallinna kriisireguleerimismeeskonna moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määrus nr 70 „Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine“.

§ 3.  Määrus jõustub 19. märtsil 2012.

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär