Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 14.03.2012 korraldus number 374

Redaktsiooni kehtivus 14.03.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. märts

2012 nr

 374-k

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ning tulenevalt Päästeameti Põhja päästekeskuse 7. veebruari 2012 kirjast nr 7.3-4.1/934 ja vajadusest muuta komisjoni koosseisu

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1979-k kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Ants Aguraiuja;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja Raik Saart;

1.3 kutsuda komisjoni töös liikmena osalema Päästeameti Põhja päästekeskuse juht Priit Laos.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär